Csongrád Megyei Iparszövetség

212. szám Munkaügyi Levelek

 • Költségtérítés – a munkaszerződéstől eltérő helyre utazás
 • Bérletjuttatás tagnak és munkavállalónak
 • Munkaszerződés módosítása e-mailben
 • Jogállásváltozás – gazdasági társaságtól az önkormányzathoz
 • Megbízási szerződés a munkaviszony mellett
 • Munkavállaló halála – elszámolási határidő az örökösökkel
 • Integrált intézmény – a jogviszony-átalakulás kérdőjele
 • Hittanár-szakképzettséggel betölthető munkakör
 • Munkáltatói tájékoztatás módosítása
 • Gyermekgondozási szabadság – visszatérés a munkába
 • Közalkalmazotti végkielégítés – a jogszerző idő számítása
 • Részmunkaidő a polgármesteri hivatalban
 • Részmunkaidő egyenlőtlen munkaidő-beosztásban
 • Garantált bérminimumra való jogosultság – a szükséges képesítés
 • Bérpótlékok – számfejtési és fizetési határidő
 • Munkaviszonyban töltött idő beszámítása az Eszjtv. szerinti fizetési fokozatoknál
 • Nyugdíjas pedagógus – besorolás és követelmények
 • Pedagógusbesorolás legalább hat év jogviszonyban töltött idővel
 • Takarítási baleset a huzat miatt – a munkáltató mentesülése a felelősség alól

211. szám Munkaügyi Levelek

 • Önkormányzati egészségügyi szolgáltató – az intézményvezető jogviszonya
 • Eseti helyettesítések elosztása a tantestületi tagok között
 • Kirendelés az óvodai rendkívüli szünet alatt
 • Szabálytalan hibaelhárítás és a munkaadói kárfelelősség
 • Óvodavezető pótszabadsága a munkakör alapján
 • Munkaadói kárigény érvényesítése, ha többen okozták a kárt
 • Munkaközi szünet – eltérő feltételek egyes munkavállalói csoportoknál
 • Szabadság – arányosítás a jogviszonymegszűnés okán
 • Munkaidő-módosítás változatlan alapbérrel
 • Kisgyermeknevelő fizetési fokozata – a korábbi munkaviszony beszámítása
 • Munkaszerződés-módosítás ráutaló magatartással
 • Felmondás a kölcsönzött munkavállaló részéről
 • Azonnali hatályú felmondás – a szubjektív jogvesztő határidő
 • Alapbér-csökkentés mint “büntetés” – a baleseti táppénz
 • Munkaerő-kölcsönzés öt évet meghaladóan
 • Határozott idejű közalkalmazotti kinevezések – ha egymást követik
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás – irányítóból beosztott

210. szám Munkaügyi Levelek

 • Munkaszerződés-kötés érvénytelen tajkártyával
 • Thaiföldi diák munkavállalása Magyarországon
 • Munkaidő és bér a behívásos munkaviszonyban
 • Napközis tanár munkaköréhez szükséges szakképzettség
 • Műszakpótlék számítása szociális intézményekben
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság – nem minden jogviszony számít
 • Munkába járás költsége – megtéríthetőség a CSED és a GYED folyósítása alatt
 • Pótszabadság nyugdíjasoknak a megváltozott munkaképességre tekintettel
 • Szabadság elszámolása négynapos munkahét esetén
 • Kulturális intézményvezető részmunkaidőben
 • Jogviszony-átalakulás vegyes tevékenységű egészségügyi szolgáltatónál
 • Közjegyzők – “egyéniségből” irodába
 • Sztrájkjog gyakorlása veszélyhelyzet idején
 • Munkaviszony megszűnése munkaidőkeretben – a napok minősítése
 • Felmentési idő hossza és díjazása
 • Részmunkaidő kötelező kikötése és az utóhatások

209. szám Munkaügyi Levelek

 • Cafeteria-túlfizetés elszámolása az illetménnyel szemben
 • Kisgyermeknevelő helyettesítési pótléka
 • Jubileumi jutalom – a jogszerző idők
 • Hallgatók – bérlet és szabadságmegváltás
 • Munkaviszony-megszűnés a munkaidőkeret lejárta előtt – a bér elszámolása
 • Besorolási feltételek – a felsőfokú szakképzettség megszerzése
 • Személyi illetmény sorsa – a jogosultság kérdései
 • Felmentés az öregségi nyugdíjra való jogosultságra figyelemmel
 • Vezető közalkalmazott egészségügyi szolgálati jogviszonyban
 • Pótszabadság a gyermek után, ha a házastárs nem szülő
 • Vezetői megbízás meghosszabbítása
 • Nyugdíjba vonulás egészségügyi szolgálati jogviszonyból
 • Összeférhetetlenség a cégen belül
 • Színlelt megbízási szerződés következményei
 • Új munkaviszony létesítése a felmondási idő alatt
 • Munkavállalói felmondás következményei
 • Üzemitanács-választás – kötelezettség és megsértése szankció nélkül

208. szám Munkaügyi Levelek

 • Munkavállaló felelőssége egészségbiztosítási ellátásért
 • Kártérítés helyett kötbér kikötése a versenytilalmi megállapodásban
 • Egészségügyi szolgáltató – a vezető javadalmazása
 • Egészségügyi alkalmazott – jogosultság a nyugdíj előtti jubileumi jutalomra
 • Felmentési idő alatt – közalkalmazotti jogviszony átalakulása egészségügyi szolgálati jogviszonnyá
 • Végkielégítés és a rokkantsági ellátásra való jogosultság megszerzése
 • Továbbfoglalkoztatás a felmentés után nyugdíjasként
 • Felmentés felmentési idő nélkül
 • Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása és a nyugdíj
 • Lőfegyvertartási engedély – a pszichológiai feltétel
 • Gyermekgondozási szabadság után részmunkaidőben
 • Pótszabadság gyermek után köztisztviselőknek – igazolás és adatkezelés
 • Hozzátartozó halála – a szabadidő igénybevétele
 • Kötetlen munkarend – az alkalmazás feltételei
 • Változás a munkáltató személyében – a tulajdonos marad
 • Jutalékcsökkentés és az utólagos számlasztornózás

207. Munkaügyi Levelek

 • Munkabérből levonás szabályai – ami megmarad
 • Órabéres munkavállaló távolléti díja fizetett ünnepre
 • Pedagógusi ágazati szakmai pótlék – az összeg időarányosítása
 • Teljesítendő munkaidő meghatározása munkaszüneti nap esetén
 • Besorolás pedagógus I. fokozatba
 • Órában nyilvántartott pótszabadság átvitele 2021-re
 • Megállapodás a szabadság tárgyévet követő kiadásáról a Kjt. szerint
 • Közalkalmazotti jogviszony átalakulása egészségügyi szolgálati jogviszonnyá
 • Egészségügyi alkalmazott nyugdíjba vonulása
 • Külföldi kiküldetés nemzetközi áruszállításban
 • Önkormányzati feladatellátás költségvetési szerv által
 • Krónikus beteg pedagógus munkavégzése a veszélyhelyzet alatt
 • Jegyző közszolgálati jogviszonyban nyugdíjasként
 • Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás – indokolással

206. Munkaügyi Levelek

 • Megőrzési felelősség személyszállításban
 • Forgalmi engedély – a megőrzési felelősség tárgya
 • Igényérvényesítés a munkavállalóval szemben
 • Munkahelyi balesetből eredő kárigény munkaerő-kölcsönzés esetén
 • Mentesülés a kárfelelősség alól – a munkavállalói kizárólagos és elháríthatatlan magatartás
 • Pótlék a nehéz munkakörülményekért
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság munkavállalónak
 • Munkabér megfizetésének elmulasztása
 • Hivatalsegéd további munkaviszonya
 • Készenléti jellegű munkakör – napi kilencórás részmunkaidőben
 • Készenléti jellegű munkakör – a lényegesen alacsonyabb igénybevétel
 • Fizetés nélküli szabadság után bérkorrekció továbbfoglalkoztatás hiányában
 • Szabadság tárgyévet követő kiadásának 2020-as szabályai
 • Kiküldött munkavállalók – a munkaügyi dokumentumok megőrzése
 • Vezető állású munkavállaló – a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei
 • Védett korban – munkáltatói felmondás
 • Engedély nélküli kivitt dobozok
 • Átszervezés megítélése a munkavállalói véleménynyilvánítás tükrében

205. Munkaügyi Levelek

 • Maszk viselésének előírása a munkásbuszon
 • Szakszervezeti kollektívszerződés-kötési képesség – a taglétszámfüggőség
 • Óvodapedagógus munkakör képzettségi feltételei
 • Kulturális intézmények – közalkalmazotti jogviszony-átalakulás
 • Vezetőből vezető – közalkalmazotti jogviszonyból munkaviszonyba
 • Szabadságmegváltás jogviszony-átalakuláskor
 • Óvodapedagógus további jogviszonya
 • Szabadság és betegszabadság díjainak elszámolása
 • Rokkantsági ellátásban részesülés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
 • Jegyző szabadsága két év gyermekgondozást követően
 • Lemondás és a közintézmény megszűnése
 • Eljárás a munkavállaló nem megfelelő azonnali hatályú felmondása esetén
 • Munkaviszony azonnali hatályú felmondásának következményei
 • Felmentési időre járó távolléti díj – a kifizetés esedékessége
 • Ágazati szakmai pótlék és jubileumi jutalom
 • Home office közalkalmazotti jogviszonyban

204. Munkaügyi Levelek

 • Egészségügyi alkalmatlanság megállapításának kérdései
 • Ellenőrzési nyomvonal
 • Személyi illetmény – ha utóbb magasabb összegű a besorolás szerinti illetmény
 • Távolléti díj számítása szociális ellátóintézményben
 • Szociális gondozó besorolása – a pályakezdő előmenetele
 • Óvodapedagógus besorolása – korábbi jogviszonyok figyelembevétele
 • Baleset home office-ban – a minősítés kérdései
 • Elmaradt bónuszért fennálló kártérítési felelősség
 • Közalkalmazottiból munkajogviszony kormányzati funkció ellátása esetén
 • Jogviszonyváltás – a közalkalmazotti nyilatkozat módosíthatósága
 • Munkaviszonyban történő foglalkoztatás elutasítása – a jubileumi jutalom sorsa
 • Meggondolták – munkaviszony helyett a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének lehetősége
 • Teljesítendő munkaidő meghatározása hosszabb teljes munkaidőnél
 • Szabadság alatt képződő túlóra – munkaidőkeret esetén
 • Recepció – a 24/72 órás munkarend elszámolása
 • Hallgatói munkaszerződés – saját munkavállalóval

203. Munkaügyi Levelek

 • Nyugdíjazás és a pálya folytatása
 • Csomag jogellenes átkutatása és a sérelemdíjra való jogosultság
 • Besoroláshoz elfogadható iratok
 • Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő – ami beszámít
 • Védőnői pótlék közalkalmazotti jogviszonyban
 • Nyugdíjas vezetők – közalkalmazotti helyett munkajogviszonyban
 • Szabadság elszámolása rövidebb nyitvatartás alatt
 • Kórházi segédasszisztens közalkalmazotti besorolása
 • Párhuzamos jogviszonyok – a szabadságra való jogosultság
 • Gyermekgondozási, fizetés nélküli szabadságon
 • Foglalkoztatási kötelezettség – ha a hozzátartozó karanténban van
 • Munkaruhával kapcsolatos munkaadói szabályozás
 • Cafeteria szabadság idejére
 • Alpolgármester – a munkáltatói jogkör határai