Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

254. szám Munkaügyi Levelek – 2023. december 19.

 • Egészségügyi kiegészítő pótlék szociális intézmény vezetőjének
 • Jogalap nélkül kifizetett cafeteria – a visszafizetése iránti igény érvényesítése
 • Pedagógiai asszisztensek – képesítési feltételek január 1-jétől
 • Gyermekjóléti feladatok – ellátásuk munkaviszonyban
 • Munkanap-áthelyezés több műszakos munkarendben
 • Ha a „főnök” nem tud magyarul
 • Munkaidő-nyilvántartás az írásban közölt beosztás alapján
 • Előre közölt munkaidő-beosztás módosítása
 • Szabadság megváltása a munkaviszony végén
 • Tájékoztatás a szabadságról
 • „Fizetett ünnep” – munkaszüneti napi munkavégzés hiányában
 • Munkaidőkeretben elszámolt állásidőre kifizetett bér levonása
 • Utazási utalvány ismételt kiadásának megtagadása
 • Garantáltbérminimum-emelés és a köztisztviselői illetmény
 • Jogviszonyváltást elutasító pedagógus végkielégítése
 • Köztisztviselői jubileumi jutalom – a jogszerző idők
 • Egyházi iskolákban dolgozók jubileumi jutalma
 • Idegennyelv-tudási pótlék – a nyelvvizsga foka
 • Pályázat – forma és hiánypótlás

253. szám Munkaügyi Levelek – 2023. november 28.

 • Köznevelési dolgozók szabadsága
 • Lemondási idő – a „rövidítés” lehetősége
 • Ionizáló sugárzásnak kitett munkavállaló pótszabadsága
 • Munkaszüneti napi munkavégzés külföldi online képzés esetén
 • Külföldre utazás ideje kötetlen munkarendben
 • Mobiltelefon bevitelének szabályozása a munkahelyen
 • Egy cég és egy személy – két jogviszonyban
 • Munkavállaló javára való eltérés – az éjszakai munka tilalmának oldása
 • Home office – ami nem távmunka
 • „Nők 40-nel” nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban
 • Üzemi tanács tagjának fizetés nélküli szabadsága
 • Köztisztviselői besorolás – az osztály meghatározása
 • Kötbér áthárítása a kölcsönzött munkavállalóra
 • Pedagógiai asszisztensek – képesítési feltételek 2024. január 1-jétől
 • Bérpótlékátalány meghatározása – a megállapodás megtámadhatósága
 • Pedagógusok illetménye vagy végkielégítése az új életpálya elutasításakor
 • Téves besorolás következményei egészségügyi szolgálati jogviszonyban
 • Köznevelés – a kisegítő dolgozók helyzete az új évtől
 • Jubileumi jutalom a szakképzésben

252. szám Munkaügyi Levelek – 2023. november 7.

 • Minősítés – kötelező és lehetséges
 • Pedagógiai asszisztens munkakörhöz szükséges szakképesítés
 • Felmentés kérelemre – a munkakör betölthetősége
 • Napi munkaidő számítása részmunkaidőben
 • Kisgyermekes munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatása köztulajdonú munkáltatónál
 • Munkaidőn kívüli tevékenységért adott szabadnap
 • Heti egy nap otthoni munkavégzés
 • Munkaidőkeret megállapítása hetekben
 • Rendkívüli munkavégzés vagy kiküldetés
 • Óradíjas munkavállalók munkabér-kifizetése munkaidőkeretben
 • Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítása – a „felszorzott” évek
 • Pedagógus óraadóként visszakövetelhető-e a végkielégítés?
 • Munkavégzési hely meghatározása
 • Munkavállalói kárfelelősség – az összeg meghatározása
 • Szülő-csecsemő konzulens besorolása
 • Óvodapedagógus rokkantsága

251. szám Munkaügyi Levelek – 2023. október 17.

 • Csecsemő- és kisgyermeknevelő diploma figyelembevétele a besorolásnál
 • Helyettesítés készenlét alatt
 • Szolgálati elismerés és jubileumi jutalom – kizárják egymást
 • Szabadságkiadás egészségügyi alkalmatlanság tartama alatt
 • Jogviszony figyelembevétele jubileumi jutalomnál
 • Munkavédelmi célú szemüveg költségének térítése
 • Új életpálya – új pedagógusbér
 • Kölcsönzött munkavállalók joga a cafeteriajuttatásra
 • Vasárnapi pótlék mint a távolléti díj része
 • Emelt összegű illetményre jogosultság a köznevelésben
 • Óvodai dajka besorolása
 • Iskolapszichológus besorolása
 • Esélyteremtési illetményrészre való jogosultság
 • Előzetes alkalmassági vizsgálat kölcsönzésnél
 • Választási bizottság – határidők
 • Művelődési ház vezető „másodállása”
 • Egy szakács felmenthetősége – törvényi tényezők
 • Munkaviszonyban foglalkoztatottak a köznevelés területén
 • Az írásbeli jognyilatkozat érvényessége
 • Egészségileg alkalmatlan munkavállaló munkaviszonya

250. szám Munkaügyi Levelek – 2023. szeptember 26.

 • Munkabérből letiltás számítása
 • „Bérpapír” elektronikus formában
 • Munkaszüneti napi rendkívüli munkavégzés ellenértéke
 • Rendkívüli munkavégzés díjazása – az alapbérrész számítása
 • Köztisztviselő rendkívüli munkavégzésének ellenértéke
 • Új pedagógus-életpálya és illetménymegállapítás
 • Helyközi munkába járás költségtérítése
 • Szakszervezetitagdíj-utalás – a személyes adatok védelme
 • Munkavállaló halála – kifizetés az örökösöknek
 • Egyoldalú kinevezésmódosítás – ha nem kérhető a felmentés
 • Polgármester és alpolgármester munkaidő-nyilvántartása
 • Rendkívüli munkaidő a peremidőben
 • Teljes munkaidőben – az utólagos megállapítás esélye
 • Tanulói munkaszerződés alapján járó szabadság
 • Tájékoztatási kötelezettség elmulasztása és a pótszabadságra való jogosultság
 • Távol lévő szülő szabadságra való joga
 • Felmondás – indok vagy súlyosbító körülmény
 • Újrafoglalkoztatás felmentési idő alatt
 • Nyugdíjas óvónő – a lehetséges jogviszonyok
 • Többes munkakör betöltése

249. szám Munkaügyi Levelek – 2023. szeptember 5.

 • Szombatra elrendelt munkaidő – kompenzálás szabadidővel
 • Másik pihenőnap biztosítása általános munkarendben
 • Szabadság pénzbeli megváltásának elévülése
 • Munkaidő-nyilvántartás – rugalmas munkarendben
 • Napi pihenőidő rendes és rendkívüli munkaidő között
 • Napi pihenőidő beosztása rendkívüli munkaidő esetén
 • Rendkívüli munkavégzés vasárnap éjszaka
 • Munkaviszony-megszűnés időpontja – ha másik napra „nyúlik át” a munkanap
 • Pedagógusi új életpályatörvény – a 2023-as munkáltatói feladatok
 • Közös megegyezés és utólagos igényérvényesítés
 • Munkaviszony kezdete – vasárnap vagy hétfő
 • Visszaélés-bejelentő rendszer megfelelősége
 • Munkavédelmi képviselő választása – a szavazatok számítása
 • Személyügyi ügyintéző besorolása a szociális ágazatban
 • Munkaszerződés szerinti munkaidő és a „túlórák”

248. szám Munkaügyi Levelek – 2023. augusztus 8.

 • Pedagógus lemondása 2023-ban
 • Késedelmi kamat számítása fizetési felszólítás esetén
 • Munkaadó által biztosított díjazási jogcímek
 • Munkába járás – a költségtérítésének differenciálhatósága
 • Részmunkaidőben visszatérő szülő szabadságának kiadása
 • Munkaszüneti napra eső pihenőnap és a beosztható munkaidő
 • Osztott munkaidő és egyenlőtlen munkaidő-beosztás
 • Nyugdíjas köztisztviselő – új életpálya, jubileumi jutalommal
 • A vezérigazgató helyettesítése
 • Próbaidő kikötése kölcsönzött munkavállalónál
 • Próbaidő-arányosítás
 • Munkavégzéshez szükséges eszköz távmunkában
 • Művelődési intézmények – a közösségi színtér működtetése
 • Munkanap-áthelyezés – a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő meghatározása
 • Jelenléti ív munkáltatói jóváhagyása
 • Osztott munkaidő részmunkaidőben
 • Készenlét alatti munkavégzés napi- és heti pihenőidőben

247. Munkaügyi Levelek / 2023. július 18.

 • Ügyvezetés – egyszerűsített foglalkoztatás keretében
 • Heti pihenőidő beosztása szombatra
 • Utazási idő – mint munkaidő
 • Rendkívüli munkavégzés munkaszüneti napon
 • Jogellenesen alkalmazott hosszabb teljes munkaidő elszámolása
 • Munkaköri alkalmatlanság idejének elszámolása
 • Elszámolás munkaidőkeret végén
 • Keresetkiegészítés – nem vehető figyelembe az ágazati szakmai illetménypótléknál
 • Nem átutazásra használt helyi bérlet – a térítés adómentes elszámolása
 • Munkába járás költségtérítése alkalmi munkánál
 • Visszatérő munkavállaló – alapbéremelés munkaviszony-megszűnés esetén
 • Bér-visszakövetelés tanulmányi szerződés megszegése esetén
 • Önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának vagyonnyilatkozata
 • Duális képzőhely által fogadható tanulók létszáma
 • Közalkalmazottak – foglalkoztathatóság nyugdíj mellett
 • Felmondási idő tartamának megállapítása
 • Végkielégítés – a jogszerző idő közszolgálati jogviszonyban

246. Munkaügyi Levelek / 2023. június 27.

 • Kérelem távmunkában történő foglalkoztatásra
 • Óvodavezető – nyugdíj folyósítása mellett
 • Munkavállaló halála – örökösi jogok
 • Pihenőnapokra eső táppénzes idő elszámolása munkaidőkeretben
 • Fizetett ünnep elszámolása igazolatlan távollét esetén
 • Tájékoztatás a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőről
 • Ügyelet, készenlét elrendelése munkanapokra
 • Jubileumi jutalom előrehozott kifizetése
 • Pénztári hozzájárulások szabályozása a cafeteriában
 • Munkáltatói juttatás visszautasítása
 • Felmondási idő tartamának meghatározása
 • Bérpótlékra való jogosultság – a törvényen túl
 • Szakképzési munkaszerződés
 • Praxisjog átruházása – a munkáltató személyében bekövetkező változás
 • Személyi iratok
 • Képzésen való részvétel

245. Munkaügyi Levelek / 2023. június 6.

 • Gondozási távollét éves mértéke
 • Egyetemleges felelősség – nem zárható ki több munkáltató által létesített munkaviszonyban
 • Több műszakos munkarend értelmezése
 • Munkaidő tartamának kerekítése
 • Magyarázat: rugalmas munkarend és egyenlőtlen munkaidő-beosztás
 • Munkanap időtartamának megváltoztatása
 • Utazási idő megítélése osztott munkaidő-beosztás esetén
 • Szakképzési munkaszerződés és szabadság az érettségi szünetre
 • Patthelyzet – az egészségi okból alkalmatlan munkavállaló „sorsa”
 • Óvodapedagógus áthelyezése és helyettesítése
 • Román állampolgár – távmunkában Romániából
 • Egyszerűsített foglalkoztatás – díjazási kérdések
 • Elszámolás idejére járó díjazás
 • Közösségi közlekedés hiánya – járda nélkül
 • Hosszú várakozás rugalmas munkarend miatt
 • Munkába járás költségtérítése folyamatosan változó munkavégzési hely esetén
 • Vármegyebérlet vásárlása helyközi országbérlet helyett