Csongrád Megyei Iparszövetség

Cégvezetők Klubja 2008/4.sz.

Mulasztások és igazolásuk

Mulasztások a polgári perben
– a bíróság mulasztása
– a felek mulasztásának általános következményei
– a bizonyítási kötelezettség elmulasztása
– bírság a mulasztó félnek
– a költségek megtérítése
– a pertársak mulasztása
– a beavatkozó mulasztása
– a hiányok pótlása
– az iratok átvételének elmulasztása
– a mulasztás rögzítése a jegyzőkönyvben
– a mulasztás igazolása
– mulasztás ideiglenes intézkedésnél
– a perindítás hatályának fenntartása megszüntetésénél
– mulasztás részteljesítésnél
– a határozat közlése a mulasztó féllel
– mulasztás a határozatok kiegészítésénél
– mulasztások a fellebbezésnél
– mulasztás perújításnál
– mulasztás felülvizsgálatnál
– mulasztás házassági perekben
– mulasztás gondnokság alá helyezési perekben
– mulasztás fizetési meghagyásos eljárásban
– mulasztás közigazgatási perekben
– mulasztás sajtó-helyreigazítási eljárásban
– mulasztás végrehajtási perekben

Mulasztások a közigazgatási eljárásban
– hatósági mulasztás
– hiánypótlás
– igazolási kérelem
– mulasztás elektronikus ügyintézésnél

A mulasztások polgári jogi következményei
– a rosszhiszemű birtokos mulasztása
– mulasztás a felelős őrzés alatt
– mulasztás a szerződés megkötésénél
– mulasztás óvadéknál
– késedelem
– hibás teljesítés
– a teljesítés lehetetlenné válása
– a károsult mulasztása
– mulasztás adásvételnél
– mulasztás szállítási szerződésnél
– mezőgazdasági termékértékesítési szerződés
– bérlet
– letét
– fuvarozás
– szállítmányozás
– biztosítás
– építőközösség
– tartási szerződés
– elévülés

Bűncselekménynek minősülő mulasztások
– feljelentés elmulasztása
– segítségnyújtás elmulasztása
– gondozás elmulasztása
– az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése
– visszaélés személyi adattal
– tartás elmulasztása
– visszaélés kulturális javakkal
– államtitoksértés feljelentésének elmulasztása
– vesztegetés feljelentésének elmulasztása
– nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
– visszaélés atomenergia alkalmazásával
– visszaélés méreggel
– gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
– a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása
– munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás

Mulasztás a végrehajtásban
– a végrehajtás megindításának elmulasztása
– a végrehajtási költségek elmulasztása
– a követelés megszűnésének és csökkenésének bejelentése
– rendbírság
– a végrehajtás szünetelése
– a munkáltató felelőssége
– foglalás
– mulasztás az árverésnél
– biztosítási intézkedés
– végrehajtási kifogás
– polgári jogorvoslatok

Mulasztások a csőd- és a felszámolási eljárásban
– csődeljárás
– felszámolási eljárás

Mulasztás a gazdasági társaságoknál
– a vagyoni hozzájárulás elmulasztása
– az előtársaság vezetőinek mulasztása
– a változásbejelentési kötelezettség elmulasztása
– a befolyásszerzés bejelentésének elmulasztása
– a pótbefizetés elmulasztása
– a fizetőképességi nyilatkozat elmulasztása
– a részvénytársaság vagyonának védelme
– alaptőke-emelés az alaptőkén felüli vagyon terhére
– az alaptőke leszállítása
– nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeinek megszerzése
– az alakuló közgyűlés elmaradása

Mulasztás az adózásnál
– hiánypótlás
– önellenőrzés
– önellenőzési pótlék
– késedelmi pótlék
– adóbírság
– mulasztási bírság

Mulasztások a szabálysértéseknél
– a mulasztás mint szabálysértés
– elévülés

Mulasztások a büntetőeljárásban
– a lakcímváltozás bejelentésének elmulasztása
– a meghatalmazás elmulasztása
– igazolás
– az idézéssel szembeni mulasztás
– a küldemények átvételének elmulasztása
– a magánindítvány elmulasztása
– költségviselés
– panasz a hatóság mulasztása miatt
– panasz az ügyész határozata ellen
– kifogás az eljárás elhúzódása miatt
– pótmagánvádló
– a fellebbezés elmulasztása
– mulasztás a másodfokú eljárásban
– mulasztás a harmadfokú eljárásban
– a kártalanítási igény elmulasztása