Csongrád Megyei Iparszövetség

A Csongrád megyei Iparszövetség (KISZÖV) alapszabálya

A Csongrád megyei Iparszövetség (KISZÖV)
(6721 Szeged, Szilágyi u. 2. sz.)

A L A P S Z A B Á L Y A


I.

AZ IPARSZÖVETSÉG ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE,
MŰKÖDÉSI TERÜLETE, FELÜGYELETE


1./   A Csongrád megyei Iparszövetség (KISZÖV), (a továbbiakban: Szövetség) a tagszervezetei által, e munkaadói szervezetek gazdasági, társadalmi és más fontos érdekeinek védelmére, képviseletére létrehozott önálló és független jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet.

 A Szövetség a jelen Alapszabály (továbbiakban: Alapszabály), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveztek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései alapján működik. 

     Tagszervezetei: 
–    magyarországi székhelyű ipari szövetkezet;
–    ipari szövetkezet részvételével működő gazdasági társaság;
–    ipari szövetkezetből átalakult gazdasági társaság;
–    minden olyan, nem szövetkezeti érdekeltségű gazdasági társaság és magánvállalkozás, amelynek az érdekeit a szövetség képviselni tudja.

2./  A Szövetség az Ipari Szövetkezetek Csongrád megyei Szövetségének (rövidítve: Csongrád megyei KISZÖV) általános jogutódja és a Magyar Iparszövetség (OKISZ) alapító tagja.

3./     A civil szervezet neve: Csongrád megyei Iparszövetség
      A civil szervezet rövidített neve: KISZÖV.

4./  A Szövetség hivatalos pecsétje téglalap alakú, a név és a székhely feltüntetésével.
A hivatalos embléma ovális, fekete színű keretben három egymásba kapcsolódó láncszem, alatta a nemzeti színekkel ellátott KISZÖV felirat.
Az embléma felett a Csongrád megyei Iparszövetség, alatta a Magyar Iparszövetség tagja felirat szerepel.
A hivatalos zászló világoskék – fekete színű és az emblémát ábrázolja.

5./           A Szövetség székhelye: Szeged, Szilágyi u.2. sz. (6721)
6./           A Szövetség működési területe: Magyarország.
7./           A  Szövetség   működésének törvényességi  ellenőrzését 
                a  Csongrád  Megyei Főügyészség látja el.

II.

A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI,
VALAMINT KAPCSOLATAI

8./    A Szövetség érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységének keretében különösen a következő feladatokat látja el:

–    a./        a Szövetség célja az, hogy a vagyoni és infrastrukturális adottságaira alapozva, a döntően kis- és középvállalkozásoknak minősülő tagszervezeteinek a gazdasági és társadalmi érdekeit védje és képviselje. Segítse elő a gazdálkodási környezet számukra kedvező szabályozását, az Európai Unióhoz történő alkalmazkodásukat, s ehhez nyújtson -az adottságaihoz mérten elvárható- szolgáltatásokat;

–    b./   képviseli tagszervezetei és azok tagjainak érdekeit -ezen belül a szövetkezeteket és azok tagságát- érintő jogszabályok, gazdasági döntések és egyéb szabályozás előkészítése során, közvetíti a tagjai által kialakított javaslatokat, képviseli véleményüket, az ellentétes érdekeket -ha lehetséges és szükséges- a továbbítás előtt egyezteti és megkísérli azok összehangolását.;

–    c./      az előző alpontokban foglalt feladatokat különösen annak érdekében gyakorolja, hogy a tagszervezeteinek megfelelően jövedelmező, termelést megalapozó ár, hitel, támogatási és piaci feltételek és integrációs rendszerek álljanak rendelkezésre, valamint az adók, járulékok és pénzügyi feltételek területén a tagjainak érdekeit érvényre juttató, esélyegyenlőséget elősegítő szabályozás valósuljon meg;

–    d./     elősegíti a tagszervezetei bel- és külpiaci tevékenységét, részükre -szolgáltatási körében- szaktanácsadást végez, információkat biztosít a piac lehetőségeiről, az igénybe vehető bel- és külföldi hitelekről, pályázatokról, kiállításokról és nemzetközi vásárokról;

–    e./   feladatai ellátása érdekében gazdasági társaságot alapíthat, gazdasági társaságban, szövetkezetben részt vehet, pályázatot írhat ki, alapítványt hozhat létre, illetve már működő alapítványokhoz csatlakozhat;

–    f./    kezdeményezi  a  tagszervezetei   közötti   információs    rendszer létrehozását és működtetését;

–    g./   céljának és feladatainak eredményes elérése, illetve megvalósítása érdekében együttműködik és szervezeti szövetségre törekszik a kis- és középvállalkozások képviseletét felvállaló más, munkaadói érdekképviseleti szervekkel.

 9./     A tagszervezetei együttműködésének elmélyítése érdekében javaslattevő, véleményező és közvetítő tevékenységet lát el, hozzájárul a vitás helyzetek társadalmi úton, egyeztetés útján való tisztázásához és megoldásához. 

10./   A Szövetség a tevékenységét a politikai pártoktól, illetve minden egyéb politikai befolyást érvényesítő szervezettől, törekvéstől függetlenül végzi. Együttműködésre törekszik minden, a közéletben aktív szerepet játszó politikai párttal, érdekképviseleti és egyéb szervezettel, amennyiben ez megfelel az Alapszabályban foglalt feladatoknak. Ennek érdekében a határozatairól és javaslatairól e szervezetek számára tájékoztatást adhat.

11./  A Szövetség az előzőekben meghatározott feladatai és jogosítványai érvényesítése érdekében arra törekszik, hogy a Magyar Iparszövetségen keresztül az Országgyűlés, a Kormány és tagjai, egyéb központi állami szervek tevékenységét és döntéseit, közvetlenül pedig a helyi önkormányzatok tevékenységét és döntéseit tagszervezetei érdekében megfelelően befolyásolja.

12./    A Szövetség feladata, hogy a tagszervezetei tevékenységi területén az ott működő állami és helyi önkormányzati és más szervek előtt képviselje a Szövetség testületi álláspontját, illetve egyedileg hangot adjon a tagszervezete egyéni véleményének.

13./ A Szövetség célszerinti tevékenységei:
Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet
Szakmai érdekképviselet
Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi tevékenység
Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Hardver-szaktanácsadás
Szoftver-szaktanácsadás
Számítógépes adatfeldolgozás
Adatbanki tevékenység
Egyéb számviteli szolgáltatás
Piac- közvélemény-kutatás
Üzletviteli tanácsadás
Másolás
Máshova nem sorolt egyéb, gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
Felnőtt- egyéb oktatás
Egyéb sporttevékenység
Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység.

III.

A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

14./  A tagsági viszony a felvételt kérőnek az elnökséghez intézett belépési nyilatkozatával és az elnökség ezt elfogadó döntésével keletkezik.
Elutasító határozat esetén a soros közgyűléstől lehet kérni annak felülvizsgálatát.
A tagsági viszony feltétele a jelen Alapszabályban foglaltak elfogadása, azok megtartása, valamint a közgyűlés által évenként megállapított tagdíj megfizetése. 
A tagdíjfizetés rendjét az elnökség határozza meg. 

15./  A Szövetség tagja jogosult a Szövetség tevékenységében részt venni. A Szövetség tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. A tag tagsági jogait törvényes képviselője útján gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetőek. 
A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

16./ A Szövetség tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére, a közgyűlés által megállapított tagdíj, számla ellenében történő, fizetési határidő szerinti befizetésére.
A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljainak a megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.

17./      Pártoló tag: 
–    az a természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet lehet, amely vállalja, hogy – a tagsággal járó szervezeti kötöttségek nélkül – a Szövetséget erkölcsileg és anyagilag támogatja,
–    jogosult arra, hogy a Szövetség nyilvános rendezvényeiről tájékoztassák, azokra meghívást kapjon és azokon véleményét kifejthesse,
–    az alapszabály 15./ pontjában meghatározott jogokkal nem rendelkezik,
–    erre vonatkozó viszonya akkor jön létre, ha a pártoló tagsági viszony létesítésére irányuló kérelmét az elnökség elfogadta,
–    a szervezet létszáma szempontjából nem vehető figyelembe,
–    által a Szövetségnek nyújtott anyagi támogatás mértéke a saját felajánlásának a függvénye, de nem lehet kevesebb, mint a legalacsonyabb összegű tagdíj 50 %-a,
–    erkölcsi támogatása keretében igyekszik népszerűsíteni a Szövetséget, illetve növelni annak támogatottságát.


18./ Nem lehet pártoló tag az Alapszabály 1./ pontjában megjelölt tagszervezet, 
       amelynek   a  tagsági  viszonya a  Szövetségnél  2016.  március  09.  napját 
       követően szűnik meg.

19./  A tagsági viszony megszűnik:
–    kilépéssel;
–    a tagszervezet felszámolását elrendelő bírósági végzés napjával;
–    a tagszervezet végelszámolását kimondó testületi határozat napjával;
–    kizárással;
–    a tag halálával.

20./     A tagszervezet a kilépési szándékát a Szövetség elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül bejelentheti.
Kizárás esetén a tagsági viszony megszűnésének időpontja az erről hozott közgyűlési határozat elfogadásának az időpontja.

21./     A tagszervezetet az elnökség a tagok sorából kizárhatja, ha:
–    az Alapszabályban foglaltakkal ellentétes tevékenységet folytat és ezt a tevékenységét (magatartását) felhívás ellenére sem szünteti meg;
–    a tagdíjfizetési kötelezettségét felhívás ellenére sem teljesíti.

A tagszervezet nem zárható ki, ha a tagdíjfizetési kötelezettsége alól -gazdasági nehézségeire tekintettel- az elnökségtől fizetési haladékot kapott, feltéve, ha kötelezettségét a haladék lejártáig teljesíti.
A kizárási eljárás megindítását írásbeli bejelentés, vagy a tudomására jutott tények alapján a Szövetség elnöke rendeli el, egyidejűleg értesíti az eljárás alá vontat is. 
A kizárási eljárás során az eljárás alá vont alá vont tagszervezetet meg kell hallgatni.
A kizárást kimondó elnökségi döntés ellen a tagszervezet a közgyűlésnek felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.
A közgyűlés indokolt határozatát a Szövetség elnöke 8 napon belül köteles az eljárás alá vonttal kézbesítés útján közölni.
A másodfokú döntés ellen 30 napon belül bírósági felülvizsgálatnak van helye. 

22./    A tagsági viszony megszűnése esetén a pénzbeli követelések behajtása iránt a Szövetség elnöke a bírói út igénybevételével is köteles intézkedni.


IV.

A SZÖVETSÉG VÁLASZOTT TESTÜLETEI,
TISZTSÉGVISELŐI


23./  A Szövetség választott testületei: 
–    Közgyűlés
–    Elnökség
–    Felügyelőbizottság
–    Jelölő Bizottság

A testületek (Elnökség, Felügyelő Bizottság, Jelölő Bizottság) és a tisztségviselők választása a közgyűlés teljes ciklusideje alatt az állandó Jelölő Bizottság javaslata alapján, nyílt szavazással történik.


KÖZGYŰLÉS

24./  A közgyűlés a Szövetség legfőbb testületi szerve, amely a tagszervezetek képviselőinek összességéből, valamint a megválasztott elnökből áll. 
Elnöknek olyan személy is megválasztható, aki nem valamelyik tagszervezet képviselője.

25./ A közgyűlésben a tagszervezetek a jogaikat és a kötelezettségeiket az állandó képviselőik útján gyakorolják.

26./ A tagszervezetek képviselőinek a megbízása a tagszervezet által meghatározott időre érvényes.
A képviselőjének eseti akadályoztatásakor a tagszervezet írásbeli meghatalmazással helyettes képviselőt állíthat.

27./   A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, 5 évenként tisztújítási céllal kell összehívni. A rendes közgyűlés összehívásáról az elnökség határoz. Az elnökség bármikor jogosult rendkívüli közgyűlést összehívni.

A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt:
–    a tagszervezetek 1/3-a az ok és cél megjelölésével az elnökségnél írásban kezdeményezi;
–    a Felügyelőbizottság indítványozza., illetve, ha 
–    a bíróság elrendeli

28./   A közgyűlésre szóló meghívót valamennyi képviselőnek meg kell küldeni. A közgyűlés időpontját az összehívás előtt legalább 30 nappal megelőzően kell meghatározni és erről az érdekelteket előzetesen írásban tájékoztatni.
Az összehívás előtt 8 nappal a képviselők részére postán vagy kézbesítővel, vagy elektronikus úton meg kell küldeni a közgyűlés meghívóját, napirendi javaslatát, valamint az írásos előterjesztéseket.
Elektronikus úton történő megküldés érvényességéhez szükséges a tagszervezettől kapott kézbesítési visszaigazolás.

A közgyűlést a Szövetség székhelyére kell összehívni, de indokolt esetben a közgyűlés a Szövetség székhelyén kívüli helyre is összehívható.
A meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség hivatalos elnevezését, székhelyét, a közgyűlés időpontját, helyszínét és a napirendi pontokat.
A Ptk. 3:75 §-a alapján a szavazásra jogosult képviselők kérhetik a napirend kiegészítését .

A közgyűlés levezető elnökét és tisztségviselőit, továbbá a szavazatszámlálókat – az elnökség javaslatára – a jelenlévők, egyszerű szótöbbséggel, a saját soraiból választják meg. 
A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a jelenlévők létszámát, továbbá a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, a határozatokra leadott szavazat és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket.
A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és egy, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

A közgyűlésen hozott határozatokat a jegyzőkönyvvel együtt elektronikus levélként a tagszervezeti képviselőknek 30 napon belül meg kell küldeni, s a KISZÖV Fórum honlapra ( www.kiszov-szeged.hu/forum ) is fel  kell tenni.

29./   A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
     a./ az Alapszabály megállapítása és módosítása;
          b./ a Szövetség más szövetséggel történő egyesülésének, szétválásának az 
   elhatározása;
     c./ a tagfelvételi kérelem elutasítása és kizárás és törlés esetén az ellene   
          előterjesztett felülvizsgálati kérelem elbírálása;
     d./ az elnökség éves beszámolójának megtárgyalása és elfogadása, az      
          elnökség  intézkedéseinek és határozatainak szükség szerinti 
          felülvizsgálata;
     e./ a Felügyelő Bizottság éves jelentésének megtárgyalása és elfogadása;
     f./ az elnökség javaslata alapján a Szövetség következő évre, vagy 
          hosszabb  távra szóló munkaprogramjának a meghatározása;
    
     g./az elnökség által beterjesztett éves gazdálkodási és mérlegbeszámoló és 
          a következő évi gazdálkodási terv jóváhagyása, a következő évre 
          fizetendő tagsági díj számítási elvének, alapjának és mértékének a 
          meghatározása;
     h./ a tisztségviselők megválasztása és felmentése;
     i./ a Szövetség más civil szervezetből  történő kilépésének, vagy jogutód
          nélküli megszűnésének az elhatározása;
      j./ az elnökség működési rendjének elfogadása, illetve módosítása;
      k./az országos érdekképviseleti szerv önkormányzati testületeibe -annak 
          alapszabályában meghatározottak szerint- delegált személyek 
          megválasztása és visszahívása;
      l./ a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a 
          vezető tisztségviselő a Szövetségben munkaviszonyban áll;
     m./ az olyan szerződés megkötésének a jóváhagyása, melyet a Szövetség                
           saját tagjával, az elnökség és a Felügyelőbizottság tagjával, vagy ezek 
           hozzátartozójával köt;
     n./ a szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 
          tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
     o./ az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak, valamint a    
          könyvvizsgáló tiszteletdíjának a megállapítása;
     p./ a Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a felszámolás 
          szabályainak a meghatározása és elfogadása és a végelszámoló       
          kijelölése.

30./   A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult képviselőknek több mint a fele jelen van. 
A pártoló tagok a határozatképesség megállapításakor nem vehetőek figyelembe.

31./  A

A közgyűlés döntéseit a jelenlévő, szavazásra jogosult képviselők több mint felének egyetértő szavazatával hozza.

Szavazategyenlőség esetén a javaslatot a közgyűlés nem fogadta el.

Az Alapszabály módosításához, valamint a 29/h. és k. pontjában meghatározott döntéshez a jelenlévő tagok ¾-es szótöbbségével hozott határozat szükséges, míg az Alapszabály 29./b, és i. pontjában meghatározott döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-ének egyetértő szavazata szükséges.

A közgyűlés tagja a szavazati jogát személyesen, vagy akadályoztatása esetén meghatalmazottja útján gyakorolhatja.

Meghatalmazott lehet:

–         a tagszervezet valamelyik tulajdonosa, munkavállalója, megbízott jogi képviselője, vagy
–         egy másik tagszervezet képviselője.

32./   A közgyűlés a hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésben nyílt szavazással dönt. 
33./  Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 és legfeljebb 15 nappal követő időpontra hívták össze.
A határozatképtelenség esetére összehívandó közgyűlés időpontját az eredeti közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell.
Döntéseket csak a Ptk. rendelkezéseit figyelembe véve hozhat, nem jogosult dönteni az egyesülés, a szétválás és a megszüntetés kérdéseiben.

34./   Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
–    a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
–    a Szövetség előre láthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy 
–    a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.

Ezeken az esetekben a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedni, vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni.


ELNÖKSÉG

35./   Az elnökség a Szövetség operatív irányító szerve,  amely  a közgyűlések között irányítja annak munkáját.

36./   Az elnökség összetétele: 
A közgyűlés által 5 évre megválasztott elnök, egy alelnök, és további 5 tag.
37./   Az elnökség hatáskörébe tartozik: 
–    a közgyűlés összehívása, napirendjének megállapítása, az írásbeli előterjesztések elkészítése, javaslattétel a közgyűlés levezető elnökének és tisztségviselőinek a személyére;
–    döntés a tagfelvételi kérelem elbírálásáról, a tagdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a törlésről és a tagszervezet kizárásáról;
–    gyakorolja a Szövetség elnöke feletti munkáltatói jogokat;
–    dönt a Szövetség által, vagy részvételével létesített társas vállalkozásokat érintő, illetve tagsággal összefüggő kérdésekben, alapítvány létrehozásában, illetve alapítványban való részvétel kérdésében;
–    személyi javaslatot tesz a Magyar Iparszövetség kitüntetési rendszere keretében elérhető díjakra, elismerésekre,
–    a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek a vezetése, a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése, a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele,
–    döntés a tagfelvételről és a pártoló tagi befogadásról szóló kérelmekről.

38./   Az elnökség testületként működik, az elnök irányításával. Szükség szerint, de legalább negyedévente egy ülést tart. 
Az ülés összehívásáról a Szövetség elnöke gondoskodik. A meghívót és a megvitatásra szánt előterjesztéseket az ülés előtt legalább 8 nappal kell a tagokhoz és a meghívottakhoz – igazolt módon – eljuttatni.
Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van. 
Döntéseit a jelenlévő tagok több,  mint a felének a szavazatával, nyílt szavazással hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot az elnökség nem fogadta el.

39./   Az elnökség ülésein a felügyelőbizottság elnöke, valamint a Szövetség elnöke által meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt.
Az elnökség szótöbbséggel meghozott határozatával zárt ülés megtartását is elrendelheti. Ezen kizárólag az elnökség tagjai, valamint a felügyelőbizottság elnöke vehet részt.

40./    Az elnökség határozatait a tagok részére közzé kell tenni. 
A közzététel a felhasználói névvel és egyéni jelszóval védett, elektronikus rendszerű KISZÖV Fórumban történik.

41./    A tagfelvételi kérelem elutasítását, valamint a tagsági viszonyt törléssel, illetve kizárással megszüntető elnökségi határozat ellen a kérelmező, illetve az érintett tagszervezet 15 napon belül a Közgyűléshez fellebbezhet.

42./    Az elnökség az ügyrendjét és a munkatervét maga állapítja meg.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

43./ A felügyelőbizottság feladata a Szövetség Alapszabály szerinti működésének, gazdálkodásának, a közgyűlés és az elnökség határozatainak a törvényességi ellenőrzése.

44./  Elnökét, 2 tagját a közgyűlés választja a képviselők közül, 5 évi időtartamra.


A felügyelőbizottság tagja a közgyűlés azon tagja lehet, aki nem tagja az elnökségnek. A felügyelőbizottság tagja nem lehet egyidejűleg a Csongrád megyei Iparszövetséggel munkaviszonyban álló alkalmazott. 

Felügyelőbizottsági tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképessége a tevékenység ellátáshoz szükséges körben nincs korlátozva.

Nem lehet felügyelőbizottsági tag az,

–    akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, valamint az sem,
–    akit jogerősen a Szövetség céljához kapcsolódó és célját elősegítő foglalkozásától eltiltottak.

45./   A felügyelőbizottság munkájáról és megállapításairól évente beszámol a közgyűlésnek, ügyrendjét és munkatervét maga határozza meg.

46./    A felügyelőbizottság elnöke az elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt, akadályoztatása esetén az általa megbízott Felügyelőbizottsági tag helyettesíti.

47./    A felügyelőbizottság tagjai a Szövetség valamennyi iratába -az irányadó jogszabályok keretei között- betekinthet.

 48./ A felügyelőbizottság a megállapításait, a javaslatait az intézkedésre jogosulttal írásban közli. Az így tett megállapításokra az érintett válaszolni és intézkedni köteles.
Az intézkedésről a felügyelőbizottságot tájékoztatni kell.
A felügyelőbizottság törvénysértés észlelése esetén a 26./ pontban írott jogát köteles gyakorolni.

49./  A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a Szövetségnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a Szövetséggel szemben.


JELÖLŐ BIZOTTSÁG

50./  A közgyűlés teljes ciklusának az időtartamára a közgyűlés jelölő bizottságot választ.

A jelölő bizottságnak elnöke és 2 tagja van. 

Nem lehet a jelölő bizottság tagja az, aki tisztségviselő, illetve aki a Csongrád megyei Iparszövetséggel munkaviszonyban áll.

A jelölő bizottság az Alapszabályban felsorolt választott tisztségviselők és más választott bizottsági tagok jelölését készíti elő, mind az 5 évenkénti tisztújítás, mind az alkalmankénti megüresedés miatt szükségessé vált tisztségek betöltésére.

TISZTSÉGVISELŐK

51./    A Szövetség tisztségviselői:
–    az elnök,
–    az alelnök,
–    az elnökség további tagjai,
–    a felügyelőbizottság elnöke és tagjai.
52./ A tisztségviselők a Szövetség nevében eljárva testületi álláspontot képviselnek.

53./    Az elnök feladatai:
–    a Szövetség általános képviselete;
–    a két elnökségi ülés közötti időszakban dönt, illetve intézkedik az elnökség hatáskörébe tartozó valamennyi, halaszthatatlan döntést igénylő ügyben, döntéseiről, illetve intézkedéseiről beszámol az elnökség következő ülésén;
–    gyakorolja a Szövetséggel munkaviszonyban állókkal kapcsolatos munkáltatói jogokat.

Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök teljes jogkörben helyettesíti.
A Szövetség elnökének és alelnökének feladat- és hatáskörét, s közöttük a munkamegosztás rendjét az Alapszabály, a közgyűlés és az elnökség ügyrendje határozza meg.


54./  A Szövetség tisztségviselői a közgyűlés tagjai közül megválasztott nagykorú magyar állampolgárok lehetnek, akiknek a cselekvőképessége a jelen Alapszabály II. fejezetében foglalt célok és feladatok tekintetében nincs korlátozva, s képesek arra, hogy a feladataikat személyesen lássák el.
Meg kell felelniük a Ptk 3:22 § (4), (5), (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 3:26 § (2), (3) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A tisztségviselő megbízatása megszűnik: 
 –    határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
–    visszahívással,
–    lemondással,
–    elhalálozással,
–    megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével,
–    cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
–    személyével szemben kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
 

55./   A Szövetség elnöke, alelnöke, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1-2 pont szabályozása szerint közeli hozzátartozói kapcsolatban nem állhatnak egymással.

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE


56./  A Szövetség törvényes képviselője az elnök. 
A felsoroltakon kívül a Szövetség nevében aláírásra azok jogosultak, akiket az elnökség, illetve az elnök erre felhatalmazott.
A Szövetség terhére kötelezettséget az elnök önállóan is vállalhat.

V.

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

57./    A Szövetség éves gazdálkodási terv alapján működik. Az elnökség minden év végén köteles beszámolni a közgyűlés előtt a gazdálkodásról, illetve jóváhagyás végett előterjeszteni a következő évre szóló gazdálkodási tervet.

58./      A Szövetség működésének forrásai:
–    a tagszervezetek és a pártoló tagok által fizetett tagdíjak;
–    a Szövetség rendelkezése alatt álló vagyon működtetéséből származó hozadék,
–    a célszerinti tevékenységek bevétele;
–    a szolgáltatásokból, vállalkozásokból befolyt bevételek;
–    pályázati úton elnyert források és 
–    támogatások.


VI.

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

59./    A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben és a Ptk-ban meghatározott esetek mellett megszűnik, ha:
–    a közgyűlés a tagszerveztek ¾-ének egyetértő szavazta alapján önmaga megszűnését határozza el,
–    a tagszervezetek száma tíz szervezet alá csökken.

60./  A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén végelszámolásnak van helye. A végelszámolás szabályairól, a vagyonmegosztás alapelveiről és arányairól a megszűnést kimondó közgyűlés dönt.

A Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak más szövetséggel egyesülhet, illetve csak szövetségekre / egyesületekre válhat szét.

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a Szövetség jogutód nélkül akkor is megszűnik, ha 

–    a Szövetség megvalósította céljait, vagy céljainak megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg, vagy 
–    a Szövetség tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt.

A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a közgyűlés által meghatározott, a Szövetség céljaival megegyező, vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. 

A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha a közgyűlés által megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik. 
A vagyonátruházás teljesítésére – szükség esetén – ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog a Szövetség törlésével száll az új jogosultra.

61./   A Szövetség jogutód nélküli megszűnése után a tisztségviselőkkel szemben az e minőségükben a Szövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – a Szövetség törlésének időpontjában tagsági viszonyban álló tag, vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó szövetségi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.

62./    Ha a Szövetség jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők a kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a Szövetség tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a tisztségviselő a Szövetség fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.
Ez a rendelkezés a végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 

VII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

63./     Jelen Alapszabályt a közgyűlés 2016. március 09. napján, a 8/2016. (03.09.) kgy. számú határozatával elfogadta  és ezzel hatályba lép.
A Csongrád megyei Iparszövetség (KISZÖV) közgyűlése által 2004. március 23-án hozott 9/2004. (03.23.) kgy. számú határozattal megállapított, 2012. április 23-án hozott 8/2012. (04.23.) kgy. számú határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya a jelen Alapszabály elfogadásával hatályát veszti.
A Csongrád megyei Iparszövetség (KISZÖV) jelen Alapszabályát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényvonatkozó rendelkezései, valamint a 2013. évi V. törvény szerint a Szegedi Törvényszéknek bejelentette.


A közgyűlés a Szegedi Törvényszék 12.Pk.60.113/1990/25. számú végzésében foglaltak miatt a 8/2016. (03.09.) kgy. számú határozattal elfogadott Alapszabályt a 13/2016. (05.23.) kgy. számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta.
 
Az alapszabályban nem rendezett kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.

Szeged, 2016. 05. 23.

      


                                                                          dr. Kevevári József
                                                                                      elnök
     

A Csm-i Iparszövetség (KISZÖV) Alapszabályának melléklete

A tagszerveztek adatai:
APOLLÓ Cipőipari Kft.
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Bocskai u. 43-45.sz.
Törvényes képviselő neve: Huszka Péter

Baba-Pro Hungary Kft.
Cím: 6750 Algyő, Téglás u. 132.sz.
Törvényes képviselő neve: Tóth László

Baráth 2002. Építőipari és Szolgáltató Kft.
Cím: 6724 Szeged, Körtöltés u. 52.sz.
Törvényes képviselő neve: Baráth Erzsébet

Csongrád Megyei Fodrász Szövetkezet
Cím: 6721 Szeged, Szilágyi u.2.sz.
Törvényes képviselő neve: Szekeresné Bálint Anna

Csongrádi Háziipari és Kereskedelmi Kft.
Cím: 6640 Csongrád, Szt. Háromság tér 7-9.sz.
Törvényes képviselő neve: Justin Imre

Csongrádi Ruhaipari és Kereskedelmi Kft.
Cím: 6640 Csongrád, József Attila u. 7. sz.
Törvényes képviselő neve: Józsa Rudolf

Czell-Gép Építésgépesítési Fővállalkozási és Szolgáltató Kft.
Cím: 6754 Újszentiván, Rózsa út 42/D. sz.
Törvényes képviselő neve: Czellár Lajos

Dr. Nagy Mária Háziorvosi és Üzemorvosi Bt
Cím: 6720 Szeged, Takaréktár u. 2. sz.
Törvényes képviselő neve: dr. Nagy Mária

ÉK-KŐ Szegedi Ékszerész Zrt.
Cím: 6721 Szeged, Vidra u. 4. sz.
Törvényes képviselő neve: Czellárné Varga Magdolna


Farkas Imre e. v.
Cím: 6723 Szeged, Erős János u. 1. sz.
Törvényes képviselő neve: Farkas Imre

FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.
Cím: 6725 Szeged, Kenyérgyári út 5. sz.
Törvényes képviselő neve: Barta Attila

Forpress Bt.
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Ábrai Károly u. 41. sz.
Törvényes képviselő neve: Vári Dénesné

FORTICON Üzletviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Cím: 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. sz.
Törvényes képviselő neve: Raj Pál Gábor

FRIGOLUX Ipari és Kereskedelmi Zrt.
Cím: 6640 Csongrád, Rév István u. 5. sz.
Törvényes képviselő neve: Rév András

HÓD-MODELL Ruhaipari és Szolgáltató Kft.
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12. sz.
Törvényes képviselő neve: Tóth Vilma

Justin Team Kft.
Cím: 6724 Szeged, Körtöltés u. 24/a. sz.
Törvényes képviselő neve: Justin Ferenc

Kosár és Fonottáru Kft.
Cím: 2040 Budaőrs, MÁV állomás mellett, Pf.42.
Törvényes képviselő neve: Justin Imre

Lemezmegmunkálógép Gyártó és Szerviz Kft.
Cím: 6640 Csongrád, Attila u. 73. sz.
Törvényes képviselő neve: Benedek Lajos

Makói Népi Iparművészeti és Kereskedelmi Kft.
Cím: 6900 Makó, Deák Ferenc u. 61. sz.
Törvényes képviselő neve: Nadobán Nóra

MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt..
Cím: 6728 Szeged, Zsámbokréti sor 1/a. sz.
Törvényes képviselő neve: Pálmai Antal
Mérlegkészítő, Javító- és Kereskedelmi Kft.
Cím: 6724 Szeged, Hétvezér u. 26/b. sz.
Törvényes képviselő neve: Nagygyörgy Károly

PMT PEKÁRIK Szerszámgép Kereskedelmi Kft.
Cím: 6640 Csongrád, Attila u. 73. sz.
Törvényes képviselő neve: Pekárik János

Plastolux Ipari és Kereskedelmi Kft.
Cím: 1101 Budapest, Kőbányai út 49. sz.
Törvényes képviselő neve: Révné Szikora Tímea

Portadomus Építőipari Kft.
Cím: 6726 Szeged, Fő fasor 36. sz.
Törvényes képviselő neve: Dobó István

Puzdra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 6728 Szeged, Alma u. 39. sz.
Törvényes képviselő neve: Lovász Krisztián

Rév Inox Csőgyár Kft.
Cím: 6640 Csongrád, Rév István u. 1. sz.
Törvényes képviselő neve: Rév András

Rév és Társai Gázipari Kereskedelmi Kft.
Cím: 1101 Budapest, Kőbányai út 49. sz.
Törvényes képviselő neve: Rév András

Sz-Konzult Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Cím: 6723 Szeged, Róna u. 27. sz.
Törvényes képviselő neve: Babosné Sztankovics Karolina

Szegedi Vas- és Fémipari Szövetkezet
Cím: 6728 Szeged, Régiposta u. 22. sz.
Törvényes képviselő neve: dr. Frányó Ágnes

SZEGED-PACK Dobozkészítő Kft.
Cím: 6724 Szeged, Huszár u. 8.sz.
Törvényes képviselő neve: Fehér Lajos

Szegvári-Trans Kft.
Cím: 6725 Szeged, Hópárduc u. 18. sz.
Törvényes képviselő neve: Szegvári Tamás
Termáltechnika Kft.
Cím: 6771 Szeged, Magyar u. 127. sz.
Törvényes képviselő neve: Zsoldos Gábor

Szegedi TERVSZÖV Kft.
Cím: 6791 Szeged, Kút u. 20. sz.
Törvényes képviselő neve: Remzső Ferencné

TISZABUSZ Plusz Kft. 
Cím: 6728 Szeged, Dorozsmai út 38. sz.
Törvényes képviselő neve: Sutka Ferenc

TOP 15 Kft.
Cím: 6728 Szeged, Alma u. 39.
Törvényes képviselő neve: Lovász Sándor

Zsoldos Gábor e. v.
Cím: 6726 Szeged, Vánky J. u. 12/a. sz.
Törvényes képviselő neve: Zsoldos Gábor