Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 135. sz.

 • Vezetői megbízás – ha tartama az öt évet meghaladja.
 • Kerületvezető erdész további jogviszonya.
 • Felmondás betegség miatti keresőképtelenség tartama alatt.
 • Munkaviszony megszüntetése összeférhetetlen munkavállalóval.
 • Munkaviszony megszüntetése keresőképtelenség alatt az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően.
 • Munkaviszony megszüntetése a munkaidő-beosztás átszervezése miatt.
 • Azonnali hatályú felmondás indoka – meccsnézés munkaidőben.
 • Felmentési időre való jogosultság.
 • Munkaidőkereten felüli rendkívüli munkaidő és távollét.
 • Betegszabadság munkaszüneti napon.
 • Munkaidő-nyilvántartás munkaidőkeretben.
 • Szabadság árában történő kiadása.
 • Pedagógus szabadsága.
 • Készenléti jellegű munkakör bérezése.
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság – a munkaviszony tartama.
 • Bérelszámolás hóközi kilépés során.
 • Garantált bérminimumra jogosultság iskolai végzettség hiányában.
 • Címadományozás – a jogszerző idők.
 • Ellenőrzési kör – a kolléga által okozott kár megtérítése.
 • Munkajogi védelem úti baleset miatti keresőképtelenség esetén.
 • Újítás munkaiszonyban.

Munkaügyi Levelek 134. szám

 • Szakszervezeti tisztség – tényleges munkavégzés nélkül.
 • Munkaviszony és megbízási jogviszony elhatárolása.
 • Határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakulása fizetés nélküli szabadság alatt.
 • Felmondás védett korú munkavállalónak munkakör-felajánlási kötelezettség mellett.
 • Munkaviszony megszüntetése keresőképtelen betegség tartama alatt.
 • Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás – a munkaviszony megszűnésének időpontja.
 • Illetmény kiegészítése a garantált bérminimumra.
 • Ruházati hozzájárulás – a cafeteria része lehet.
 • Középfokú végzettségű óvodapedagógus illetménye.
 • Elmaradt jövedelem követelhetősége.
 • Sztrájk tiltása a munkabér kifizetéséért.
 • Műszakpótlékra jogosultság eseti műszakváltás alapján.
 • Műszakpótlék és munkaközi szünet osztott munkaidőben.
 • Késedelmi kamat számítása.
 • Vezetői pótlék figyelembevétele a távolléti díj számításánál.
 • Szabadság elszámolása munkaidőkeretben.
 • Végrehajtási eljárás munkaügyi per után.
 • Leltárfelelősség lejárt szavatosságú termékekért.
 • Hamis tanúzás munkaügyi perben.
 • Kontroller alkalmazása bölcsődében.
 • Kollektív szerződés köztulajdonban álló munkáltatónál.
 • Munkavállalói igények egészségsérelem esetén.

Munkaügyi Levelek 133. szám

 • Időarányos munkabér számítása fizetett ünnep mellett.
 • Online munkaidő nyilvántartás.
 • Fizetett ünnep általános munkarendben.
 • Hétvégi munkavégzés három év alatti gyermek mellett.
 • Fizetés nélküli szabadság az új munkaviszonyban.
 • Kötbér a munkaszerződésben.
 • Vezető kettős munkakörben.
 • Több munkáltatóval kötött munkaszerződés vezető esetén.
 • Pályázati meghallgatás.
 • Pedagógus szakmai gyakorlat – nem számítható be a jogellenes foglalkoztatási tartama.
 • Köztisztviselő besorolása.
 • Pedagógus jubileumi jutalma.
 • Napidíj belföldi kiküldetés esetén.
 • Foglalkoztatás rehabilitációs járulék mellett.
 • Tájékoztatás külföldi kiküldetés esetén
 • Sztrájk vagy munkavégzés megtagadása.
 • Felmondási ok – nem lehet a munkavállaló lakó- és munkahelyének távolsága.
 • Azonnali hatályú felmondás – a jogvesztő határidők kezdete.
 • Anyagi jellegű fegyelmi szankció – az összeghatár kérdése.
 • Kárigény érvényesítése munkabaleset okán.
 • Italkimérés üzemeltetése.
 • Felmondási idő alatti mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól.
 • Felelősség gázolásos baleset esetén.

Munkaügyi Levelek 132. sz.

 • Fizetés nélküli szabadság utáni munkaviszony-megszüntetés
 • Készenléti jellegű munkakör – az uszodagépész esete
 • Végkielégítésre való jogosultság – ami a közalkalmazotti jogviszony tekintetében változott
 • Hallgatói munkaszerződés tartalma
 • Munkaszerződés-módosítás – próbaidő nem köthető ki
 • Munkaviszony létesítése a felmondási idő alatt
 • Felmondási ok – az ügyfél szerződésbontása
 • Versenytilalmi megállapodás és kollektív szerződés
 • Felmondási idő kezdete keresőképtelen betegség esetén
 • Felelősség a munkahelyre – szabadidős tevékenység során – bevitt dolgokért
 • Munkaviszony-létesítési feltétel – a leltárfelelősségi megállapodás megkötése
 • Munkavállalói verekedés és a munkáltatói kárfelelősség
 • Adatkezelésről szóló tájékoztatás változása
 • Csoportos leltárfelelősségi megállapodás megkötése
 • Szakszervezet tájékoztatáshoz fűződő jogának terjedelme
 • Szakszervezet joga a munkavállalók tájékoztatásához
 • Közalkalmazotti tanácselnök pedagógus munkaideje
 • Diákmunkások munkaruhája
 • Pedagógus átsorolás
 • Utazási költségtérítés távmunkásoknak

Munkaügyi Levelek 131. szám

 • Közalkalmazotti összeférhetetlenség.
 • Felmondási jog korlátozásának érvényessége.
 • Napidíj külföldi kiküldetésnél.
 • Teljesítményalapú juttatás meghatározásának módjai.
 • Idegennyelv-tudási pótlék meghatározása a munkáltató által.
 • Gazdasági vezető végzettsége.
 • Vezető helyettesének meghatározása.
 • Nyugdíjas közalkalmazott foglalkoztatása.
 • Tagintézmény-vezető vezetői megbízása.
 • Hat munkanap és két pihenőnap alapú munkaidő-beosztás jogszerűsége.
 • Munkaidő nyilvántartása munkaidőkeretben.
 • Munkaidő-beosztás megváltoztatása közös megegyezéssel.
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése munkaszüneti napra.
 • Fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállaló foglalkoztatása egyenlőtelen munkaidő beosztásban.
 • Fizetett ünnep elszámolása.
 • Munkaidő és pótlékátalány szabályozása kollektív szerződésben.
 • Szabadság számítása egyszerűsített foglalkoztatásban.

Munkaügyi Levelek 130.sz.

 • Iskolaszövetkezeti munkaviszony külföldi hallgatóval.
 • Vasárnapi pótlék forgalmi utazó munkavállalóknak.
 • Foglalkoztatás hétvégén tanulószerződéssel.
 • Forgalmi utazó fogalma.
 • Ügyvezető díjazásáról szóló döntés.
 • Jubileumi jutalom összegébe beszámító díjazási jogcímek.
 • Munkakör betöltése végzettség nélkül.
 • Besorolás alapfokozat alapján.
 • Idényjellegű tevékenység – nyári táboroztatás.
 • Munkaidőkeret lejárta előtti elszámolás.
 • Rendkívüli munkavégzés díjazása.
 • Készenlét díjazása átalánnyal.
 • Cafeteria juttatás – munkakörönként eltérő feltételek.
 • Cafeteriára való jogosultság kizárása szabályzatban.
 • Gazdálkodás eredményéhez kötött prémium.
 • Levonás a munkabérből.
 • Vezetői pótlék egészségügyi intézményben.
 • Tanulmányi szerződés és a tanulmányi célú távollétek ledolgoztatása.
 • Munkabaleset valótlan bejelentésének következményei.
 • Kinevezés módosítás vagy lemondás.
 • Munkavállalói azonnali hatályú felmondáshoz kapcsolódó járandóságok.
 • Felmondási idő hossza a felek megállapodása szerint.

Munkaügy Levelek 129.sz.

 • Munkaszerződés módosítás lehetősége munkavállalói ajánlatra.
 • Tájékoztatás határozott idejű munkaszerződés meghosszabbításáról.
 • Nyugdíjas korú munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése.
 • Védett korú munkavállalóra vonatkozó felmondási szabályok.
 • Munkáltatói névváltozás.
 • Munkaszüneti nap feltüntetése a bérkartonon.
 • Napi pihenőidő mértéke kollektív szerződésben.
 • Büntetőeljárás a közalkalmazottal szemben.
 • Munkaidő-kiesés ónos eső miatt.
 • Órarend méltányos megállapítása.
 • Szabadság kiadásának munkáltatói korlátozása.
 • Lemondás a szabadságról.
 • Szabadság munkaszüneti napon.
 • Szabadságkiadás – az egybefüggő 14 nap.
 • Próbaidőre járó munkabérre való jogosultság.
 • Próbaidő alatt kapott jutalék visszafizetése.
 • Munkabér kifizetése – nem csak bankszámlára utalással.
 • GYED-re való jogosultság szabályainak változása.
 • Jogalap nélkül felvett végkielégítés visszakövetelése.
 • Munkabaleset utasítás megszegésével.
 • Munkaidőn kívül létrehozott műalkotás – és a munkáltató kárigénye.
 • Hátrányos jogkövetkezmény – fizetés nélküli szabadság alatt vezetett blogért.

Munkaügyi Levelek 128.sz.

 • Kollégiumi nevelőtanári ügyelet nem látható el megbízással.
 • Egészségügyi alkalmatlanság tartama – nem állásidő.
 • Munkanap-áthelyezések.
 • Rendkívüli munkaidőre járó bérpótlékok és a távolléti díj.
 • Átsorolás pedagógus diplomával.
 • Jubileumi jutalomra jogosító idő.
 • Munkavállalói kárfelelősség számlaadási kötelezettség elmulasztása miatt.
 • Munkavállaló autójának defektje.
 • Késedelmes illetményfizetés következményei.
 • Kártérítés elszámolása a munkaviszony megszűnésekor.
 • Sérelemdíjra jogosultság felmondáskor.
 • Rendkívüli felmentés közalkalmazotti jogviszonyon kívüli magatartás miatt.
 • Közalkalmazott felmentése – nem lehet eltekinteni a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítéstől.
 • Felmentési időtől eltérés a felek megállapodása alapján.
 • Felmentési időre járó szabadság kétféle értelmezése.
 • Szabadság kiadása kettős munkaviszonyban.
 • Kölcsönzött munkavállalók – munka cégcsoporton belül.
 • Készenlét alatti munkavégzés otthonról.
 • Szakszervezetnek nyújtott munkáltatói támogatás.
 • Készenléti jellegű munkakör meghatározása.
 • Tájékoztatási kötelezettség fizetés nélküli szabadság alatt.

Munkaügyi Levelek 127. szám

 • Cafeteriára való jogosultság kizárása a próbaidő alatt.
 • Cafeteriajuttatás állásidőre.
 • Elmaradt rendkívüli munkaidő díjazása.
 • Rendkívüli munkavégzés – elszámolási lehetőségek.
 • Jutalmazás tulajdonosi letiltása.
 • Jubileumi jutalom elévülése.
 • Pénzügyi szakügyintéző besorolása.
 • Nevelési tanácsadóban dolgozó pszichológus szakmai gyakorlata.
 • Szakoktatótól megkövetelt végzettség – nem változott.
 • Munkaviszony mellett létrehozott megbízási jogviszony.
 • Egyenlő bánásmód megsértése álláshirdetés során.
 • Felmondási védelem csoportos létszámcsökkentés esetén.
 • Munkaszerződés módosítása felszámolás alatt.
 • Munkavállalói kötekedés a karácsonyi vacsorán – mint felmondási ok.
 • Veszélyeztetett terhesség és munkavégzési kötelezettség.
 • Szabadságkiadás két ünnep között.
 • Szabadság megállapítása részmunkaidős munkaviszonyban.
 • „Céges sofőr” munkaideje.
 • Munkaidő és szünetek képernyő előtt.
 • Utazási idő munkaidőként történő figyelembevétele.

Munkaügy Levelek 126. szám

 • Szabadsághalmozódás.
 • Felmentési idő és a szabadságra való jogosultság.
 • Fizetés nélküli szabadság házastárs külszolgálata idejére.
 • Igazolatlan távollét tartama nem jogosít szabadságra.
 • Kötelező orvosi vizsgálat elszámolása a munkaidőben.
 • Utazó munkavállalók munkaideje.
 • Munkaidő-beosztás előzetes közlése.
 • Készenléti jellegű munkakör fogalma.
 • Munkahét kezdete a naptári hét közepén.
 • Munkarend módosítása a munkáltató által.
 • Információs munkakört betöltő közalkalmazott besorolása.
 • Részmunkaidő – a legrövidebb időtartam.
 • Pedagógus besorolása.
 • Egyéni vállalkozói jogviszony – nem érinti a jubileumi jutalomra való jogosultságot.
 • FEOR-szám és a munkakör kapcsolata
 • Kollektív szerződés hatálya a vezetőnek minősített munkavállaló esetén.
 • Vasárnapi pótlék piacon történő vasárnapi munkavégzés esetén.
 • Szakmunkástanulói jogviszony nem számít bele a szolgála6ti időbe.
 • Egyenlő bánásmód megsértése próbaidő alatti felmondásnál.
 • Közös megegyezés és mentesítés a munkavégzés alól.
 • Azonnali hatályú felmondás személyes átadása.
 • Keresőképtelenség okának közlése a munkáltatóval.