Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 145. sz.

 • Egészségügyi alkalmatlanság nem jogosít felmentési idő alatt távolléti díjra
 • Munkavállalói felmondás gyermekgondozás céljából kapott fizetés nélküli szabadság alatt
 • Munkaviszony megszüntetése “ügyvezetőváltás” alatt
 • Munkavállalói tájékoztatási kötelezettség megsértése a felmondási idő alatt
 • Felmentés kérelemre 40 év jogosultsági idővel
 • Polgármesteri hivatal konyhásai
 • Munkaszerződés-módosítás érvénytelensége
 • Orvosi igazolás eredeti példánya
 • Kerekítés a szabadság számításánál
 • Dohányzás az idősek klubjában
 • Gyermekgondozási szabadság két munkaviszonyban
 • Ügyelet teljesítésének megtagadhatósága
 • Fagyszabadság az építőiparban
 • Megszakítás nélküli tevékenység értelmezése
 • Gépjárművezetők heti pihenőideje
 • Besorolási kérdés
 • Munkáltató készfizető kezessége letiltó végzés teljesítéséért
 • Bérpótlék beépítése garantált bérminimumba
 • Cafeteriajuttatás – csak a “főnökségnek”
 • Oktatást segítők illetményemelése
 • Mankópénz
 • Felülvizsgálati eljárás a bizonyítás jogszabálysértő lefolytatása okán
 • Munkáltató szervezeti egysége működésének felfüggesztése

Munkaügyi Levelek 144. sz.

 • Munkaközi szünet elszámolása
 • Szabadság iránti munkavállalói igény érvényesítése
 • Elszámolás heti 24 órás munkaidőben
 • Félig ledolgozott munkanap elszámolása
 • “Fizetett ünnep” elszámolása készenléti jellegű munkakörben
 • Utazási költségtérítés a gépjármű-üzembentartónak
 • Helyibérlet-támogatás részmunkaidőben foglalkoztatottaknak
 • Nyelvpótlék összege részmunkaidőben
 • Részmunkaidő kikötése – csak közös megegyezéssel
 • Rendkívüli munkavégzés heti pihenőnapon
 • Köztisztviselői jubileumi jutalom jogszerző ideje
 • Munkabérelőlegből eredő követelés levonása a munkabérből
 • Cafeteriajuttatás – nem lehet bérelőleg
 • Teljesítménykövetelmény megállapítása megváltozott munkaképességű munkavállalóknak
 • Garantált bérminimumra jogosító végzettségek
 • Késedelmes bérkifizetés jogkövetkezménye
 • Befejezetlen tanfolyam
 • Másodállás autószerelőként
 • Munkaszerződés-módosítás a gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadság alatt
 • Munkaidőhiány a munkáltató által kiadott feladat teljesítéséhez
 • Határozott idejű munkaviszony megszűnése betegség miatti keresőképtelenség alatt
 • Igazolások kiadása a közalkalmazott lemondását követően
 • Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszűnése
 • Telephelybezárás – munkaszerződés-módosítási ajánlat és felmondás

Munkaügyi Levelek 143. sz.

 • Alkalmi munka hat egybefüggő napon
 • Kölcsönzött munkavállalók kiszervezése a kikölcsönzés után
 • Közfoglalkoztatás gyermekgondozást segítő ellátás tartama alatt
 • Közalkalmazottak összeférhetetlensége
 • Részmunkaidős munkavállalónak járó szabadság
 • Köztisztviselői szabadság kiadása – ha felhalmozódott 200 munkanap
 • Részmunkaidős nyugdíjas közalkalmazott foglalkoztatása
 • Naptári napon áthúzódó munkanap kérdései
 • Pihenőidő biztosítása egyéni védőeszköz viselése esetén
 • Kiküldetés, az utazási idő és a munkaidő
 • Rendkívüli munkaidő a felsőoktatásban
 • Fogyatékos gyermek utáni pótszabadság
 • Jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése
 • Jubileumi jutalomra és végkielégítésre való jogosultság a munkáltató jogállásának megváltozása esetén
 • Munkáltatói késedelem a munkaköri leírás átadásával kapcsolatban
 • Közalkalmazotti jogviszony azonnali hatályú megszüntetése
 • Munkaszerződés hatályosításával kapcsolatos kérdések

Munkaügyi Levelek 142. sz.

 • Munkaviszony-megszüntetés – az elmaradt elszámolásból keletkezett kár
 • Munkáltatói utasítás jogellenessége
 • Kikölcsönzés – ha letelt a kölcsönvevőnél az öt év
 • Öregségi nyugellátásra jogosult kormánytisztviselő jogviszonyának fenntartása és megszüntetése
 • Betegség – felmentés vagy másik munkakörbe helyezés
 • Munkakör módosítása határozott időre
 • Kinevezésmódosítás visszavonása
 • Óvodavezető és jegyző – nem összeférhetetlen a házastársi kapcsolat
 • Munkanapon belüli időarányos bér elszámolása
 • Pihenőnapi pótlék vasárnapra
 • Munkaszüneti napi pótlék szociális ápolónak
 • Kiküldetésre járó napidíj telephelyen kívül végzett munka esetén
 • Óvodai rendszergazda besorolása
 • Elmaradt munkabér és szabadság iránti igény érvényesítése
 • Bankszámla-hozzájárulás – bruttó összegben
 • Munkabér-kifizetésről szóló munkáltatói elszámolás
 • Jubileumi jutalom – a kifizetés esedékességének napja
 • Dajkák szabadságának kiadása
 • Szabadság elszámolása egyenlőtlen munkaidő-beosztásban
 • Időarányos szabadság számítása
 • Szociális dolgozó továbbképzése
 • Elszámolás egyszerűsített foglalkoztatásnál

Munkaügyi Levelek 141. sz.

 • Versenytilalmi megállapodás ellenértékének megfizetése a munkaviszony fennállása alatt
 • Tanulmányi szerződés alapján teljesítendő támogatás
 • Tanulmányi szerződés és munkáltatói kötelezés
 • Kollektív kárfelelősség lopás esetén
 • Kollektív felelősség a munkaviszonyban
 • Jogkövetkezmények munkavállalói károkozás esetén
 • Jegyző felesége könyvel – az összeférhetetlenség kérdése
 • Kollektív szerződés – ún. záró balansz szabályozása munkaidőkeret alkalmazásakor
 • Állami vállalatnál munkaviszonyban töltött idő és a jubileumi jutalomra való jogosultság
 • Elszámolás éves munkaidőkeretben
 • Több műszakosból megszakítás nélküli tevékenység
 • Munkaidő mértékének csökkentése munkaszerződés-módosítással
 • Fizetési fokozathoz figyelembe veendő közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő
 • Nyelvvizsga megszerzésének hatása a besorolásra
 • Azonnali hatályú felmondás igazolatlan távollét miatt
 • “Fix” felmondási idő kikötése
 • Nyugdíjas oktatók, kutatók megbízási szerződése az állami felsőoktatásban
 • Kiküldetési napidíjak fuvarozóknál
 • Közalkalmazott egészségügyi alkalmatlansága

Munkaügyi Levelek 140. sz.

 • Munkaviszony többszöri meghosszabbításának jogellenessége
 • Munkaviszony-létesítés fizetés nélküli szabadság alatt
 • Közalkalmazott "másodállása"
 • Közalkalmazott kinevezéstől eltérő foglalkoztatása
 • Egészségügyi alkalmasság felülvizsgálata
 • Kötelező felmentés helyett közös megegyezés
 • Munkaviszony megszűnése a munkáltató végelszámolása miatt
 • Kárigény érvényesítése a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén
 • Beosztható napi munkaidő korlátja részmunkaidő esetén
 • Pihenőnapok elmaradása kötetlen munkarendben
 • 32 órás heti munkaidő bevezetése és elszámolása
 • Nevelést-oktatást segítők illetményemelése
 • Gondozónők besorolása
 • Banki tanácsadói szakképesítés szintje
 • Túlórák kifizetésének elmaradása
 • Egészségügyi alkalmatlanság miatti munkavégzés alóli mentesítés idejére járó díjazás
 • Felmondási idő díjazása egészségügyi alkalmatlanság esetén
 • Óvodapedagógus rendkívüli munkájának díjazása
 • Levonás a munkabérből – a munkaviszony megszűnésekor vissza nem adott eszközök ára
 • Prémiumfizetés a munkaviszony megszűnésekor
 • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok – eltúlzott gyakoriság

Munkaügyi Levelek 139. sz.

 • Közalkalmazotti besorolás
 • Pedagógiatanári végzettség a besorolásnál
 • Végrehajtás alól mentes munkabér
 • Teljesítménykövetelmény megállapítása megváltozott munkaképességű munkavállalóknak
 • Munkabérelőleg folyamatos fizetése
 • Időbérre történő áttérés és a távolléti díj számítása
 • Kölcsön- vagy munkabértartozás
 • Munkáltatói kollektívszerződés-kötési jogosultság
 • Munkáltatói jogkör gyakorlása általános meghatalmazás útján
 • Munkaügyi per elhúzódása
 • Gyermek utáni pótszabadság elvált szülőnek
 • Szabadság kiadása az alkalmatlan munkavállalónak
 • Jogviszonyváltás felmentési idő alatt
 • Munkahelyi félelemkeltés mint felmondási ok
 • Kamerás megfigyelés a munkavégzés hatékonyságáért
 • Eltérés a törvényes felmondási időtől a régi Mt. alapján
 • Neveléssel-oktatással lekötött időbe beszámítandó tevékenységek
 • Közalkalmazotti tanácsi tagok munkaidő-kedvezményének tervezése
 • Vagyoni hátrány hátrányos jogkövetkezményként minimálbér esetén
 • “4+4”-es munkarend
 • Munkavédelmi képviselő választásának kötelezettsége
 • Határozott idejű munkaszerződések láncolata

Munkaügyi Levelek 138. sz.

 • Munkahely megközelítése
 • Leltárhiányért fennálló kárigény érvényesítése a munkaviszony megszüntetése után
 • Nem megfelelő szakértői véleménnyel okozott kár
 • Özvegyi nyugdíj és kártérítés
 • Munkáltatói kárfelelősség elmaradt jövedelemért
 • Szabadságelszámolás részmunkaidőben
 • Szabadság számítása keresőképtelenség esetén
 • Pihenőidő-minimum
 • Szóban megkötött munkaszerződés elbocsátás utáni “átírása”
 • Próbaidő kikötése munkaerő-kölcsönzést követően
 • Vezetői munkakör módosítása
 • Első számú vezető munkaviszonyának megszüntetése nyugellátás érdekében
 • Ügyvezetői feladatok ellátása munkaviszonyban
 • Alkalmi munkavállaló halála
 • Alkalmi munkavállaló béréből történő levonás
 • Polgári alkalmazott nyugdíjjogosultsága
 • Rehabilitációs kártyával foglalkoztatottak
 • Teljesítménykövetelmények tisztességes megállapítása
 • Bölcsődei foglalkoztatás
 • Készenlét alatti munkavégzés elszámolása

Munkaügyi Levelek 137. sz.

 • Üzemi baleset elbírálása
 • Tartozáselismerő nyilatkozat szerepe
 • Hallgatói gyakorlatra járó díjazás
 • Végrehajtói jutalék letiltása
 • Szakmunkások besorolása – nem változik
 • Alkalmassági vizsgálat díjának megtéríttetése
 • Pedagógusasszisztens átsorolása
 • Közszolgálati címek – “átvitel” áthelyezés esetén
 • Szabadság kiadása áthelyezéskor
 • Munkáltatói felmondás keresőképtelenség alatt
 • Besorolásra jogosító jogviszonyban töltött idő igazolása
 • Fizetés nélküli szabadság és a biztosítási jogviszony
 • Felmondás átszervezéssel indokolva
 • Munkaviszony minősítése bíróság által
 • Jogviszonyváltás vagy jogutód nélküli megszűnés
 • Hátrányos jogkövetkezmény és munkaviszony-megszüntetés együttes alkalmazásának tilalma
 • Közalkalmazotti végkielégítés mértéke
 • Szakszervezeti jognyilatkozat pótlása
 • Műköröm és gyűrű viselésének tilalma a munkahelyen
 • Vasárnapi műszak elcserélése

Munkaügyi Levelek 136. sz.

 • Bejelentés a munkavédelmi hatóságnál
 • Nemdohányzók védelme
 • Mentesülés – büntetlen előélet igazolása
 • Kézbesítési vélelem megdöntése végrehajtási eljárásban
 • Baleset csoportépítő tréningről hazafelé – a munkáltató felelősségének kérdései
 • Ítélet kiegészítése
 • Baleset utáni munkavállalói igények
 • Közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés – az “aláírás” visszavonása
 • Igazolatlan távollét miatti azonnali hatályú felmondás
 • Munkáltatói felmondás – az utolsó munkában töltött nap
 • Munkaszüneti nap elszámolása
 • Vezető tisztségviselő visszahívása
 • Munkaszüneti nap – díjazás és “időelszámolás”
 • Pihenőidők a szociális és egészségügyi ágazatban
 • Munkaidő-beosztás és a munkaidő mértéke
 • Zenetanár részmunkaideje
 • Egyenlőtlen munkafeltételek
 • Kölcsönzött munkavállalók az üzemi tanács választásánál
 • Elmaradt munkabér iránti igény érvényesítése