Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Cégvezetők Klubja 2009/6.sz.

Elektronikus ügyintézés

1. Elektronikus ügyintézés a közigazgatásban
2. Adóügyek elektronikus intézése
3. Központi elektronikus szolgáltató rendszer
4. Elektronikus árverés a bírósági végrehajtásban
5. Elektronikus cégeljárás
6. Elektronikus dokumentummásolat
7. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások
8. Elektronikus fizetési eszközök
9. Elektronikus aláírás

Cégvezetők Klubja 2009/5.sz.

A munkaviszony jogszerű megszüntetése.

1.    A munkaviszony megszűnése
2.    A munkaviszony megszüntetése
3.    Rendes felmondás
4.    Rendkívüli felmondás
5.    A munkaviszony jogellenes megszüntetése
6.    Felmondás szakszervezeti tisztségviselőnek
7.    Közös megegyezés
8.    Eljárás a munkaviszony végén
9.    Függelék
(more…)

Cégvezetők Klubja 2009/4.sz.

Szerződési biztosítékok

1. A foglaló
2. A kötbér
3. A jótállás
4. A bankgarancia
5. A jogvesztés kikötése
6. A zálogjog

Cégvezetők Klubja 2009/3.sz.

Fizetésképtelen az adósom

1. Csődeljárás
2. Felszámolási eljárás
3. A csődeljárás és a felszámolás közös szabályai
4. Társasági jogi szabályok
5. A fizetésképtelenséggel kapcsolatos bűncselekmények
6. Polgári jogi szabályok
7. Biztosítási intézkedések
8. Adósságrendezési eljárás
9. Függelék

Cégvezetők Klubja 2009/1.sz.

A cégvezető felelőssége
1. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK
2. VEZETŐI KÖTELEZETTSÉGEK
3. AZ ÜGYVEZETÉS KAPCSOLATA A LEGFŐBB DÖNTÉSHOZATALI SZERVVEL
4. VEZETŐI KÁRFELELŐSSÉG
5. CÉGBÍRÓSÁGI SZAKNCIÓK A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK MULASZTÁSAI MIATT
6. FELELŐSSÉG A CÉG TARTOZÁSAIÉRT
7. AZ ÜGYVEZETÉS ELLENŐRZÉS
8. BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉG
9. FÜGGELÉK

Cégvezetők Klubja 2008/8.sz.

Adó-, illeték- és járulékváltozások 2009.

Cégvezetők Klubja 2008/7. sz.

Fogyasztóvédelmi kalauz

Cégvezetők Klubja 2008/6. sz.

Foglalkoztatási támogatások

– munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása
– megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása
– foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása
– közhasznú munkavégzés támogatása
– önfoglalkoztatás támogatása
– a foglalkoztatást elősegítő támogatások közös szabályai
– csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás
– a munkába járás támogatása
– pályakezdők, hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása
– akkreditáció
– fogalom meghatározások
– függelék

Cégvezetők Klubja 2008/5. szám.

Nyugdíjrendszer ma és holnap
1. Öregségi nyugdíj társadalombiztosítási alapon
2. Magánnyugdíj, magánnyugdíjpénztárak
3. A korengedményes nyugdíjra vonatkozó speciális szabályok
4. Nyugdíj-előtakarékosság
5. Foglalkoztatói nyugdíj
6. Fogalomtár
7. Függelék

Cégvezetők Klubja 2008/4.sz.

Mulasztások és igazolásuk

Mulasztások a polgári perben
– a bíróság mulasztása
– a felek mulasztásának általános következményei
– a bizonyítási kötelezettség elmulasztása
– bírság a mulasztó félnek
– a költségek megtérítése
– a pertársak mulasztása
– a beavatkozó mulasztása
– a hiányok pótlása
– az iratok átvételének elmulasztása
– a mulasztás rögzítése a jegyzőkönyvben
– a mulasztás igazolása
– mulasztás ideiglenes intézkedésnél
– a perindítás hatályának fenntartása megszüntetésénél
– mulasztás részteljesítésnél
– a határozat közlése a mulasztó féllel
– mulasztás a határozatok kiegészítésénél
– mulasztások a fellebbezésnél
– mulasztás perújításnál
– mulasztás felülvizsgálatnál
– mulasztás házassági perekben
– mulasztás gondnokság alá helyezési perekben
– mulasztás fizetési meghagyásos eljárásban
– mulasztás közigazgatási perekben
– mulasztás sajtó-helyreigazítási eljárásban
– mulasztás végrehajtási perekben

Mulasztások a közigazgatási eljárásban
– hatósági mulasztás
– hiánypótlás
– igazolási kérelem
– mulasztás elektronikus ügyintézésnél

A mulasztások polgári jogi következményei
– a rosszhiszemű birtokos mulasztása
– mulasztás a felelős őrzés alatt
– mulasztás a szerződés megkötésénél
– mulasztás óvadéknál
– késedelem
– hibás teljesítés
– a teljesítés lehetetlenné válása
– a károsult mulasztása
– mulasztás adásvételnél
– mulasztás szállítási szerződésnél
– mezőgazdasági termékértékesítési szerződés
– bérlet
– letét
– fuvarozás
– szállítmányozás
– biztosítás
– építőközösség
– tartási szerződés
– elévülés

Bűncselekménynek minősülő mulasztások
– feljelentés elmulasztása
– segítségnyújtás elmulasztása
– gondozás elmulasztása
– az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése
– visszaélés személyi adattal
– tartás elmulasztása
– visszaélés kulturális javakkal
– államtitoksértés feljelentésének elmulasztása
– vesztegetés feljelentésének elmulasztása
– nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
– visszaélés atomenergia alkalmazásával
– visszaélés méreggel
– gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
– a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása
– munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás

Mulasztás a végrehajtásban
– a végrehajtás megindításának elmulasztása
– a végrehajtási költségek elmulasztása
– a követelés megszűnésének és csökkenésének bejelentése
– rendbírság
– a végrehajtás szünetelése
– a munkáltató felelőssége
– foglalás
– mulasztás az árverésnél
– biztosítási intézkedés
– végrehajtási kifogás
– polgári jogorvoslatok

Mulasztások a csőd- és a felszámolási eljárásban
– csődeljárás
– felszámolási eljárás

Mulasztás a gazdasági társaságoknál
– a vagyoni hozzájárulás elmulasztása
– az előtársaság vezetőinek mulasztása
– a változásbejelentési kötelezettség elmulasztása
– a befolyásszerzés bejelentésének elmulasztása
– a pótbefizetés elmulasztása
– a fizetőképességi nyilatkozat elmulasztása
– a részvénytársaság vagyonának védelme
– alaptőke-emelés az alaptőkén felüli vagyon terhére
– az alaptőke leszállítása
– nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeinek megszerzése
– az alakuló közgyűlés elmaradása

Mulasztás az adózásnál
– hiánypótlás
– önellenőrzés
– önellenőzési pótlék
– késedelmi pótlék
– adóbírság
– mulasztási bírság

Mulasztások a szabálysértéseknél
– a mulasztás mint szabálysértés
– elévülés

Mulasztások a büntetőeljárásban
– a lakcímváltozás bejelentésének elmulasztása
– a meghatalmazás elmulasztása
– igazolás
– az idézéssel szembeni mulasztás
– a küldemények átvételének elmulasztása
– a magánindítvány elmulasztása
– költségviselés
– panasz a hatóság mulasztása miatt
– panasz az ügyész határozata ellen
– kifogás az eljárás elhúzódása miatt
– pótmagánvádló
– a fellebbezés elmulasztása
– mulasztás a másodfokú eljárásban
– mulasztás a harmadfokú eljárásban
– a kártalanítási igény elmulasztása