Csongrád Megyei Iparszövetség

207. Munkaügyi Levelek

 • Munkabérből levonás szabályai – ami megmarad
 • Órabéres munkavállaló távolléti díja fizetett ünnepre
 • Pedagógusi ágazati szakmai pótlék – az összeg időarányosítása
 • Teljesítendő munkaidő meghatározása munkaszüneti nap esetén
 • Besorolás pedagógus I. fokozatba
 • Órában nyilvántartott pótszabadság átvitele 2021-re
 • Megállapodás a szabadság tárgyévet követő kiadásáról a Kjt. szerint
 • Közalkalmazotti jogviszony átalakulása egészségügyi szolgálati jogviszonnyá
 • Egészségügyi alkalmazott nyugdíjba vonulása
 • Külföldi kiküldetés nemzetközi áruszállításban
 • Önkormányzati feladatellátás költségvetési szerv által
 • Krónikus beteg pedagógus munkavégzése a veszélyhelyzet alatt
 • Jegyző közszolgálati jogviszonyban nyugdíjasként
 • Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás – indokolással

206. Munkaügyi Levelek

 • Megőrzési felelősség személyszállításban
 • Forgalmi engedély – a megőrzési felelősség tárgya
 • Igényérvényesítés a munkavállalóval szemben
 • Munkahelyi balesetből eredő kárigény munkaerő-kölcsönzés esetén
 • Mentesülés a kárfelelősség alól – a munkavállalói kizárólagos és elháríthatatlan magatartás
 • Pótlék a nehéz munkakörülményekért
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság munkavállalónak
 • Munkabér megfizetésének elmulasztása
 • Hivatalsegéd további munkaviszonya
 • Készenléti jellegű munkakör – napi kilencórás részmunkaidőben
 • Készenléti jellegű munkakör – a lényegesen alacsonyabb igénybevétel
 • Fizetés nélküli szabadság után bérkorrekció továbbfoglalkoztatás hiányában
 • Szabadság tárgyévet követő kiadásának 2020-as szabályai
 • Kiküldött munkavállalók – a munkaügyi dokumentumok megőrzése
 • Vezető állású munkavállaló – a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei
 • Védett korban – munkáltatói felmondás
 • Engedély nélküli kivitt dobozok
 • Átszervezés megítélése a munkavállalói véleménynyilvánítás tükrében

205. Munkaügyi Levelek

 • Maszk viselésének előírása a munkásbuszon
 • Szakszervezeti kollektívszerződés-kötési képesség – a taglétszámfüggőség
 • Óvodapedagógus munkakör képzettségi feltételei
 • Kulturális intézmények – közalkalmazotti jogviszony-átalakulás
 • Vezetőből vezető – közalkalmazotti jogviszonyból munkaviszonyba
 • Szabadságmegváltás jogviszony-átalakuláskor
 • Óvodapedagógus további jogviszonya
 • Szabadság és betegszabadság díjainak elszámolása
 • Rokkantsági ellátásban részesülés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
 • Jegyző szabadsága két év gyermekgondozást követően
 • Lemondás és a közintézmény megszűnése
 • Eljárás a munkavállaló nem megfelelő azonnali hatályú felmondása esetén
 • Munkaviszony azonnali hatályú felmondásának következményei
 • Felmentési időre járó távolléti díj – a kifizetés esedékessége
 • Ágazati szakmai pótlék és jubileumi jutalom
 • Home office közalkalmazotti jogviszonyban

204. Munkaügyi Levelek

 • Egészségügyi alkalmatlanság megállapításának kérdései
 • Ellenőrzési nyomvonal
 • Személyi illetmény – ha utóbb magasabb összegű a besorolás szerinti illetmény
 • Távolléti díj számítása szociális ellátóintézményben
 • Szociális gondozó besorolása – a pályakezdő előmenetele
 • Óvodapedagógus besorolása – korábbi jogviszonyok figyelembevétele
 • Baleset home office-ban – a minősítés kérdései
 • Elmaradt bónuszért fennálló kártérítési felelősség
 • Közalkalmazottiból munkajogviszony kormányzati funkció ellátása esetén
 • Jogviszonyváltás – a közalkalmazotti nyilatkozat módosíthatósága
 • Munkaviszonyban történő foglalkoztatás elutasítása – a jubileumi jutalom sorsa
 • Meggondolták – munkaviszony helyett a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének lehetősége
 • Teljesítendő munkaidő meghatározása hosszabb teljes munkaidőnél
 • Szabadság alatt képződő túlóra – munkaidőkeret esetén
 • Recepció – a 24/72 órás munkarend elszámolása
 • Hallgatói munkaszerződés – saját munkavállalóval

203. Munkaügyi Levelek

 • Nyugdíjazás és a pálya folytatása
 • Csomag jogellenes átkutatása és a sérelemdíjra való jogosultság
 • Besoroláshoz elfogadható iratok
 • Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő – ami beszámít
 • Védőnői pótlék közalkalmazotti jogviszonyban
 • Nyugdíjas vezetők – közalkalmazotti helyett munkajogviszonyban
 • Szabadság elszámolása rövidebb nyitvatartás alatt
 • Kórházi segédasszisztens közalkalmazotti besorolása
 • Párhuzamos jogviszonyok – a szabadságra való jogosultság
 • Gyermekgondozási, fizetés nélküli szabadságon
 • Foglalkoztatási kötelezettség – ha a hozzátartozó karanténban van
 • Munkaruhával kapcsolatos munkaadói szabályozás
 • Cafeteria szabadság idejére
 • Alpolgármester – a munkáltatói jogkör határai

202. Munkaügyi Levelek

 • Nyugdíjazás és a pálya folytatása
 • Csomag jogellenes átkutatása és a sérelemdíjra való jogosultság
 • Besoroláshoz elfogadható iratok
 • Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő – ami beszámít
 • Védőnői pótlék közalkalmazotti jogviszonyban
 • Nyugdíjas vezetők – közalkalmazotti helyett munkajogviszonyban
 • Szabadság elszámolása rövidebb nyitvatartás alatt
 • Kórházi segédasszisztens közalkalmazotti besorolása
 • Párhuzamos jogviszonyok – a szabadságra való jogosultság
 • Gyermekgondozási, fizetés nélküli szabadságon
 • Foglalkoztatási kötelezettség – ha a hozzátartozó karanténban van
 • Munkaruhával kapcsolatos munkaadói szabályozás
 • Cafeteria szabadság idejére
 • Alpolgármester – a munkáltatói jogkör határai

201. Munkaügyi Levelek

 • Nyugdíjba vonulás és a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulása
 • Közművelődés közalkalmazottja – végkielégítésre való jogosultság a munkaviszony elutasításakor
 • Köztisztviselő nyugdíjazása és a jubileumi jutalomra jogosultság
 • Vezető nyugdíjazása és a közalkalmazottiból a munkajogviszonyba lépés
 • Munkavállaló halála és a munkaviszony-megszűnés eljárási részletei
 • Munkaviszonyok jogfolytonossága és az esetleges hátrányok
 • Több ügyvezetői munkakör ellátása
 • Munkaszerződésbe foglalt versenytilalmi megállapodás megszűnése
 • Vezetői megbízás – a meghosszabbíthatóság feltétele
 • Óvodatitkár besorolása és múltbeli jogviszonyai
 • Ápoló szakképesítés és a fizetési osztály meghatározása
 • Ágazati pótlékra való jogosultság bölcsődevezető esetében
 • Helyettesítési díj betöltetlen álláshely vezetői ellátásáért
 • Megőrzési idő a munkaidő-nyilvántartás esetében
 • Véradás miatti távollét – a munkaadói korlátozhatóság kérdése
 • Vezető állású munkavállaló szabadságának megválthatósága
 • Foglalkozási megbetegedésből eredő kár – a felelős munkaadó meghatározása

200. Munkaügyi Levelek

 • Szabadság – kiadás vagy megváltás
 • Szabadságkiadás a munkába lépés napjától
 • Pihenőnap-beosztás – törvényi minimumok
 • Napi és heti pihenőidő-beosztás – egy AB határozat következményei
 • Munkaidő-beosztás – a közlés kérdései
 • Munkaidőkeret tartama és a veszélyhelyzet megszűnése
 • Vírusveszély – keresőképtelenség, munkamegtagadás
 • Osztályvezető az egészségügyben – megbízási feltételek
 • Alacsonyabb alapbér a próbaidőre – az egyenlő bánásmód kérdése
 • Home office – jogi megoldás a veszélyhelyzet után
 • Vasárnapi pótlék – nem jogosultak a játszóház dolgozói
 • Képzettségi pótlék – jogosultság a felülvizsgálat után
 • Közalkalmazotti besorolás – a jogviszonyban töltött idő számítása
 • Csökkentett munkaidős bértámogatás és a korábbi álláskeresői státusz
 • Pótlékarányosítás részmunkaidős közalkalmazott esetében
 • Jogosítvány mint középfokú szakképesítés
 • Munkáltatói jogkör – az átruházhatóság végrehajtóknál
 • Vezetői pályázat és a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulása

199. Munkaügyi Levelek

 • Felmondási szabályok a járványügyi veszélyhelyzetben
 • Szakképző intézmény pedagógusának végkielégítése a munkaviszonyban történő foglalkoztatás elutasításakor
 • Felmondás a szakképzésben – végkielégítésre való jogosultság és a felmondási idő tartama
 • Köztisztviselői kinevezés munkaviszony mellett
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság és a Kjt. életbelépése előtti jogviszonyok beszámítása
 • Munkáltatói kárfelelősség a perben felülvizsgált szakvélemény alapján
 • Munkaidőkeret elrendelése a veszélyhelyzettel összefüggésben
 • Sugárártalomnak kitett munkahely – a munkaidő és az expozíciós idő
 • Munkaidő és szabadság – az elszámolás lehetőségei
 • Munkáltató megőrzési kötelezettsége a letiltás dokumentumaira
 • Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása munkaviszony-megszűnés esetén
 • Közszolgálati jogviszony létesítésével kapcsolatos kérdések

198. Munkaügyi Levelek

 • Munkaidőkeret alkalmazása és a veszélyhelyzet alatti bértámogatás
 • Szabadság és betegszabadság elszámolása órákban
 • Csökkentett munkaidő és a társadalombiztosítás ellátásai
 • Készenlét megszervezése – az időkorlátok
 • Készenlét – a szabadság alatti elrendelhetőség kérdése
 • Rendkívüli munkavégzés elszámolása kötetlen munkarendben
 • Utazás a munkavégzés helyére – idő- és költségelszámolás
 • Köztisztviselői illetménycsökkenés – az utólagos kifizetés
 • Óvodavezető-helyettesi pótlék megvonása a veszélyhelyzet okán
 • Végrehajtói letiltás – foganatosítás a veszélyhelyzet alatt
 • Munkabért terhelő tartozás – az igazolás hiánya
 • Távollétidíj-számítás és a teljesítménybér
 • Köznevelési ágazati pótlék és garantált bérminimum
 • Munkáltatói kártérítési felelősség – a károsulti elháríthatatlan magatartás értelmezése
 • Munkáltatónál jogviszonyban töltött idő – az áthelyezés következménye
 • Munkavállalói lopás – a lehetséges következmények
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás az otthoni munkavégzés helyett
 • Nyelvvizsga nélküli diplomaszerzés hatása a pedagógusi gyakornoki időre
 • Figyelmeztető sztrájk – a tárgyalás végétől
 • Visszatérő munkavállaló – a korábbi munkaviszony elismerése
 • Munkaértékelés a munkaviszony megszűnte után