Csongrád Megyei Iparszövetség

230. Munkaügyi Levelek

 • Rendkívüli munkavégzés pótlékának elszámolása
 • Vasárnapi pótlék naptári napon átnyúló munkanap esetén
 • Utazási költségtérítés és a munkavállaló két lakcíme
 • Munkavállalói költségtérítés saját autó használatára
 • Munkaszüneti napi rendkívüli munkavégzés ellenértéke egészségügyi szolgáltatónál
 • Takarítók besorolása szociális intézményben
 • Önkéntes segítő a közegészségügyben
 • Óvodapedagógus fizetési kategóriája
 • Naptári napon átnyúló munkanap
 • Köztisztviselő munkába állása a gyermekgondozási szabadság után
 • Szabadság és a munkaviszony megszűnése
 • Felmondási tilalom a munkavállaló és a munkáltató megállapodásában
 • Próbaidőt követően létesített határozott idejű munkaviszony
 • Felmentési idő és kedvezményes jubileumi jutalom
 • Nyugdíjas szakszervezeti tisztségviselő munkajogi védelme
 • Munkavédelmi képviselő megbízatásának megszűnése
 • Munkáltatói elállás a munkaszerződéstől

229. Munkaügyi Levelek

 • Megváltozott munkaképesség – a pótszabadság arányosítása
 • Esedékesség évét megelőző időszakra járó szabadság kiadása
 • Szabadságmegváltás – a Kttv.-ből a Kit. hatálya alá kerülő tisztviselőnél
 • Fizetés nélküli szabadság a szülői szabadság után és végkielégítés
 • Alkotói szabadság pedagógusoknak
 • Munkaközi szünet – napi hatórás részmunkaidőben
 • Kisgyermekes munkavállaló munkaidő-beosztása
 • Munkavédelmi cipő ára és a munkaviszony megszűnése
 • Helyettesítésre szóló kinevezés – a határozott idő lejártának időpontja
 • Nyugdíjasok közszolgálati foglalkoztatása
 • Változás az óvoda mint munkáltató személyében
 • Pedagógus-munkakör – a szükséges szakképzettség
 • Bölcsődei dajka besorolása képesítés nélkül
 • Pedagógus szakmai gyakorlata – ami nem számít
 • Egyéb juttatások keresőképtelenség alatt
 • Vezetői pótlék figyelembevétele a távolléti díjban
 • Köztisztviselői jubileumi jutalom – a jogszerző idő
 • Kollektív szerződés alkalmazhatósága – a cég beolvadása esetén

228. Munkaügyi Levelek

 • Munkavállalói tagság több szakszervezetben
 • Részmunkaidős munkavállaló beosztása
 • Bérszámfejtéshez szükséges szakképesítés
 • Jogalap nélküli bérátutalás – a munkaadói bérlevonás feltétele
 • Iráni orvos – a szolgálati idő kezdete
 • Távollétidíj-számítás – az alapbérbe épített teljesítménybér
 • Szakmunkástanulói évek és a besorolás
 • Munkaidő-változás és a munkaköri leírás
 • Visszatérő munkavállaló bérfejlesztése
 • Költségtérítés saját gépkocsi használata után
 • Polgármester hozzátartozója – munkavállalás az önkormányzatnál
 • Tájékoztatás a munkaidő-beosztásról
 • Munkaközi szünet igénybevétele részmunkaidőben
 • Munkanap-áthelyezés szombatra
 • Öregséginyugdíj-jogosultság és a közszolgálati jogviszony megszűnése
 • Közös megegyezés megtámadása várandósság miatt
 • Versenytilalmi megállapodás – utólagos mentesítés
 • Kölcsönvevő bejelentési kötelezettsége

227. szám Munkaügyi Levelek

 • Besorolás érettségi alapján a közegészségügyben
 • Bérszámítás készenléti jellegű munkakörben
 • Illetménynövelés a polgármesteri hivatalban
 • Mezőőr fizetési fokozata – a korábbi munkaviszony beszámíthatósága
 • Közalkalmazotti fizetési fokozat meghatározása – a munkaviszonyban töltött idő
 • Személyi illetmény – összegszerűségi kérdések
 • Laboratóriumi asszisztens besorolása a közegészségügyben – az egyenlő bér elve
 • Pedagógusok eseti helyettesítése és a díjazás
 • Védettséggel kapcsolatos munkavállalói személyes adatok kezelése
 • Változás a munkáltató személyében – a vállalkozó esete
 • Boltvezető kétséges kötetlen munkarendje
 • Agora területe és annak határai
 • Két vezetői munkaviszony – párhuzamos fenntartás
 • Üdülőben okozott munkavállalói tűzkár
 • Munkanap meghatározása – a naptári naptól eltérve

226. szám Munkaügyi Levelek

 • Vezető beosztású közalkalmazott sztrájkjoga
 • Közalkalmazotti jogviszonyban az öregségi nyugdíjkorhatáron túl
 • Közalkalmazotti vezetői megbízás meghosszabbítása
 • Öregségi nyugellátásra jogosult köztisztviselő továbbfoglalkoztatása
 • Köztisztviselőből ügykezelő – teljes helyett részmunkaidőben
 • Tanári feladatok ellátása a felsőoktatásban
 • Fiatal munkavállaló foglalkoztatása szakképzésben
 • Azonnali hatályú felmondás – ha a második postázás sikeres
 • Létszámcsökkentés a felmentés indokolása
 • Jubileumi jutalom – az összeg megállapítása
 • Felszolgálási díj felosztásának szabályai
 • Közalkalmazottiból munkajogviszonyba – egy pótlék “sorsa”
 • Túlfizetés visszavonása munkaidőkeretben, nettó összegben
 • Munkavállalók szállítása munkaidő előtt
 • Kötetlen munkarend a közegészségügyben
 • Képviselettel rendelkező szakszervezet – a minősítés feltétele
 • Munkakörökhöz előírt végzettségek az egészségügyben
 • Köztulajdonban álló munkáltatóvá válás – hatás a kollektív szerződésre

225. szám Munkaügyi Levelek

 • Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő – a közhasznú munka beszámítása
 • Jubileumi jutalom – nem számít a hírlapkézbesítői munkaviszony
 • Személyi illetmény és a garantált bérminimum-emelkedés
 • Munkába járás költségeinek elszámolása
 • Egyszerűsített foglalkoztatás – adózási előírások
 • SZÉP-kártya-juttatás részmunkaidő esetén
 • Munkaviszony fennállása alatt fizetett versenytilalmi ellenérték
 • “Megrövidített” próbaidő
 • Anyakönyvvezető munkakör újbóli létrehozása
 • Nyugdíjjogosult közalkalmazottak felmentése – kötelezettség vagy lehetőség
 • Munkakör-meghatározás a határozott időre szóló vezetői megbízás megszűnése után
 • Hátrányos jogkövetkezmények fokozatossága
 • Közalkalmazott felmentése létszámcsökkentés és átszervezés esetén
 • Védettség igazolása és az elmulasztás jogkövetkezményei
 • Boltvezetők munkaideje és felelőssége

224. szám Munkaügyi Levelek

 • Döntés a pótlékról – bölcsődei vagy szociális ágazati?
 • Műszakpótlék egy műszakos beosztás esetén
 • Takarítók besorolása egészségügyi szolgálati jogviszonyban
 • Jogszerző idő számítása az egészségügyben a szolgálati idő elismerésénél
 • Fizetési fokozathoz figyelembe veendő munkaviszony
 • Helyettesítési díj – a kezdőnap
 • Illetményalap-megállapítás különböző összegben
 • Munka és nyugdíj – a jogviszonyválasztás lehetősége
 • Gyógypedagógiai pótlék – kinek, mely összegben
 • Távollét – kizáró ok egyéb juttatásnál
 • Egyenlőtlen munkaidő-beosztás – irodai munkavállaló
 • Távmunka és költségtérítés
 • A heti pihenőidő minimális mértéke
 • Költségviselési megállapodás home office esetén
 • Jogviszony-létesítés és az oltás
 • Táppénz – ha lejár az egy év
 • Munkaviszony-megszűnés és a fizetés nélküli szabadság
 • Versenytilalmi megállapodás ellenértéke

223. szám Munkaügyi Levelek

  • Felmondás – a minősítés vitatása miatt a közegészségügyben
  • Nyugdíjas közalkalmazott – foglalkoztatás csak a nyugdíj szüneteltetésével
  • Bontási munkák – szakképzettség és munkavédelmi intézkedések
  • “Előzetesben” – a szabadságra jogszerző idő
  • Változás a munkáltató személyében
  • Felmondás és a szabadság pénzbeli megváltása
  • Másodállás az oltatlanság miatti fizetés nélküli szabadság alatt
  • Jubileumi jutalom – nem számít a banki munkaviszony
  • Szabadság kiadása – az egybefüggő 14 nap
  • Pedagógus tiltakozása a kötelező oltakozás ellen
  • Kötelező oltás munkaerő-kölcsönzés esetén
  • Rendkívüli munkaidő – elszámolás és díjazás munkaidőkeretben
  • Besorolás és pótlék egyházi fenntartású bölcsődében
  • Leltárfelelősségi megállapodás megkötése

222. szám Munkaügyi Levelek

 • Közérdekű munka és a munkaközi szünet
 • Előadó-művészet – a számlázás kérdőjelei
 • Munkaszerződés és hallgatói munkaszerződés
 • Átsorolás a szakképesítés megszerzése után
 • Konyhai kisegítő besorolása
 • Intézményvezető-helyettesi poszt pályáztatása
 • Romániában ledolgozott idő – figyelembevétel a közalkalmazotti jogviszonyban
 • Óvodatitkár átsorolása
 • Jubileumi jutalom – az összeg kiszámítása
 • Jelenléthez kötött prémium kifizetése
 • Pótlékok elszámolása több műszakos tevékenységben
 • Közterület-felügyelők munkaidő-beosztása
 • Oltakozási kötelezettség – kivételekkel

221. szám Munkaügyi Levelek

 • Szakszervezeti propaganda – a helyben szokásos közzététel
 • Hozzátartozó halála – mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól
 • Több műszakos munkarend a bölcsődékben
 • Helyettesítő védőnő szabadságának kiadása
 • Szabadság kiadása több jogviszonyban
 • Oltásfelvétel elmulasztása – fizetés nélküli szabadság
 • Heti pihenőidő beosztása heti pihenőnap helyett
 • Kisgyermeknevelők besorolása
 • Besorolás kisgyermeknevelő szakképzettséggel
 • Jubileumi jutalom – ami nem jogszerző idő
 • Tanulmányi szerződés – a munkaviszony fenntartása
 • Illetményfizetés – az egyenlőtlenség kizárva
 • Változik a munkáltató személye
 • Egészségügyi munkavállaló – ha nem oltható be
 • Közalkalmazottból munkavállaló – a vezetői pozíció
 • Védőoltásra kötelezés védettségi igazolvány esetén