Csongrád Megyei Iparszövetség

199. Munkaügyi Levelek

 • Felmondási szabályok a járványügyi veszélyhelyzetben
 • Szakképző intézmény pedagógusának végkielégítése a munkaviszonyban történő foglalkoztatás elutasításakor
 • Felmondás a szakképzésben – végkielégítésre való jogosultság és a felmondási idő tartama
 • Köztisztviselői kinevezés munkaviszony mellett
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság és a Kjt. életbelépése előtti jogviszonyok beszámítása
 • Munkáltatói kárfelelősség a perben felülvizsgált szakvélemény alapján
 • Munkaidőkeret elrendelése a veszélyhelyzettel összefüggésben
 • Sugárártalomnak kitett munkahely – a munkaidő és az expozíciós idő
 • Munkaidő és szabadság – az elszámolás lehetőségei
 • Munkáltató megőrzési kötelezettsége a letiltás dokumentumaira
 • Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása munkaviszony-megszűnés esetén
 • Közszolgálati jogviszony létesítésével kapcsolatos kérdések

198. Munkaügyi Levelek

 • Munkaidőkeret alkalmazása és a veszélyhelyzet alatti bértámogatás
 • Szabadság és betegszabadság elszámolása órákban
 • Csökkentett munkaidő és a társadalombiztosítás ellátásai
 • Készenlét megszervezése – az időkorlátok
 • Készenlét – a szabadság alatti elrendelhetőség kérdése
 • Rendkívüli munkavégzés elszámolása kötetlen munkarendben
 • Utazás a munkavégzés helyére – idő- és költségelszámolás
 • Köztisztviselői illetménycsökkenés – az utólagos kifizetés
 • Óvodavezető-helyettesi pótlék megvonása a veszélyhelyzet okán
 • Végrehajtói letiltás – foganatosítás a veszélyhelyzet alatt
 • Munkabért terhelő tartozás – az igazolás hiánya
 • Távollétidíj-számítás és a teljesítménybér
 • Köznevelési ágazati pótlék és garantált bérminimum
 • Munkáltatói kártérítési felelősség – a károsulti elháríthatatlan magatartás értelmezése
 • Munkáltatónál jogviszonyban töltött idő – az áthelyezés következménye
 • Munkavállalói lopás – a lehetséges következmények
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás az otthoni munkavégzés helyett
 • Nyelvvizsga nélküli diplomaszerzés hatása a pedagógusi gyakornoki időre
 • Figyelmeztető sztrájk – a tárgyalás végétől
 • Visszatérő munkavállaló – a korábbi munkaviszony elismerése
 • Munkaértékelés a munkaviszony megszűnte után

197. Munkaügyi Levelek

 • Könyvtáros és pedagógiai asszisztens – végzettségek a besoroláshoz
 • Dajkák átsorolása – a végzettség megszerzése folytán
 • Intézményvezetői pótlék – amivel számolni kell
 • Készenléti jellegű munkakör – az alapbér meghatározása órabérben
 • Minimálbér a veszélyhelyzet idején
 • Megállapodás minimálbérnél alacsonyabb alapbérben
 • Fizetési moratórium és a bérből való levonás
 • Felmentés megelőzése – az állásfelajánlás lebonyolítása
 • Felmondás kijárási korlátozás idején
 • Végkielégítés összege – részmunkaidőre módosított munkaszerződés esetén
 • Munkaviszony-megszüntetés utasítás megtagadása miatt
 • Munkaviszony létesítése korábbi munkavállalóval
 • Felmentési idő fizetés nélküli szabadság alatt
 • Munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó tájékoztató pótlása
 • Képernyő előtti munkavégzés – időkorlátok, kivételek, problémák
 • Munkaidőkeret – heti négy munkanapos munkarendben
 • Munkaidő-beosztás megváltoztatása – a kijárási korlátozás enyhítése után
 • Elszámolási kérdések – kötetlen munkarendben

196. Munkaügyi Levelek

 • Naptári napon átnyúló munkanap és munkaszüneti nap
 • Kötetlen munkarend – alkalmazási feltételek
 • Munkaidő-beosztás módosítása megállapodással
 • Szabadságolási tilalom bevezetése
 • Tanítási szünet és szabadság
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság és a nyugdíjba vonulás
 • Szociális gondozói díj
 • Kinevezés a közszférában – a nyugdíj szüneteltetésével
 • Nyugdíjas közalkalmazott – a felmentés “időzítése”
 • Pótlékkülönbözet megfizetése – ha megszűnt a közalkalmazotti jogviszony
 • Vasárnapi pótlék és alkalmi munka
 • Kiegyenlítő nap és díjazása
 • Jogellenes munkavállalói munkaviszony-megszüntetés – a lehetséges jogkövetkezmények
 • Azonnali hatályú felmondás – a munkáltató felmondása után
 • Munkakörtől eltérő feladat ellátása – utasításra vagy szerződés/kinevezés módosítással
 • Munkaadói mentesülés a kárfelelősség alól – a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartása
 • Adminisztratív teendők – kiküldött munkavállalók fogadása esetén

195. Munkaügyi Levelek

 • Munkavállalói egészségi állapot – az ellenőrzés lehetősége
 • Otthoni munkavégzés – egyoldalú elrendeléssel
 • Munkaidő-átütemezés – segíthet a munkaidőkeret
 • Szabadság a járványveszély idejére – fizetett és fizetés nélküli
 • Iskolabezárás – szülői mentesülés vagy részmunkaidő-kikötés
 • Szülő – munka helyett gyermekfelügyelet
 • Állásidő a járvány idején
 • Állásidő – kikölcsönzés hiányában, járvány idején
 • Hazaküldött egészségügyi dolgozó díjazása
 • Felmondás a járványügyi helyzettel összefüggésben
 • Munkavállalói felmondás – az indokolás indokolatlansága
 • Felmondás az óraadóknak
 • Eltérések megállapodással a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályoktól
 • Kárfelelősség el nem adott árukért
 • Alkalmi munka a fizetés nélküli szabadság tartama alatt
 • Munkáltató és a munkahely – megjelölése kinevezésben, munkaszerződésben
 • Szakszervezeti kollektívszerződés-kötési képesség és igazolása
 • Tanulmányi szerződés – munkavállalói megszegés

194. Munkaügyi Levelek

 • Elhelyezkedés korlátozása – megegyezés után, munkaviszony megszűnése előtt
 • Nyugellátás szüneteltetése – a jogviszonytól függ
 • Együttalkalmazási tilalom – kivételek az egészségügyben
 • Vezető ápoló – vezetői megbízás
 • Többes munkaviszony helyett kettős munkakör
 • Határozott idejű kinevezés – a meghatározott feladat
 • Határozott idejű munkaviszony munkavállalói felmondása – az indokok
 • Szabadság kiadása vagy megváltása határozott idejű munkaviszonyban
 • Szabadságmegváltás – az irányadó Mt.-rendelkezés
 • Szabadságcsökkentés késések miatt
 • Hozzátartozó halála – mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól
 • Munkaidő-elszámolás betegszabadság esetén
 • Vasárnap és munkaszüneti nap díjazása a szállodában
 • Vasárnapi pótlék munkaidőkeretben
 • Készenlét díjazása – a kollektív szerződés szabályozásának korlátja
 • Készenléti jellegű munkakör – minősítési kritériumok
 • Jubileumi jutalom – a vállalkozóként létesített jogviszony nem jogszerző
 • Pedagógus II. fokozat megszerzése nyugdíj előtt

193. Munkaügyi Levelek

 • Jogviszonyváltás – a fogászati alapellátásban
 • Nyugdíjas – közalkalmazotti jogviszonyban, részmunkaidőben
 • Kjt. hatálya – az óraadói feladatok ellátása
 • Intézményvezető – másik kerületben szakmai tanácsadóként
 • Munkabérfizetési határidő – a közfoglalkoztatási jogviszony felmondásakor
 • Órabérben – az elszámolás szaldója
 • Köztisztviselői cafeteriajuttatás – a megemelt illetményalap függvényében
 • Készenlét elrendelése – díjazás nélkül
 • Pótlékok hétvégére – alkalmi munka esetén
 • Minimálbér-emelés – munkaszerződés módosítás nélkül
 • Gyermektartásdíj – levonása álláskeresők ellátásából
 • Rendkívüli munkaidő és állásidő – értelmezése munkaidőkeretben
 • Fizetett szabadság – két fizetés nélküli szabadság között
 • Munkaidő-nyilvántartás – munkavállalói aláírással
 • Igazolatlan hiányzás – a "kimaradt" munkáltatói buszjárat
 • Munkaidő-beosztás megváltoztatása – munkaszerződés-módosítás nélkül
 • Önkormányzati képviselő és karbantartó – nem feltétlenül összeférhetetlen
 • Nagyszülői GYED – korlátozott munkalehetőséggel

192. Munkaügyi Levelek

 • Vezetőváltás az óvodában
 • Munkaviszony-megszüntetés – alternatívák a próbaidő alatt
 • Tanársegédi állás a pedagógusi státusz mellett
 • Közalkalmazotti jogviszony helyett megbízás
 • Adatszolgáltatás – az előző munkáltatótól a felvételi eljárás során
 • Lakcímadat közlése a munkáltatóval
 • Elhunyt munkavállaló – a bér kifizetése
 • Közalkalmazotti besorolás – az emelt szintű szakképesítések figyelembevétele 2020-tól
 • Elmaradt munkabér és igazolások követelése
 • Minimálbér – jogosultság és kifizetés
 • Pénzkezelők – a megőrzési felelősség feltételei
 • Home office és a kötetlen munkarend összefüggései
 • Szabadság kiadása – a tárgyév után, megállapodás szerint
 • Munkaidő mértéke rehabilitációs ellátás mellett
 • Pótszabadság föld alatti munkavégzés esetén
 • Munkaközi szünet díjazása és engedély nélküli tevékenység
 • Kötelező részmunkaidő férfiaknak
 • Támogatás visszakövetelése tanulmányi szerződés megszegése esetén
 • Bizalomvesztésre alapított felmentés vagy hivatalvesztés

191. Munkaügyi Levelek

 • Szabadságra való jogosultság és a kiadás – ha felmondtak
 • Szabadságmegszakítás – a visszarendelés következményei
 • Heti pihenőidő – egyenlőtlenül beosztva
 • Munkavégzés munkaszüneti napon – külföldre szolgáltatnak
 • Készenlét és napi pihenőidő – rendkívüli munkavégzéssel megszakítva
 • Pedagógus csökkentett munkaideje – bércsökkentési kérdések
 • Vendéglátás – az idénymunka kritériumai
 • 13. havi munkabér – a jogosultság feltételei
 • Munkabérszámítás munkaidőkeretben és kötetlen munkarendben
 • Étkezési térítés – nem számítandó be a távolléti díjba
 • Munkabér – eltérő munkaidők, eltérő díjazás
 • Havibér – a munkaszüneti napra járó rész számítása
 • Várandósan betegállományban – a keresőképtelenség felülvizsgálata
 • Keresőképtelenség okának közlése – kódszámokkal
 • Keresőképtelenség felmondási idő alatt – mintha “mi sem” történt volna
 • Nyugdíjas pedagógus óraadóként – akár megbízási szerződéssel is
 • Közalkalmazotti jogviszony – határozottból esetleg határozatlan időre
 • Munkáltatói jogállásváltozás – közalkalmazottiból munkajogviszonyba

190. Munkaügyi Levelek

 • Visszatérés a munkába – a szülő munkaideje és szabadsága
 • Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő – a csökkentés esélyei
 • Készenléti jellegű munkakör – a munkavégzés és a rendelkezésre állás ideje
 • Nyelvvizsga nélkül nem lehetséges az óraadói foglalkoztatás
 • Gyakornok pedagógus – munkahelyváltás
 • Statisztikai állományi létszám – akik számítanak
 • Bérfizetés esedékessége utalásnál – az összeg megérkezése számít
 • Vasárnapi pótlék – ugyanaz a nap, eltérő díjazással
 • Távolléti díj – beszámítandó tételek
 • Jutalék – nem járhat részteljesítés esetén
 • Szakszervezeti tagok – az elmaradt béremelés sérelme
 • Keresőképtelenség – az orvosi igazolás bemutatása
 • Közös megegyezés – korlátok a tévedés miatti megtámadáshoz
 • Munkakörátadás elmaradása – nem köthető ki kötbér
 • Azonnali hatályú felmondás – elmulasztott jogvesztő határidő
 • Írásbeli figyelmeztetés – ha kizárja az azonnali hatályú felmondást
 • Vezető visszahívása – a munkaviszony “sorsa”
 • Szabadság kiadása – a naptári naptól eltérő munkanapra
 • Naptári nap – ha eltér a munkanap
 • Elszámolás munkaidőkeretben közös megegyezés esetén