Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 148. sz.

 • Nyugdíjas munkavállaló – tájékoztatás a státuszról
 • Cserekereskedelem: munkaviszony helyett megbízási jogviszony
 • Főállás és a mellékállás megszüntetése
 • Felmondási idő tartama – figyelemmel a keresőképtelenségre és a ki nem adott szabadságra
 • Munkaviszony-megszűnés munkaszerződés-módosítási ajánlat elutasítása miatt
 • Igényérvényesítés – az igazolások kiadásával és a végkielégítéssel kapcsolatban
 • Határozott idejű kinevezés és a magasabb besorolás
 • Külföldi kiküldetés – napidíj, rendkívüli munkavégzés és pihenőidő
 • Jubileumi jutalom – a tanácsnál munkaviszonyban töltött idő beszámítása a jogszerző időbe
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság és a feljegyzések
 • Áthelyezési lánc és a jubileumi jutalomra való jogosultság
 • Műszakpótlékra való jogosultság
 • Vasárnapi pótlék – nem jár a fürdőben dolgozóknak
 • Munkaszüneti napi díjazási jogcímek
 • Fizetett ünnepi készenlét – rendkívüli munkavégzéssel
 • Munkabérfizetés vezető tisztségviselő hozzátartozójának felszámolás esetén
 • Utasítás további feladatra – többletbér nélkül
 • Jutalom rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalónak
 • Parkolóhelyek elosztása
 • Kollektív szerződések sorsa beolvadás esetén
 • Munkáltató személyében bekövetkező változás és a beolvadás különbsége
 • Munkaidő-elszámolás munkaidőkeretben, távollét esetén
  • Munkaügyi Levelek 147. sz.

   • Táncművészeti életjáradékra jogosult közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
   • Felmondás – a háttérben bizalomvesztéssel
   • Keresőképtelenség tartamának beszámítása a felmondási időbe
   • Felmondás és végkielégítésre való jogosultság 62 évesen
   • Kölcsönzött munkavállaló próbaidő alatti felmondása
   • Helytelen besorolás korrekciója
   • Szabadságra járó illetmény összege a gyermekgondozási szabadság utáni részmunkaidőben
   • Munkabérből levonás jogalap nélkül
   • Fizetési fokozatra jogosító idő módosítása munkakörváltozás miatt
   • Műszakpótlék bölcsődei dolgozók esetén
   • Heti pihenőnapi rendkívüli munkavégzés elszámolása
   • Hazautazás költségtérítése
   • Hétvégi munkavégzés pótléka
   • Cafeteria megvonása keresőképtelenség miatt
   • Egészségügyi menedzser bére
   • Munkába járással kapcsolatos költségtérítés – nem tiltható le
   • Lakhatási támogatás pedagógusnak
   • Polgármester felfüggesztése és a szavazategyenlőség
   • Írásbeli figyelmeztetés – hat hónap késéssel
   • Munkahelytől eltérő helyen tartott képzés – az utazás és a szállás
   • Munkaviszony szünetelése – az inaktív idő
   • Szakmai gyakorlati vizsga helye
   • Rendkívüli munkaidő elrendelése – a közlés időpontja
   • Külföldi ügyvezető szabadságmegváltása
    • Munkaügyi Levelek 146. sz.

     • Egészségügyi alkalmatlanság nem jogosít felmentési idő alatt távolléti díjra
     • Munkavállalói felmondás gyermekgondozás céljából kapott fizetés nélküli szabadság alatt
     • Munkaviszony megszüntetése “ügyvezetőváltás” alatt
     • Munkavállalói tájékoztatási kötelezettség megsértése a felmondási idő alatt
     • Felmentés kérelemre 40 év jogosultsági idővel
     • Polgármesteri hivatal konyhásai
     • Munkaszerződés-módosítás érvénytelensége
     • Orvosi igazolás eredeti példánya
     • Kerekítés a szabadság számításánál
     • Dohányzás az idősek klubjában
     • Gyermekgondozási szabadság két munkaviszonyban
     • Ügyelet teljesítésének megtagadhatósága
     • Fagyszabadság az építőiparban
     • Megszakítás nélküli tevékenység értelmezése
     • Gépjárművezetők heti pihenőideje
     • Besorolási kérdés
     • Munkáltató készfizető kezessége letiltó végzés teljesítéséért
     • Bérpótlék beépítése garantált bérminimumba
     • Cafeteriajuttatás – csak a “főnökségnek”
     • Oktatást segítők illetményemelése
     • Mankópénz
     • Felülvizsgálati eljárás a bizonyítás jogszabálysértő lefolytatása okán
     • Munkáltató szervezeti egysége működésének felfüggesztése

     Munkaügyi Levelek 145. sz.

     • Egészségügyi alkalmatlanság nem jogosít felmentési idő alatt távolléti díjra
     • Munkavállalói felmondás gyermekgondozás céljából kapott fizetés nélküli szabadság alatt
     • Munkaviszony megszüntetése “ügyvezetőváltás” alatt
     • Munkavállalói tájékoztatási kötelezettség megsértése a felmondási idő alatt
     • Felmentés kérelemre 40 év jogosultsági idővel
     • Polgármesteri hivatal konyhásai
     • Munkaszerződés-módosítás érvénytelensége
     • Orvosi igazolás eredeti példánya
     • Kerekítés a szabadság számításánál
     • Dohányzás az idősek klubjában
     • Gyermekgondozási szabadság két munkaviszonyban
     • Ügyelet teljesítésének megtagadhatósága
     • Fagyszabadság az építőiparban
     • Megszakítás nélküli tevékenység értelmezése
     • Gépjárművezetők heti pihenőideje
     • Besorolási kérdés
     • Munkáltató készfizető kezessége letiltó végzés teljesítéséért
     • Bérpótlék beépítése garantált bérminimumba
     • Cafeteriajuttatás – csak a “főnökségnek”
     • Oktatást segítők illetményemelése
     • Mankópénz
     • Felülvizsgálati eljárás a bizonyítás jogszabálysértő lefolytatása okán
     • Munkáltató szervezeti egysége működésének felfüggesztése

     Munkaügyi Levelek 144. sz.

     • Munkaközi szünet elszámolása
     • Szabadság iránti munkavállalói igény érvényesítése
     • Elszámolás heti 24 órás munkaidőben
     • Félig ledolgozott munkanap elszámolása
     • “Fizetett ünnep” elszámolása készenléti jellegű munkakörben
     • Utazási költségtérítés a gépjármű-üzembentartónak
     • Helyibérlet-támogatás részmunkaidőben foglalkoztatottaknak
     • Nyelvpótlék összege részmunkaidőben
     • Részmunkaidő kikötése – csak közös megegyezéssel
     • Rendkívüli munkavégzés heti pihenőnapon
     • Köztisztviselői jubileumi jutalom jogszerző ideje
     • Munkabérelőlegből eredő követelés levonása a munkabérből
     • Cafeteriajuttatás – nem lehet bérelőleg
     • Teljesítménykövetelmény megállapítása megváltozott munkaképességű munkavállalóknak
     • Garantált bérminimumra jogosító végzettségek
     • Késedelmes bérkifizetés jogkövetkezménye
     • Befejezetlen tanfolyam
     • Másodállás autószerelőként
     • Munkaszerződés-módosítás a gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadság alatt
     • Munkaidőhiány a munkáltató által kiadott feladat teljesítéséhez
     • Határozott idejű munkaviszony megszűnése betegség miatti keresőképtelenség alatt
     • Igazolások kiadása a közalkalmazott lemondását követően
     • Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszűnése
     • Telephelybezárás – munkaszerződés-módosítási ajánlat és felmondás

     Munkaügyi Levelek 143. sz.

     • Alkalmi munka hat egybefüggő napon
     • Kölcsönzött munkavállalók kiszervezése a kikölcsönzés után
     • Közfoglalkoztatás gyermekgondozást segítő ellátás tartama alatt
     • Közalkalmazottak összeférhetetlensége
     • Részmunkaidős munkavállalónak járó szabadság
     • Köztisztviselői szabadság kiadása – ha felhalmozódott 200 munkanap
     • Részmunkaidős nyugdíjas közalkalmazott foglalkoztatása
     • Naptári napon áthúzódó munkanap kérdései
     • Pihenőidő biztosítása egyéni védőeszköz viselése esetén
     • Kiküldetés, az utazási idő és a munkaidő
     • Rendkívüli munkaidő a felsőoktatásban
     • Fogyatékos gyermek utáni pótszabadság
     • Jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése
     • Jubileumi jutalomra és végkielégítésre való jogosultság a munkáltató jogállásának megváltozása esetén
     • Munkáltatói késedelem a munkaköri leírás átadásával kapcsolatban
     • Közalkalmazotti jogviszony azonnali hatályú megszüntetése
     • Munkaszerződés hatályosításával kapcsolatos kérdések

     Munkaügyi Levelek 142. sz.

     • Munkaviszony-megszüntetés – az elmaradt elszámolásból keletkezett kár
     • Munkáltatói utasítás jogellenessége
     • Kikölcsönzés – ha letelt a kölcsönvevőnél az öt év
     • Öregségi nyugellátásra jogosult kormánytisztviselő jogviszonyának fenntartása és megszüntetése
     • Betegség – felmentés vagy másik munkakörbe helyezés
     • Munkakör módosítása határozott időre
     • Kinevezésmódosítás visszavonása
     • Óvodavezető és jegyző – nem összeférhetetlen a házastársi kapcsolat
     • Munkanapon belüli időarányos bér elszámolása
     • Pihenőnapi pótlék vasárnapra
     • Munkaszüneti napi pótlék szociális ápolónak
     • Kiküldetésre járó napidíj telephelyen kívül végzett munka esetén
     • Óvodai rendszergazda besorolása
     • Elmaradt munkabér és szabadság iránti igény érvényesítése
     • Bankszámla-hozzájárulás – bruttó összegben
     • Munkabér-kifizetésről szóló munkáltatói elszámolás
     • Jubileumi jutalom – a kifizetés esedékességének napja
     • Dajkák szabadságának kiadása
     • Szabadság elszámolása egyenlőtlen munkaidő-beosztásban
     • Időarányos szabadság számítása
     • Szociális dolgozó továbbképzése
     • Elszámolás egyszerűsített foglalkoztatásnál

     Munkaügyi Levelek 141. sz.

     • Versenytilalmi megállapodás ellenértékének megfizetése a munkaviszony fennállása alatt
     • Tanulmányi szerződés alapján teljesítendő támogatás
     • Tanulmányi szerződés és munkáltatói kötelezés
     • Kollektív kárfelelősség lopás esetén
     • Kollektív felelősség a munkaviszonyban
     • Jogkövetkezmények munkavállalói károkozás esetén
     • Jegyző felesége könyvel – az összeférhetetlenség kérdése
     • Kollektív szerződés – ún. záró balansz szabályozása munkaidőkeret alkalmazásakor
     • Állami vállalatnál munkaviszonyban töltött idő és a jubileumi jutalomra való jogosultság
     • Elszámolás éves munkaidőkeretben
     • Több műszakosból megszakítás nélküli tevékenység
     • Munkaidő mértékének csökkentése munkaszerződés-módosítással
     • Fizetési fokozathoz figyelembe veendő közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő
     • Nyelvvizsga megszerzésének hatása a besorolásra
     • Azonnali hatályú felmondás igazolatlan távollét miatt
     • “Fix” felmondási idő kikötése
     • Nyugdíjas oktatók, kutatók megbízási szerződése az állami felsőoktatásban
     • Kiküldetési napidíjak fuvarozóknál
     • Közalkalmazott egészségügyi alkalmatlansága

     Munkaügyi Levelek 140. sz.

     • Munkaviszony többszöri meghosszabbításának jogellenessége
     • Munkaviszony-létesítés fizetés nélküli szabadság alatt
     • Közalkalmazott "másodállása"
     • Közalkalmazott kinevezéstől eltérő foglalkoztatása
     • Egészségügyi alkalmasság felülvizsgálata
     • Kötelező felmentés helyett közös megegyezés
     • Munkaviszony megszűnése a munkáltató végelszámolása miatt
     • Kárigény érvényesítése a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén
     • Beosztható napi munkaidő korlátja részmunkaidő esetén
     • Pihenőnapok elmaradása kötetlen munkarendben
     • 32 órás heti munkaidő bevezetése és elszámolása
     • Nevelést-oktatást segítők illetményemelése
     • Gondozónők besorolása
     • Banki tanácsadói szakképesítés szintje
     • Túlórák kifizetésének elmaradása
     • Egészségügyi alkalmatlanság miatti munkavégzés alóli mentesítés idejére járó díjazás
     • Felmondási idő díjazása egészségügyi alkalmatlanság esetén
     • Óvodapedagógus rendkívüli munkájának díjazása
     • Levonás a munkabérből – a munkaviszony megszűnésekor vissza nem adott eszközök ára
     • Prémiumfizetés a munkaviszony megszűnésekor
     • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok – eltúlzott gyakoriság

     Munkaügyi Levelek 139. sz.

     • Közalkalmazotti besorolás
     • Pedagógiatanári végzettség a besorolásnál
     • Végrehajtás alól mentes munkabér
     • Teljesítménykövetelmény megállapítása megváltozott munkaképességű munkavállalóknak
     • Munkabérelőleg folyamatos fizetése
     • Időbérre történő áttérés és a távolléti díj számítása
     • Kölcsön- vagy munkabértartozás
     • Munkáltatói kollektívszerződés-kötési jogosultság
     • Munkáltatói jogkör gyakorlása általános meghatalmazás útján
     • Munkaügyi per elhúzódása
     • Gyermek utáni pótszabadság elvált szülőnek
     • Szabadság kiadása az alkalmatlan munkavállalónak
     • Jogviszonyváltás felmentési idő alatt
     • Munkahelyi félelemkeltés mint felmondási ok
     • Kamerás megfigyelés a munkavégzés hatékonyságáért
     • Eltérés a törvényes felmondási időtől a régi Mt. alapján
     • Neveléssel-oktatással lekötött időbe beszámítandó tevékenységek
     • Közalkalmazotti tanácsi tagok munkaidő-kedvezményének tervezése
     • Vagyoni hátrány hátrányos jogkövetkezményként minimálbér esetén
     • “4+4”-es munkarend
     • Munkavédelmi képviselő választásának kötelezettsége
     • Határozott idejű munkaszerződések láncolata