Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 138. sz.

 • Munkahely megközelítése
 • Leltárhiányért fennálló kárigény érvényesítése a munkaviszony megszüntetése után
 • Nem megfelelő szakértői véleménnyel okozott kár
 • Özvegyi nyugdíj és kártérítés
 • Munkáltatói kárfelelősség elmaradt jövedelemért
 • Szabadságelszámolás részmunkaidőben
 • Szabadság számítása keresőképtelenség esetén
 • Pihenőidő-minimum
 • Szóban megkötött munkaszerződés elbocsátás utáni “átírása”
 • Próbaidő kikötése munkaerő-kölcsönzést követően
 • Vezetői munkakör módosítása
 • Első számú vezető munkaviszonyának megszüntetése nyugellátás érdekében
 • Ügyvezetői feladatok ellátása munkaviszonyban
 • Alkalmi munkavállaló halála
 • Alkalmi munkavállaló béréből történő levonás
 • Polgári alkalmazott nyugdíjjogosultsága
 • Rehabilitációs kártyával foglalkoztatottak
 • Teljesítménykövetelmények tisztességes megállapítása
 • Bölcsődei foglalkoztatás
 • Készenlét alatti munkavégzés elszámolása

Munkaügyi Levelek 137. sz.

 • Üzemi baleset elbírálása
 • Tartozáselismerő nyilatkozat szerepe
 • Hallgatói gyakorlatra járó díjazás
 • Végrehajtói jutalék letiltása
 • Szakmunkások besorolása – nem változik
 • Alkalmassági vizsgálat díjának megtéríttetése
 • Pedagógusasszisztens átsorolása
 • Közszolgálati címek – “átvitel” áthelyezés esetén
 • Szabadság kiadása áthelyezéskor
 • Munkáltatói felmondás keresőképtelenség alatt
 • Besorolásra jogosító jogviszonyban töltött idő igazolása
 • Fizetés nélküli szabadság és a biztosítási jogviszony
 • Felmondás átszervezéssel indokolva
 • Munkaviszony minősítése bíróság által
 • Jogviszonyváltás vagy jogutód nélküli megszűnés
 • Hátrányos jogkövetkezmény és munkaviszony-megszüntetés együttes alkalmazásának tilalma
 • Közalkalmazotti végkielégítés mértéke
 • Szakszervezeti jognyilatkozat pótlása
 • Műköröm és gyűrű viselésének tilalma a munkahelyen
 • Vasárnapi műszak elcserélése

Munkaügyi Levelek 136. sz.

 • Bejelentés a munkavédelmi hatóságnál
 • Nemdohányzók védelme
 • Mentesülés – büntetlen előélet igazolása
 • Kézbesítési vélelem megdöntése végrehajtási eljárásban
 • Baleset csoportépítő tréningről hazafelé – a munkáltató felelősségének kérdései
 • Ítélet kiegészítése
 • Baleset utáni munkavállalói igények
 • Közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés – az “aláírás” visszavonása
 • Igazolatlan távollét miatti azonnali hatályú felmondás
 • Munkáltatói felmondás – az utolsó munkában töltött nap
 • Munkaszüneti nap elszámolása
 • Vezető tisztségviselő visszahívása
 • Munkaszüneti nap – díjazás és “időelszámolás”
 • Pihenőidők a szociális és egészségügyi ágazatban
 • Munkaidő-beosztás és a munkaidő mértéke
 • Zenetanár részmunkaideje
 • Egyenlőtlen munkafeltételek
 • Kölcsönzött munkavállalók az üzemi tanács választásánál
 • Elmaradt munkabér iránti igény érvényesítése

Munkaügyi Levelek 135. sz.

 • Vezetői megbízás – ha tartama az öt évet meghaladja.
 • Kerületvezető erdész további jogviszonya.
 • Felmondás betegség miatti keresőképtelenség tartama alatt.
 • Munkaviszony megszüntetése összeférhetetlen munkavállalóval.
 • Munkaviszony megszüntetése keresőképtelenség alatt az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően.
 • Munkaviszony megszüntetése a munkaidő-beosztás átszervezése miatt.
 • Azonnali hatályú felmondás indoka – meccsnézés munkaidőben.
 • Felmentési időre való jogosultság.
 • Munkaidőkereten felüli rendkívüli munkaidő és távollét.
 • Betegszabadság munkaszüneti napon.
 • Munkaidő-nyilvántartás munkaidőkeretben.
 • Szabadság árában történő kiadása.
 • Pedagógus szabadsága.
 • Készenléti jellegű munkakör bérezése.
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság – a munkaviszony tartama.
 • Bérelszámolás hóközi kilépés során.
 • Garantált bérminimumra jogosultság iskolai végzettség hiányában.
 • Címadományozás – a jogszerző idők.
 • Ellenőrzési kör – a kolléga által okozott kár megtérítése.
 • Munkajogi védelem úti baleset miatti keresőképtelenség esetén.
 • Újítás munkaiszonyban.

Munkaügyi Levelek 134. szám

 • Szakszervezeti tisztség – tényleges munkavégzés nélkül.
 • Munkaviszony és megbízási jogviszony elhatárolása.
 • Határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakulása fizetés nélküli szabadság alatt.
 • Felmondás védett korú munkavállalónak munkakör-felajánlási kötelezettség mellett.
 • Munkaviszony megszüntetése keresőképtelen betegség tartama alatt.
 • Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás – a munkaviszony megszűnésének időpontja.
 • Illetmény kiegészítése a garantált bérminimumra.
 • Ruházati hozzájárulás – a cafeteria része lehet.
 • Középfokú végzettségű óvodapedagógus illetménye.
 • Elmaradt jövedelem követelhetősége.
 • Sztrájk tiltása a munkabér kifizetéséért.
 • Műszakpótlékra jogosultság eseti műszakváltás alapján.
 • Műszakpótlék és munkaközi szünet osztott munkaidőben.
 • Késedelmi kamat számítása.
 • Vezetői pótlék figyelembevétele a távolléti díj számításánál.
 • Szabadság elszámolása munkaidőkeretben.
 • Végrehajtási eljárás munkaügyi per után.
 • Leltárfelelősség lejárt szavatosságú termékekért.
 • Hamis tanúzás munkaügyi perben.
 • Kontroller alkalmazása bölcsődében.
 • Kollektív szerződés köztulajdonban álló munkáltatónál.
 • Munkavállalói igények egészségsérelem esetén.

Munkaügyi Levelek 133. szám

 • Időarányos munkabér számítása fizetett ünnep mellett.
 • Online munkaidő nyilvántartás.
 • Fizetett ünnep általános munkarendben.
 • Hétvégi munkavégzés három év alatti gyermek mellett.
 • Fizetés nélküli szabadság az új munkaviszonyban.
 • Kötbér a munkaszerződésben.
 • Vezető kettős munkakörben.
 • Több munkáltatóval kötött munkaszerződés vezető esetén.
 • Pályázati meghallgatás.
 • Pedagógus szakmai gyakorlat – nem számítható be a jogellenes foglalkoztatási tartama.
 • Köztisztviselő besorolása.
 • Pedagógus jubileumi jutalma.
 • Napidíj belföldi kiküldetés esetén.
 • Foglalkoztatás rehabilitációs járulék mellett.
 • Tájékoztatás külföldi kiküldetés esetén
 • Sztrájk vagy munkavégzés megtagadása.
 • Felmondási ok – nem lehet a munkavállaló lakó- és munkahelyének távolsága.
 • Azonnali hatályú felmondás – a jogvesztő határidők kezdete.
 • Anyagi jellegű fegyelmi szankció – az összeghatár kérdése.
 • Kárigény érvényesítése munkabaleset okán.
 • Italkimérés üzemeltetése.
 • Felmondási idő alatti mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól.
 • Felelősség gázolásos baleset esetén.

Munkaügyi Levelek 132. sz.

 • Fizetés nélküli szabadság utáni munkaviszony-megszüntetés
 • Készenléti jellegű munkakör – az uszodagépész esete
 • Végkielégítésre való jogosultság – ami a közalkalmazotti jogviszony tekintetében változott
 • Hallgatói munkaszerződés tartalma
 • Munkaszerződés-módosítás – próbaidő nem köthető ki
 • Munkaviszony létesítése a felmondási idő alatt
 • Felmondási ok – az ügyfél szerződésbontása
 • Versenytilalmi megállapodás és kollektív szerződés
 • Felmondási idő kezdete keresőképtelen betegség esetén
 • Felelősség a munkahelyre – szabadidős tevékenység során – bevitt dolgokért
 • Munkaviszony-létesítési feltétel – a leltárfelelősségi megállapodás megkötése
 • Munkavállalói verekedés és a munkáltatói kárfelelősség
 • Adatkezelésről szóló tájékoztatás változása
 • Csoportos leltárfelelősségi megállapodás megkötése
 • Szakszervezet tájékoztatáshoz fűződő jogának terjedelme
 • Szakszervezet joga a munkavállalók tájékoztatásához
 • Közalkalmazotti tanácselnök pedagógus munkaideje
 • Diákmunkások munkaruhája
 • Pedagógus átsorolás
 • Utazási költségtérítés távmunkásoknak

Munkaügyi Levelek 131. szám

 • Közalkalmazotti összeférhetetlenség.
 • Felmondási jog korlátozásának érvényessége.
 • Napidíj külföldi kiküldetésnél.
 • Teljesítményalapú juttatás meghatározásának módjai.
 • Idegennyelv-tudási pótlék meghatározása a munkáltató által.
 • Gazdasági vezető végzettsége.
 • Vezető helyettesének meghatározása.
 • Nyugdíjas közalkalmazott foglalkoztatása.
 • Tagintézmény-vezető vezetői megbízása.
 • Hat munkanap és két pihenőnap alapú munkaidő-beosztás jogszerűsége.
 • Munkaidő nyilvántartása munkaidőkeretben.
 • Munkaidő-beosztás megváltoztatása közös megegyezéssel.
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése munkaszüneti napra.
 • Fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállaló foglalkoztatása egyenlőtelen munkaidő beosztásban.
 • Fizetett ünnep elszámolása.
 • Munkaidő és pótlékátalány szabályozása kollektív szerződésben.
 • Szabadság számítása egyszerűsített foglalkoztatásban.

Munkaügyi Levelek 130.sz.

 • Iskolaszövetkezeti munkaviszony külföldi hallgatóval.
 • Vasárnapi pótlék forgalmi utazó munkavállalóknak.
 • Foglalkoztatás hétvégén tanulószerződéssel.
 • Forgalmi utazó fogalma.
 • Ügyvezető díjazásáról szóló döntés.
 • Jubileumi jutalom összegébe beszámító díjazási jogcímek.
 • Munkakör betöltése végzettség nélkül.
 • Besorolás alapfokozat alapján.
 • Idényjellegű tevékenység – nyári táboroztatás.
 • Munkaidőkeret lejárta előtti elszámolás.
 • Rendkívüli munkavégzés díjazása.
 • Készenlét díjazása átalánnyal.
 • Cafeteria juttatás – munkakörönként eltérő feltételek.
 • Cafeteriára való jogosultság kizárása szabályzatban.
 • Gazdálkodás eredményéhez kötött prémium.
 • Levonás a munkabérből.
 • Vezetői pótlék egészségügyi intézményben.
 • Tanulmányi szerződés és a tanulmányi célú távollétek ledolgoztatása.
 • Munkabaleset valótlan bejelentésének következményei.
 • Kinevezés módosítás vagy lemondás.
 • Munkavállalói azonnali hatályú felmondáshoz kapcsolódó járandóságok.
 • Felmondási idő hossza a felek megállapodása szerint.

Munkaügy Levelek 129.sz.

 • Munkaszerződés módosítás lehetősége munkavállalói ajánlatra.
 • Tájékoztatás határozott idejű munkaszerződés meghosszabbításáról.
 • Nyugdíjas korú munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése.
 • Védett korú munkavállalóra vonatkozó felmondási szabályok.
 • Munkáltatói névváltozás.
 • Munkaszüneti nap feltüntetése a bérkartonon.
 • Napi pihenőidő mértéke kollektív szerződésben.
 • Büntetőeljárás a közalkalmazottal szemben.
 • Munkaidő-kiesés ónos eső miatt.
 • Órarend méltányos megállapítása.
 • Szabadság kiadásának munkáltatói korlátozása.
 • Lemondás a szabadságról.
 • Szabadság munkaszüneti napon.
 • Szabadságkiadás – az egybefüggő 14 nap.
 • Próbaidőre járó munkabérre való jogosultság.
 • Próbaidő alatt kapott jutalék visszafizetése.
 • Munkabér kifizetése – nem csak bankszámlára utalással.
 • GYED-re való jogosultság szabályainak változása.
 • Jogalap nélkül felvett végkielégítés visszakövetelése.
 • Munkabaleset utasítás megszegésével.
 • Munkaidőn kívül létrehozott műalkotás – és a munkáltató kárigénye.
 • Hátrányos jogkövetkezmény – fizetés nélküli szabadság alatt vezetett blogért.