Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 151. sz.

 • Nyelvvizsga nélküli alkalmazás pedagógus munkakörben
 • Pedagógus átsorolásának időpontja
 • Tankerületek technikai dolgozói
 • Besorolás szociális intézményben
 • Iskolaigazgató leváltása
 • Távolléti díj számítása
 • Munkaszüneti napra járó távolléti díj
 • Illetményemelés hatása a munkavégzés alóli mentesítés idejére járó távolléti díj és a végkielégítés összegére
 • Föld alatt dolgozók pótszabadsága
 • Vasárnapi és munkaszüneti napi munkavégzés a kiskereskedelemben
 • Szervizdíj az alapbér részeként
 • Munkáltatói intézkedések a munkavállaló hosszan tartó betegsége esetén
 • Kártérítés áfával növelt értékben
 • Idősek otthona vezetőjének összeférhetetlensége
 • Munkavállaló felelősségre vonása kötelezettségszegés hiányában
 • Felmentési idő és végkielégítés nyugdíjazás esetén
 • Közös eladó foglalkoztatása egy közös üzlethelyiségben

Munkaügyi Levelek 150. sz.

 • Láthatósági mellény használata az iparban
 • Rendkívüli munkaidő elrendelhető legrövidebb tartama
 • Múzeumpedagógus foglalkoztatása vasárnap és osztott munkaidőben
 • Egészségügyi alkalmatlanság miatt kiesett idő elszámolása
 • Napi pihenőidő számítása készenlét alatt
 • Telephelyek közötti utazás minősítése gépjárművezetők esetén
 • Főmuzeológus munkahelyen tartózkodása
 • Rövidebb teljes munkaidő és a pótlékalap számítása
 • Hallgatók szabadságának kiadása
 • Veszélyességi pótlék – az egészség veszélyeztetése nem fizethető meg
 • Új munkaviszony létesítése a felmondást követően
 • Béremelés végrehajtása
 • Betegszabadság díjazásának egyoldalú módosítása
 • Munkabérelőleg kifizethetősége
 • Közalkalmazott jubileumi jutalmának alapja
 • Kinevezés egyoldalú módosítása
 • Munkahelyi balesettel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek
 • Áthelyezés vagy lemondás

Munkaügyi Levelek 149. sz.

 • Munkahelyi baleset a konyhában
 • Kárigény érvényesítése és felmondás
 • Szabadságkiadás és orvosi igazolás leadása kettős közalkalmazotti jogviszonyban
 • Munkaidő-beosztás hétvégére
 • Egészségügyi alkalmatlanság miatt kiesett munkaidő – állásidőnek számít
 • Megszakítás nélküli tevékenységre vonatkozó munkarend bevezetése egy szervezeti egységre
 • Napközi – a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő része
 • Húsvéti munkavégzés elszámolása
 • Munkaszüneti napra járó bérpótlék
 • Egészségügyi szakképesítések megfeleltetése és a besorolás
 • Bérkifizetés téves bankszámlára
 • Téves besorolásból eredő illetménykülönbözet iránti igény
 • Illetménynövekedéshez elismerhető szakképesítések
 • Szociális intézmény portásának illetménye
 • Dajka pótlékalapja
 • Kereseti korlátozás rehabilitációs ellátás mellett
 • Hat hónapos próbaidő kikötése határozott idejű munkaviszonyban
 • Kötbérkikötés – semmis a munkaviszonyban
 • Kinevezési okirat átadásának határideje
 • Intézményvezetői kinevezés érvénytelensége
 • Munkaviszony megszüntetése új munkahely kijelölése miatt

Munkaügyi Levelek 148. sz.

 • Nyugdíjas munkavállaló – tájékoztatás a státuszról
 • Cserekereskedelem: munkaviszony helyett megbízási jogviszony
 • Főállás és a mellékállás megszüntetése
 • Felmondási idő tartama – figyelemmel a keresőképtelenségre és a ki nem adott szabadságra
 • Munkaviszony-megszűnés munkaszerződés-módosítási ajánlat elutasítása miatt
 • Igényérvényesítés – az igazolások kiadásával és a végkielégítéssel kapcsolatban
 • Határozott idejű kinevezés és a magasabb besorolás
 • Külföldi kiküldetés – napidíj, rendkívüli munkavégzés és pihenőidő
 • Jubileumi jutalom – a tanácsnál munkaviszonyban töltött idő beszámítása a jogszerző időbe
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság és a feljegyzések
 • Áthelyezési lánc és a jubileumi jutalomra való jogosultság
 • Műszakpótlékra való jogosultság
 • Vasárnapi pótlék – nem jár a fürdőben dolgozóknak
 • Munkaszüneti napi díjazási jogcímek
 • Fizetett ünnepi készenlét – rendkívüli munkavégzéssel
 • Munkabérfizetés vezető tisztségviselő hozzátartozójának felszámolás esetén
 • Utasítás további feladatra – többletbér nélkül
 • Jutalom rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalónak
 • Parkolóhelyek elosztása
 • Kollektív szerződések sorsa beolvadás esetén
 • Munkáltató személyében bekövetkező változás és a beolvadás különbsége
 • Munkaidő-elszámolás munkaidőkeretben, távollét esetén

Munkaügyi Levelek 147. sz.

 • Táncművészeti életjáradékra jogosult közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
 • Felmondás – a háttérben bizalomvesztéssel
 • Keresőképtelenség tartamának beszámítása a felmondási időbe
 • Felmondás és végkielégítésre való jogosultság 62 évesen
 • Kölcsönzött munkavállaló próbaidő alatti felmondása
 • Helytelen besorolás korrekciója
 • Szabadságra járó illetmény összege a gyermekgondozási szabadság utáni részmunkaidőben
 • Munkabérből levonás jogalap nélkül
 • Fizetési fokozatra jogosító idő módosítása munkakörváltozás miatt
 • Műszakpótlék bölcsődei dolgozók esetén
 • Heti pihenőnapi rendkívüli munkavégzés elszámolása
 • Hazautazás költségtérítése
 • Hétvégi munkavégzés pótléka
 • Cafeteria megvonása keresőképtelenség miatt
 • Egészségügyi menedzser bére
 • Munkába járással kapcsolatos költségtérítés – nem tiltható le
 • Lakhatási támogatás pedagógusnak
 • Polgármester felfüggesztése és a szavazategyenlőség
 • Írásbeli figyelmeztetés – hat hónap késéssel
 • Munkahelytől eltérő helyen tartott képzés – az utazás és a szállás
 • Munkaviszony szünetelése – az inaktív idő
 • Szakmai gyakorlati vizsga helye
 • Rendkívüli munkaidő elrendelése – a közlés időpontja
 • Külföldi ügyvezető szabadságmegváltása

Munkaügyi Levelek 146. sz.

 • Egészségügyi alkalmatlanság nem jogosít felmentési idő alatt távolléti díjra
 • Munkavállalói felmondás gyermekgondozás céljából kapott fizetés nélküli szabadság alatt
 • Munkaviszony megszüntetése “ügyvezetőváltás” alatt
 • Munkavállalói tájékoztatási kötelezettség megsértése a felmondási idő alatt
 • Felmentés kérelemre 40 év jogosultsági idővel
 • Polgármesteri hivatal konyhásai
 • Munkaszerződés-módosítás érvénytelensége
 • Orvosi igazolás eredeti példánya
 • Kerekítés a szabadság számításánál
 • Dohányzás az idősek klubjában
 • Gyermekgondozási szabadság két munkaviszonyban
 • Ügyelet teljesítésének megtagadhatósága
 • Fagyszabadság az építőiparban
 • Megszakítás nélküli tevékenység értelmezése
 • Gépjárművezetők heti pihenőideje
 • Besorolási kérdés
 • Munkáltató készfizető kezessége letiltó végzés teljesítéséért
 • Bérpótlék beépítése garantált bérminimumba
 • Cafeteriajuttatás – csak a “főnökségnek”
 • Oktatást segítők illetményemelése
 • Mankópénz
 • Felülvizsgálati eljárás a bizonyítás jogszabálysértő lefolytatása okán
 • Munkáltató szervezeti egysége működésének felfüggesztése

Munkaügyi Levelek 145. sz.

 • Egészségügyi alkalmatlanság nem jogosít felmentési idő alatt távolléti díjra
 • Munkavállalói felmondás gyermekgondozás céljából kapott fizetés nélküli szabadság alatt
 • Munkaviszony megszüntetése “ügyvezetőváltás” alatt
 • Munkavállalói tájékoztatási kötelezettség megsértése a felmondási idő alatt
 • Felmentés kérelemre 40 év jogosultsági idővel
 • Polgármesteri hivatal konyhásai
 • Munkaszerződés-módosítás érvénytelensége
 • Orvosi igazolás eredeti példánya
 • Kerekítés a szabadság számításánál
 • Dohányzás az idősek klubjában
 • Gyermekgondozási szabadság két munkaviszonyban
 • Ügyelet teljesítésének megtagadhatósága
 • Fagyszabadság az építőiparban
 • Megszakítás nélküli tevékenység értelmezése
 • Gépjárművezetők heti pihenőideje
 • Besorolási kérdés
 • Munkáltató készfizető kezessége letiltó végzés teljesítéséért
 • Bérpótlék beépítése garantált bérminimumba
 • Cafeteriajuttatás – csak a “főnökségnek”
 • Oktatást segítők illetményemelése
 • Mankópénz
 • Felülvizsgálati eljárás a bizonyítás jogszabálysértő lefolytatása okán
 • Munkáltató szervezeti egysége működésének felfüggesztése

Munkaügyi Levelek 144. sz.

 • Munkaközi szünet elszámolása
 • Szabadság iránti munkavállalói igény érvényesítése
 • Elszámolás heti 24 órás munkaidőben
 • Félig ledolgozott munkanap elszámolása
 • “Fizetett ünnep” elszámolása készenléti jellegű munkakörben
 • Utazási költségtérítés a gépjármű-üzembentartónak
 • Helyibérlet-támogatás részmunkaidőben foglalkoztatottaknak
 • Nyelvpótlék összege részmunkaidőben
 • Részmunkaidő kikötése – csak közös megegyezéssel
 • Rendkívüli munkavégzés heti pihenőnapon
 • Köztisztviselői jubileumi jutalom jogszerző ideje
 • Munkabérelőlegből eredő követelés levonása a munkabérből
 • Cafeteriajuttatás – nem lehet bérelőleg
 • Teljesítménykövetelmény megállapítása megváltozott munkaképességű munkavállalóknak
 • Garantált bérminimumra jogosító végzettségek
 • Késedelmes bérkifizetés jogkövetkezménye
 • Befejezetlen tanfolyam
 • Másodállás autószerelőként
 • Munkaszerződés-módosítás a gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadság alatt
 • Munkaidőhiány a munkáltató által kiadott feladat teljesítéséhez
 • Határozott idejű munkaviszony megszűnése betegség miatti keresőképtelenség alatt
 • Igazolások kiadása a közalkalmazott lemondását követően
 • Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszűnése
 • Telephelybezárás – munkaszerződés-módosítási ajánlat és felmondás

Munkaügyi Levelek 143. sz.

 • Alkalmi munka hat egybefüggő napon
 • Kölcsönzött munkavállalók kiszervezése a kikölcsönzés után
 • Közfoglalkoztatás gyermekgondozást segítő ellátás tartama alatt
 • Közalkalmazottak összeférhetetlensége
 • Részmunkaidős munkavállalónak járó szabadság
 • Köztisztviselői szabadság kiadása – ha felhalmozódott 200 munkanap
 • Részmunkaidős nyugdíjas közalkalmazott foglalkoztatása
 • Naptári napon áthúzódó munkanap kérdései
 • Pihenőidő biztosítása egyéni védőeszköz viselése esetén
 • Kiküldetés, az utazási idő és a munkaidő
 • Rendkívüli munkaidő a felsőoktatásban
 • Fogyatékos gyermek utáni pótszabadság
 • Jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése
 • Jubileumi jutalomra és végkielégítésre való jogosultság a munkáltató jogállásának megváltozása esetén
 • Munkáltatói késedelem a munkaköri leírás átadásával kapcsolatban
 • Közalkalmazotti jogviszony azonnali hatályú megszüntetése
 • Munkaszerződés hatályosításával kapcsolatos kérdések

Munkaügyi Levelek 142. sz.

 • Munkaviszony-megszüntetés – az elmaradt elszámolásból keletkezett kár
 • Munkáltatói utasítás jogellenessége
 • Kikölcsönzés – ha letelt a kölcsönvevőnél az öt év
 • Öregségi nyugellátásra jogosult kormánytisztviselő jogviszonyának fenntartása és megszüntetése
 • Betegség – felmentés vagy másik munkakörbe helyezés
 • Munkakör módosítása határozott időre
 • Kinevezésmódosítás visszavonása
 • Óvodavezető és jegyző – nem összeférhetetlen a házastársi kapcsolat
 • Munkanapon belüli időarányos bér elszámolása
 • Pihenőnapi pótlék vasárnapra
 • Munkaszüneti napi pótlék szociális ápolónak
 • Kiküldetésre járó napidíj telephelyen kívül végzett munka esetén
 • Óvodai rendszergazda besorolása
 • Elmaradt munkabér és szabadság iránti igény érvényesítése
 • Bankszámla-hozzájárulás – bruttó összegben
 • Munkabér-kifizetésről szóló munkáltatói elszámolás
 • Jubileumi jutalom – a kifizetés esedékességének napja
 • Dajkák szabadságának kiadása
 • Szabadság elszámolása egyenlőtlen munkaidő-beosztásban
 • Időarányos szabadság számítása
 • Szociális dolgozó továbbképzése
 • Elszámolás egyszerűsített foglalkoztatásnál