Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Az Új Magyarország Mikrohitel Program

A KÉSZ (OKISZ, KISOSZ, IPOSZ, ÁFEOSZ) évek óta szorgalmazza a hazai kis- és középvállalkozások pénzügyi, finanszírozási, gazdálkodási gondjainak megoldását.

Az MVA-val történő együttműködés keretében jött létre a Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: MIFIN), amely a hazai mikro- és kisvállalkozások finanszírozását – európai uniós támogatással – kedvező feltételekkel kívánja biztosítani. A MIFIN-nel való együttműködés keretében a Magyar Iparszövetség (OKISZ) és a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) érdekképviseleti irodát biztosít a 19 megyében és Budapesten, valamint szakképzett munkatársakat, akik a helyi érdeklődők rendelkezésére állnak és a hiteligényléssel kapcsolatos mindennemű információt megadnak, illetve segítenek a hitelkérelmi csomag összeállításában (Hálózat). Az OKISZ és a KISOSZ gondoskodik a MIFIN-nel való folyamatos kapcsolattartásról. A Mikrohitel program által biztosított hitel kétféle célt szolgál, nevezetesen a beruházások finanszírozását, illetve a forgóeszköz vásárlás finanszírozását. A hitel kizárólag a fent megnevezett célokra használható fel. A hitel összege: minimum 500.000 Ft – maximum 6.000.000 Ft. A kamat évi 6,5 %. A tőketörlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő részletekben történik. A kamattörlesztés a hitel folyósítását követően havonta történik. A tőke utáni késedelmi kamat: ügyleti kamat+25%, azaz évi 31,5% Kamat utáni késedelmi kamat: évi 25%

 
Forgóeszközvásárlási hitel
Beruházási hitel
Rendelkezésre tartási idő
szerződéskötéstől számított 2 hónap
szerződéskötéstől számított 2 hónap
Futamidő
maximum 1 év
1-5 év
Türelmi idő
szerződéskötéstől számított max. 2 hónap
szerződéskötéstől számított max. 24 hónap
A biztosítékok fedezeti értékének minimálisan el kell érnie a hitel tőkeösszegének és a teljes futamidőre számított ügyleti kamatának 100%-át. A MIFIN biztosítékként elsősorban ingó és ingatlanra bejegyzett jelzálogjogot és készfizető kezességet fogad el. A támogatás formája: kedvezményes kamatozású kölcsön és emiatt támogatásnak minősül, kategória szerint pedig csekély összegű (de minimis) támogatásnak. A vállalkozásnak nyilatkoznia kell, hogy az elmúlt három év vonatkozásában a csekély összegű támogatás címén odaítélt támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget. Az ügynöki szerződés értelmében az ügynök feladata, hogy a Program keretében végzett hitel- és pénzkölcsön nyújtási tevékenységgel összefüggő ügynöki feladatokat ellássa, így különösen
  • a MIFIN leendő szerződő partnereit kutassa fel,
  • az érdeklődő Vállalkozás részére a Termék ismertetőjét és a MIFIN hitelnyújtási ajánlatát adja át, valamint
  • a hitelnyújtási ajánlatot elfogadó Vállalkozás részére a MIFIN hitelkérelmi csomagját adja át és amennyiben a Vállalkozás a MIFIN által ajánlott hitelfeltételeket elfogadja, úgy nyújtson segítséget a Vállalkozásnak a hitelkérelemi csomagnak a MIFIN-hez történő eljuttatásában.
Az ügynök a feladatai ellátása fejében – amelyet az OKISZ és a KISOSZ által létrehozott OKI-TANI Kft-vel (1146 Budapest, Thököly út 58-60.) kötendő szerződés tartalmaz – jutalékot kap, melynek mértéke a hitelszerződési érték 1%-a. Amennyiben az ügynök közreműködésével megkötött beruházási célú hitelszerződések tekintetében a hitelszerződés megkötését követő egy éven belül a hitel teljes összege visszafizetésre kerül (előtörlesztés), az ügynök köteles a megbízási díj 100 (száz)%-át visszafizetni. Forgóeszköz hitelek esetében a hitelszerződés megkötését követő hat hónapon belül a hitel teljes összege visszafizetésre kerül (előtörlesztés) az ügynök köteles a megbízási díj 100 (száz) %-át visszafizetni.
A hitelfolyósítás folyamata A MIFIN, az OKI-TANI Kft., az OKISZ és a KISOSZ országosan szervezett vállalkozói fórumokon tájékoztatják a mikro- és kisvállalkozásokat ezen kedvezményezett hitelfolyósítás lehetőségeiről. A széleskörű tájékoztatást a szervezetek PR munkája is segíti. 1. Előzetes tárgyalás Az ügyfél a MIFIN központi irodájában, valamint az OKISZ és a KISOSZ országszerte működő ügyfélszolgálati irodáiban tájékozódhat a mikrohitelről. Az ügynök megismerkedik az ügyféllel és a vállalkozás tevékenységével, megtudakolja a hitel célját, összegét, futamidejét és a fedezetről pontosan tájékozódik. Ezt követően tájékoztatja az ügyfelet a lehetőségekről: hitelkondíciókról és az alkalmasság feltételeiről. Amennyiben érdekli az ügyfelet valamelyik hiteltermék, az ügynök átadja az ügyfélnek a mikrohitel tájékoztatót, a hiteligényléshez szükséges nyomtatványokat, egy listát a hitel folyósításához szükséges teendőkről, esetleg az ügyfél kérésére egy törlesztési ütemtervet. Amennyiben az ügyfél a hiteligénylés folyamatának folytatása mellett dönt, az ügynök előzetesen felméri, hogy az ügyfél megfelel-e az előírt kritériumoknak. A tárgyalásról Előzetes Igénybejelentő lap készül. Ez tartalmazza az Ügyfél azonosító adatokat, megnevezését, gazdálkodási formáját, telefonszámát, az adott hiteligény főbb paramétereit, valamint a számba vehető fedezetek körét, továbbá azt, hogy a hitelkérelem benyújtására várhatóan mikor kerül sor. Az ügynök egy újabb időpontot beszél meg az ügyféllel.
2. Hitelnyújtási kérelem elkészítése Amennyiben az ügyfél a hiteligény beadása mellett dönt, az ügynök átadja a kitöltendő dokumentumokat, igény esetén segítséget nyújt a kitöltéséhez, esetleg ki is töltheti az ügyfél helyett. A hiteligénylést az Üzleti terv formanyomtatványon kell benyújtani. Amennyiben az ügyfél az ügynök segítségét kéri a nyomtatvány kitöltéséhez, az ügynök bekéri a szükséges dokumentumokat (vállalkozás létét igazoló, a vállalkozás eddig működését igazoló, az igényelt hitelre vonatkozó, igényelt hitel fedezeteként felajánlott jogi biztosítékok dokumentumait) és kitölti az Üzleti tervet.
3. A hiteligénylés benyújtása Az ügyfél hiteligényét az ügyfélszolgálati irodába nyújtja be postai úton, személyesen, esetleg elektronikusan. A hitelnyújtási kérelem áll az üzleti tervből, és a fent felsorolt dokumentumokból. A hiteligénylés benyújtása rögzítésre kerül az OKI-TANI Kft, az OKISZ és a KISOSZ központi irodájában, illetve a MIFIN-ben. A benyújtást követően az ügynök helyszíni szemle alapján meggyőződik a biztosítékként felajánlott fedezet meglétéről, Értékbecslési lap c. formanyomtatvány segítségével megállapítja a fedezet értékét. Amennyiben a felajánlott fedezet más megyében található, az ügynök a fedezethez közelebb eső ügynökkel kapcsolatba lép, és az ügynök vizsgálja meg a fedezetet, és a fedezetről kitöltött értékbecslési lapot megküldi az ügynöknek.
4. A hitelkérelem érkeztetése A rendszerbe rögzített hitelkérelem nyilvántartási számot kap. Az ügynök az érkeztetéskor elvégzi a szükséges alaki vizsgálatot, az előzetes formai vizsgálatot: ellenőrizve a szükséges mellékletek meglétét. A hiányos kérelem átvételekor hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet.
5. Előzetes tartalmi vizsgálat Az ügynök ellenőrzi, hogy a kérelem, illetve mellékletei megfelelően vannak-e kitöltve és tartalmazzák-e azokat az alapvető adatok, melyek szükségesek a bírálathoz. Alaki vagy tartalmi szempontból hiányos kérelem esetén az ügynök hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet. A kérelem átvételére a tartalmi és formai szempontból teljes dokumentáció megléte esetén kerül sor.
6. A hitelnyújtási ügylet bírálata, kockázatelemzés Az ügynök elbírálja az üzleti tervet és a bírálat eredménye alapján előzetesen dönt a hitelnyújtásról, és hitelnyújtási vagy elutasítási javaslatot tesz a végső döntéshozónak. Az ügynök elvégzi az ügyfélminősítést az Ügyfélminősítési szabályzat alapján, melyet a későbbiek folyamán rendelkezésre bocsátunk, illetve szükség esetén információt kér. Az ügyfél minősítése után el kell végezni a hitel céljául megjelölt ügylet minősítését. Vizsgálni kell az ügylet gazdasági, pénzügyi, piaci környezetét, hiteldíj termelő képességét, szükség szerint bankinformációt (számlavezető bank nyilatkozata arról, hogy nincs inkasszó a számlán) kell beszerezni. A Kockázatvállalási szabályzatnak megfelelően, melyet a későbbiek folyamán rendelkezésre bocsátunk, fel kell mérni és elemezni kell a kérelmező személyében, szervezetébe és az ügyletben rejlő kockázati elemeket, azok hatását a hitelnyújtásra. Külön vizsgálni kell a biztosítékrendszert a Fedezetértékelési szabályzat alapján, melyet a későbbiek folyamán rendelkezésre bocsátunk. Ekkorra már elkészül az értékbecslés, ezt kell összevetni az adósminősítés eredményével. A Kockázatvállalási szabályzat meghatározza az adott minősítési kategóriához tartozó fedezeti szorzó nagyságát.
7. Előterjesztés készítés Amennyiben az ügynök előzetesen hitelképesnek ítéli meg az ügyfelet, előterjeszti jóváhagyásra az Előterjesztés formanyomtatványon. A hitelnyújtási kérelem elbírálásáról, és a döntés várható időpontjáról az ügynök tájékoztatja az ügyfelet.
8. Döntés és az ügyfél értesítése a döntésről. A jóváhagyásra előkészített dokumentációt, az üzleti tervet, a csatolt dokumentumokat, az adósminősítés eredményét megküldik a 1146 Budapest, Thököly út 58-60. szám alatt, illetve a 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71. szám alatt található központi irodákba, ahol az előterjesztés alapján a dokumentum beérkezésétől számított 2-7 munkanapon belül elbírálják a pályázatot, és döntenek az engedélyezésről. A döntést követő 3 munkanapon belül az ügynök írásban vagy telefonon értesíti az ügyfelet, illetve az illetékes ügynököt. Az ügyfélnek 15 nap áll rendelkezésre az ajánlat elfogadására.
9. Szerződéskötés és a szerződések nyilvántartása A szerződéskötés a MIFIN ügyfélszolgálati irodájában történik – az OKI-TANI Kft., az OKISZ és a KISOSZ közreműködésével –, amely során az ügynök személyes részvétele nem szükséges. Vidéki hiteligénylés esetén a szerződések az ügyfél aláírása után postai úton kerülnek – az OKI-TANI Kft., az OKISZ és a KISOSZ közvetítésével – a MIFIN-be. A szerződés 3 példányban kerül aláírásra. A szerződés beérkeztét követő 2 munkanapon belül a szerződéseket a MIFIN jogásza ellenőrzi, majd aláírásra kerül a MIFIN ügyvezetője által, illetve ellenjegyzésre a MIFIN ügyvédje által. A vidéki hiteligénylés esetén, a már mindkét fél által aláírt szerződések 2 példányát az ügynök visszaküldi az illetékes ügynöknek.
10. Folyósítási feltételek (jelzálogjog bejegyzés, biztosítás engedményezés, felhatalmazó levél záradékoltatása) Az aláírt szerződés egy példányát az ügyfél beviszi a földhivatalba, ahol 24 órán belül széljegyre kerül a MIFIN. A széljegyes tulajdoni lapot az ügyfél kikéri a földhivatalból, és eljuttatja az ügynöknek vagy egyenesen a MIFIN ügynökének. Az ügyfél a fedezetként felajánlott biztosítékra megkötött biztosítás MIFIN-re való engedményezése érdekében eljár az illetékes biztosítónál. Az ügyfél a MIFIN által az ügyfél rendelkezésére bocsátott formanyomtatványt kitöltve benyújtja záradékolásra a számlavezető bankjának. A kölcsön folyósításának egyéb feltételei a Kölcsönszerződés szerint: – a Kölcsönszerződés közokiratba foglalása, amennyiben biztosítékként ingó vagyontárgy kerül felajánlásra – a haszonélvező által megkötött – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – készfizető kezességi szerződésnek a MIFIN részére történő átadása, – a készfizető kezesi szerződés tejles bizonyító erejű magánokiratba foglalása és a MIFIN részére történő átadása
11. Folyósítás A folyósítás előtt a jogászok meggyőződnek, hogy a folyósítás feltételei teljesültek-e. A folyósítás – a feltételek teljesülése esetén – a MIFIN-ből közvetlenül az ügyfélnek történik.
12. Hitelkövetés A hitelösszeg folyósítását követően az ügyfél a szerződésben foglalt ütemezés, illetve az MIFIN által küldött törlesztési értesítő alapján fizeti havonta a törlesztő részleteket. A MIFIN ügynöke rögzíti a rendszerbe a befizetéseket.
13. Hitel lezárása Amennyiben az ügyfél visszafizette a hitelét a MIFIN jogásza kiadja a jelzálogjog törlési engedélyt.
14. Kapcsolattartás OKI-TANI Kft. (1146 Budapest, Thököly út 58-60.) Dr. Vadász György – ügyvezető igazgató OKISZ (1146 Budapest, Thököly út 58-60.) Dr. Vadász György – ügyvezető társelnök Bartos Nóra – termékmenedzser, 222-5137 Pásztor Csilla – elnöki asszisztens, 343-5181 KISOSZ (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71.) Dr. Antalffy Gábor – ügyvezető elnök Kovács László – termékmenedzser, Fehér Orsolya – elnöki asszisztens, 322-0464
Az igényléshez szükséges mellékletek letöltése >>>
Legfrissebb információk a téma kapcsán  az OKISZ inkubátorháznál találhatóak >>>
További cikkek a témában:
Megindult az új Magyarország mikrohitel-program – VilággazdaságOnline GKM-sajtóanyag Mikrohitel 6,5 százalékért – Piac&Profit