Csongrád Megyei Iparszövetség

190. Munkaügyi Levelek

 • Visszatérés a munkába – a szülő munkaideje és szabadsága
 • Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő – a csökkentés esélyei
 • Készenléti jellegű munkakör – a munkavégzés és a rendelkezésre állás ideje
 • Nyelvvizsga nélkül nem lehetséges az óraadói foglalkoztatás
 • Gyakornok pedagógus – munkahelyváltás
 • Statisztikai állományi létszám – akik számítanak
 • Bérfizetés esedékessége utalásnál – az összeg megérkezése számít
 • Vasárnapi pótlék – ugyanaz a nap, eltérő díjazással
 • Távolléti díj – beszámítandó tételek
 • Jutalék – nem járhat részteljesítés esetén
 • Szakszervezeti tagok – az elmaradt béremelés sérelme
 • Keresőképtelenség – az orvosi igazolás bemutatása
 • Közös megegyezés – korlátok a tévedés miatti megtámadáshoz
 • Munkakörátadás elmaradása – nem köthető ki kötbér
 • Azonnali hatályú felmondás – elmulasztott jogvesztő határidő
 • Írásbeli figyelmeztetés – ha kizárja az azonnali hatályú felmondást
 • Vezető visszahívása – a munkaviszony “sorsa”
 • Szabadság kiadása – a naptári naptól eltérő munkanapra
 • Naptári nap – ha eltér a munkanap
 • Elszámolás munkaidőkeretben közös megegyezés esetén

189. Munkaügyi Levelek

 • Álláskeresési járadék – a jogosultság “feléledése”
 • Közalkalmazotti jogviszonyban – időszámítás
 • Közfoglalkoztatási jogviszony – nem vehető figyelembe a besorolásnál
 • Hallgatói munkaszerződés tartama – nem jogosít jubileumi jutalomra
 • Készenlét díjazása átalányként
 • Illetménykülönbözet kifizetése – a tájékoztatás kérdése
 • Vezető kötetlen munkarendben – a túlóra díjazása
 • Pihenőidőre elrendelt túlóra munkaidőkeretben
 • Munkaviszony-létesítés – kizárt a költségvetési szervvel
 • Nyugdíjas – megbízási szerződéssel a Kjt. hatálya alatt
 • Azonos felek között – a második munkajogviszony kérdése
 • Intézményvezető-helyettes – a megbízás egy képesítési feltételéről
 • Óraadó pedagógus alkalmazása – nyelvvizsga nélkül
 • Munkavállalók átvétele – ha az átvevő más célra használja a boltot
 • Alpolgármester újraválasztása – a végkielégítés időarányos visszafizetése
 • Nemzetközi gépjárművezetői engedély – a megújítás költségei
 • Balesetet követő orvosi vizsgálat – a hétvége után
 • Összeférhetetlenség – ha a férj a felesége főnöke
 • Végkielégítés kikötése a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodásban
 • Írásbeli figyelmeztetés közlése harmadik személlyel
 • Várandósság – ha a munkáltató “rákérdez”
 • Szabadságelszámolás – nem változtatható meg év közben
 • Bérprogram tévedése – “elszámolták” a szabadságot

188. Munkaügyi Levelek

 • Döntőbizottságról a bíróságra – eljárási szabályok
 • Vezetői versenytilalmi megállapodás – nem mellőzhető az ellenérték
 • Közös megegyezés – és az ezt követő igényérvényesítés
 • Munkaköri alkalmassági vizsgálat – munkaidőben vagy azon kívül
 • Munkaköri alkalmatlanság – felmondás vagy másik munkakör
 • Közalkalmazott munkakörének módosítása – nem áthelyezés
 • Gyermek személyes gondozása és a munkaadói munkaviszony-megszüntetés
 • Külföldi baleset – a kivizsgálására illetékes hatóság
 • Üzemi tanács elnöke – az el nem fogadott lemondás
 • Hozzátartozók kinevezése alá-fölé rendeltségi pozíciókba
 • Készenlét – beosztása és elszámolása
 • Gondozó munkakörben dolgozók – besorolási alternatívák
 • Rendkívüli munkavégzés – elszámolás munkaidőkeretben
 • 1985-ös ápolói szakképesítés figyelembevétele a besorolásnál

187. Munkaügyi Levelek

 • Munkavállalói találmány – szolgálati vagy alkalmazotti
 • Büntetlen előélet – az igazolás hiányának következményei
 • Elutasított pályázat – a jogorvoslat lehetősége
 • Gyermekorvos üzemorvosi vizsgálata
 • Keresőképtelenség – a foglalkoztatási kötelezettség hiánya
 • Ciklus végén – a főállású polgármester szabadsága
 • Szabadság- és pótlékalap-számítás – heti 24 órás részmunkaidőnél
 • Részmunkaidő – a beosztás szerinti munkaidő nem arányosítandó
 • Kisgyermekes orvos – ügyelhet hétvégén
 • Fiatalok és kismamák – az egyenlőtlen munkaidő-beosztás korlátai
 • Osztott munkaidő – kollektív szerződés alapján a közlekedési ágazatban
 • Pihenőnapi túlóra ellenértéke – pótlék és másik pihenőnap
 • Munkaidőkeret kihasználatlan órái – a bérlevonás tilalma
 • Rendkívüli munkaidő – másik pihenőnap a túlóra előtt
 • Csökkentett munkaidő – kevésbé csökkenő illetménnyel
 • Félnapos betegség elszámolása
 • Határozott idejű munkaviszony – munkavállalói felmondási lehetőségek
 • Közalkalmazotti lemondás – nem alkalmazható a felmentési idő
 • “Elfogyasztott” árukészlet – negatív jogkövetkezménnyel
 • Felmondás a határozott idő letelte előtt – semmis a kötbérkikötés

186. Munkaügyi Levelek

 • Külföldi vendégkolléga az óvodában – a jogi státusz kérdése
 • Nyugdíjas óvodapedagógus – variációk a foglalkoztatásra
 • Óvodából szociális intézménybe – a kirendelés feltételei
 • Veszélyeztetett terhes – kölcsönzött munkavállalóként
 • Japán tanár magyar katedrán – a foglalkoztatás előfeltételei
 • Családban marad – közalkalmazotti hozzátartozói összeférhetetlenség
 • Személygépkocsi vezetésére utasítás – ha nem munkaköri feladat
 • Ügyfélkörelvonás – egyéni vállalkozás munkaviszony mellett
 • Közalkalmazotti jogviszony mellett megbízási szerződés
 • Baleset a munkahelyen kívül – a munkáltatói felelősség feltételei
 • Védett tisztségviselők – létszámszámítás több szakszervezet esetén
 • Perújítási esély – létszámcsökkentés utáni bővítésre hivatkozva
 • Végkielégítés számítása – illetménykiegészítés nélkül
 • Rendkívüli munka ellenértéke – számítási mód közalkalmazottak esetében
 • Vezetői túlóradíjra való jogosultság – a munkarendtől függően
 • Munkaviszony a Néphadseregnél – a jubileumi jutalomra való jogosultság

185. Munkaügyi Levelek

 • Munkaszüneti napi éjszakai munka – két pótlékkal fizetve
 • Bérkorrekció gyermekgondozási szabadság után – az ajánlattétel időpontja
 • Személyi illetmény – a besorolás szerinti díjazásnál alacsonyabb összegűvé válhat
 • Alacsonyabb bér azonos munkakörben – az egyenlő bánásmód számonkérhetősége
 • Szabadság iránti igény érvényesítése a munkáltató személyében bekövetkező változást követően
 • Pihenőnapi túlóra lemondásának következményei
 • Elmaradt három műszak – a munkaidő-beosztás kifogásolása
 • Éjszakai rendkívüli munkavégzés kockázata – a készenlét elrendelésének hiányában
 • “Szabadidős” programok rendkívüli munkaidőnek minősülése
 • Útlevél költsége külföldi kiküldetés esetén
 • Kettős állampolgár magyar munkáltatónál – a foglalkoztatásához vezető út
 • Munkába lépés elmaradása és a munkaviszony kezdete
 • Baleset üzemisége – ha a munkáltató nem ismeri el
 • Munkáltatói felelősség – egy üzleti vacsora “utóhatása”
 • Versenytilalmi megállapodás – kölcsönzött munkavállalóval
 • Azonnali hatályú felmondások – választásuk szerint
 • Azonnali hatályú felmondás – a munkaidő-beosztás “átírásáért”
 • Szakszervezeti hozzájárulás határidejének kezdete – a közlés jelentősége
 • Szakszervezeti taglétszám igazolása kollektív szerződés kötéséhez
 • Pedagógus szakmai gyakorlata – amikor a távollét is számít

184. Munkaügyi Levelek

 • Több műszakos tevékenység – differenciált megítélés
 • Gyakornok szabadsága – jogviszonyfüggő
 • Szabadság utólagos ledolgozása – nem jogszerű
 • Pedagógus munkaköri pótszabadsága – munkával töltve
 • Pedagógus munkaideje a nyári szünet alatt – tanítás nélküli munkanapok
 • Munkavállaló interneten közzétett adatainak felhasználása a munkaviszony létesítésekor – eltérő vélemények
 • Lakóhelyen alapuló megkülönböztetés és negatív diszkrimináció
 • Mezőgazdasági gépkezelő egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaviszonyban
 • Határozott idejű foglalkoztatás – közalkalmazottból megbízott zenetanár
 • Kölcsönzött munkavállalók csoportos létszámcsökkentésnél – nem számítanak
 • Azonnali hatályú felmondás indokolása – hivatkozás a jogszabályhelyre
 • Egyszerűsített foglalkoztatás munkaerő-kölcsönzésre – a munkaszerződés alaki “kötetlensége”
 • Alkalmi munka – nem köthető keretszerződés
 • Kiutazási költségek – ha külföldi a munkavégzés helye
 • Diplomahonosítás – a kinevezés feltétele
 • Sorkatonai szolgálat tartama – nem jogszerző a jubileumi jutalomnál
 • Pedagógus óradíja – jogszerű különbségek
 • Kamatszámítás letiltás esetén
 • Rendkívüli munka alapbérrészének számítása – az osztó meghatározása

183. Munkaügyi Levelek

 • Jubileumi jutalom előrehozott kifizetésének korlátjai
 • Levonások a jubileumi jutalomból
 • Költségtérítés saját gépkocsi használata után
 • Vasárnapi pótlék az ügyfélszolgálaton
 • Bérpóték mezőgazdasági idénymunkában
 • Munkabér elszámolása hóközi kilépő esetén
 • Táppénz időtartama
 • Segítő munkakörben foglalkoztatottak minősítése
 • Kiküldetés és munkába járás elhatárolása
 • Munkakör átadása a munkavállaló keresőképtelensége esetén
 • Határozott idejű jogviszony megszüntetése a munkavállaló vagy közalkalmazott által
 • Felmondás és a munkáltató személyében bekövetkező változás
 • Munkaviszony sorsa az egyéni vállalkozó halála esetén
 • Felmondás telephely lebontása miatt
 • Gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság megítélése a felmondási idő számítása során
 • Szabadság kiadása felmondási idő alatt
 • Ügyvezetőnek járó szabadság megváltása
 • Szabadság elszámolásának megváltoztatása – év közben nem lehetséges
 • Időarányos szabadság számítása
 • Munkaközi szünet mértéke és kiadása
 • Szabadság kiadása munkaszüneti napra

182. Munkaügyi Levelek

 • Sofőr foglalkoztatása vasárnap és munkaszüneti napon
 • Üzemi tanács választása kis létszámú telephelyek esetén
 • Heti pihenőnap a naptártól eltérően
 • 12 órás munkarend elszámolási kérdései – a vasárnapi pótlék
 • Általános munkarendben dolgozó munkavállaló beosztásának közlése
 • Kézi tehermozgatás – kockázatértékelés és intézkedések
 • Ajánlat a közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére
 • Áthelyezés – közalkalmazotti jogviszonyból közszolgálati jogviszonyba
 • Nyugdíjas jogviszonyának megszűnése vagy megszüntetése a közigazgatásban
 • Öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének hatása a nyugdíj szüneteltetésére
 • Felmentési idő mértéke nők negyven év jogosultsági idővel megszerezhető öregségi teljes nyugdíja esetén
 • Alapítvánnyal fennálló munkaviszony felmondása az öregségi nyugdíjra tekintettel
 • Határozott idejű munkaviszony megszüntetése a projekt megszűnésével összefüggésben
 • Cafeteriajuttatás a polgármesteri hivatalban
 • Munkavégzés a könyvtárban szombaton, rendes munkaidőben
 • Keresőképtelenség munkaszüneti napon
 • Be nem osztott munkaidő elszámolása a munkaidőkeret lejártakor
 • Beosztástól eltérő rendkívüli munkaidő elszámolása a munkaidőkeret lejártakor
 • Jubileumi jutalom összegének számítási alapja

181. szám, Munkaügyi Levelek

 • Határozott idejű munkaviszony megszűnése
 • Közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel
 • Felmentés kérelemre – amikor nem jár végkielégítés
 • Kormánytisztviselő végkielégítése – a jogszerző idők összeszámíthatósága
 • Közalkalmazott emelt összegű végkielégítésre való jogosultsága
 • Gyakorlati oktató besorolása
 • Munkáltatói teendők a próbaidő lejártakor
 • Szociális segítő besorolása – nincs felmentés a képzettségi követelmény alól
 • Letiltási sorrend és végrehajtás alá vonható munkabér
 • Letiltás foganatosítása munkaviszony megszüntetése esetén
 • Havibér arányosítása munkaszüneti nap okán
 • “Visszavont szabadság” tartamára elrendelt munkavégzés elszámolása
 • Munkavégzés a napi pihenőidő alatt
 • Bölcsődei dajka joga a garantált bérminimumra
 • Hozzátartozó otthoni ápolása
 • Munkaidőkeret elszámolása a kikölcsönzés megszűnésekor
 • Rendkívüli munka egyszerűsített foglalkoztatás keretében
 • Önként vállalt túlmunka munkaszüneti napon
 • Bérszámfejtési hiba korrekciója
 • Személyiségi jogi per a volt munkáltatóijogkör-gyakorló ellen
 • Munkavállalói járadékigény – ha már elévült