Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 175. sz.

 • Határozott időre szóló közalkalmazotti illetményeltérítés
 • Jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyban töltött idő
 • Jubileumi jutalomra jogosító idő – a fizetés nélküli szabadság tartama
 • Kármegosztás kárenyhítési kötelezettség megsértése esetén
 • Végkielégítés összegének mérséklése
 • Kárfelelősség – kizárólagos és elháríthatatlan munkavállalói magatartás
 • Munkaviszony megszűnésének időpontja
 • Szóbeli munkaviszony-megszüntetés próbaidő alatt
 • Konkurencia a munkahely falai között
 • Heti leghosszabb munkaidő munkaidőkeretben
 • Munkanap-áthelyezés elszámolása
 • Éjszakai munka és készenlét elszámolása munkaidőkeretben
 • Áttérés több műszakos munkarendre
 • Vezetőhelyettesi feladatokkal történő megbízás
 • Részmunkaidős munkavállaló "figyelmetlenségből"
 • Üzemi tanács tagjainak munkaidő-kedvezménye
 • Betegség, baleset sztrájk idején
 • Egyenlő bánásmód alóli kivétel a munkaerő-kölcsönzésben
 • Nyelvvizsga nélküli óvodapedagógus továbbfoglalkoztatása

Munkaügyi Levelek 174. sz.

 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
 • Köztisztviselői végkielégítésre való jogosultság
 • Közalkalmazott felmentési idejének számítása
 • Felmondási idő számítása keresőképtelenség idején
 • Kinevezésmódosítás elutasítása miatti rendkívüli felmentés jogellenessége
 • Munkaviszony tartamának módosítása
 • Munkavállalói felmondás munkaadói nyomás hatására
 • Munkarend megváltozásának feltüntetése a munkaköri leírásban
 • Elkésett azonnali hatályú felmondás próbaidő alatt
 • Felmondási idő és szabadság
 • Munkaidőkeret bevezetése
 • Fizetett ünnep mértékének kiszámítása
 • Szabálytalan ünnepnapi munkavégzés szankciója
 • Zenetanár gyakornok munkaideje
 • Munkaidő-nyilvántartás naprakészsége
 • Szakképzettség és újbóli munkába állás
 • Béradatok bizalmas kezelése
 • Munkaügyi dokumentumok megőrzési ideje
 • Nyugdíj előtt álló pedagógusok besorolása
 • Gazdasági vezető – magasabb vezetői vagy vezetői közalkalmazotti beosztásban
 • Levonási sorrend a munkabérből több tartozásnál

Munkaügyi Levelek 173. sz.

 • Műkörmös tanulmányi szerződése
 • Kegyeleti jog megsértése miatti sérelemdíj
 • Céges gépjármű használatával kapcsolatos adatközlés
 • Osztályfőnök foglalkoztatása csökkentett munkaidőben
 • Magáncélú távollétek munkaidőben
 • Szabadságmegváltást mellőző megállapodás érvényessége
 • Ügyelet és szabadság áthelyezett munkanapon
 • “Túlvett” szabadság visszakövetelése
 • Munkaszüneti napi munkaidő-beosztás munkaidőkeret hiányában
 • Átszervezéssel indokolt felmentés
 • Gépjárművezetői pótlék
 • Pedagógus fizetési kategóriájának megállapítása
 • Munkavállalói felmondás és a ki nem fizetett bér
 • Felmentési időre járó távolléti díj kiszámítása
 • Rendkívüli munkavégzés alapbér-osztószámának számítása
 • Többletmunkabér külföldi rendszámú gépjármű vezetéséért
 • Próbaidő kikötése határozott idejű közalkalmazotti jogviszonynál
 • Bírság levonása a munkabérből
 • Munkavállalói bérlevonást elismerő nyilatkozat a bérlapon
 • Járóbeteg együttműködési kötelezettsége
 • Megrendelésektől függő munkavégzés

Munkaügyi Levelek 172. sz.

 • Rendszeres jövedelem családi pótlékra jogosultság esetén
 • Versenytilalmi megállapodásban foglalt tájékoztatási kötelezettség megszegése
 • Kölcsönvevő által órában kiadott szabadságok
 • Egyéni vállalkozónak nem jár betegszabadság
 • Mentesülés a munkavégzés alól a hozzátartozó halála miatt
 • Munkaidő változó munkavégzési hely esetén
 • Rendkívüli munkaidő kerekíthetősége
 • Utazás az ügyfelek között – munkaidő és költségtérítés
 • Utazási költségtérítés elszámolása
 • Közalkalmazott jubileumi jutalomra való kedvezményes jogosultsága
 • Óvodapedagógus besorolása – ha végzős hallgató
 • Kötelező előresorolás időpontja
 • Vöröskeresztnél munkaviszonyban töltött idő és a jubileumi jutalomra való jogosultság
 • Munkavállalói felmondás fizetés nélküli szabadság alatt
 • Határozott idejű, munkaerő-kölcsönzésre szóló munkaviszony megszüntetése
 • Áthelyezés közalkalmazotti jogviszonyban
 • Vezető állású munkavállaló azonnali hatályú visszahívása
 • Munkavállalói azonnali hatályú felmondás egyoldalú munkaszerződés-módosítás miatt
 • Zongoratanárok foglalkoztatása
 • Próbaidő nyugdíj előtt
 • Távozó munkavállaló helyettesítése

Munkaügyi Levelek 171. sz.

 • Szabadság másodállásban
 • Fiatal munkavállaló heti pihenőnapjai
 • Szabadság kiszámítása fizetés nélküli szabadságok esetén
 • Áttérés részmunkaidőre nyugdíj előtt
 • Munkarend munkáltatói megváltoztatása
 • Munkaidő kezdete: telephelyre való belépés “kontra” tényleges munkavégzési helyre való megérkezés
 • Részmunkaidős pedagógus által tartandó órák
 • Alpolgármester megbízási díja
 • Vezető munkavállaló munkaviszonyának azonnali hatályú felmondása
 • Közfoglalkoztatási jogviszony azonnali hatályú megszüntetése
 • Felmondás munkavállalói kérdés miatt
 • Pedagógusok nyugdíjazása
 • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok díjai
 • Hétvégi munkavégzés díjazása munkaidőkeretben
 • “Fizetett ünnep” díjazása munkaidőkeretben
 • Órabéres munkavállaló munkaszüneti napi keresőképtelensége
 • Jubileumi jutalomra jogosító munkaviszonyok
 • Ápolási díj folyósításának ideje
 • Bölcsődei dajka besorolása
 • Bírság ingyenes munkavégzésért

Munkaügyi Levelek 170. sz.

 • Raktáros felelőssége a kiadott áruért
 • Kollektív szerződés módosítására jogosult szakszervezet
 • Nyelvvizsga nélküli óvónő besorolása
 • Vezetővé minősített munkavállaló alapbére
 • Vezető állású munkavállaló további munkaviszonya
 • Rendkívüli munkavégzés pótléka a távolléti díjban
 • Bérelőleg kifizetésének igazolása
 • Foglalkoztatási támogatások igénybevételének lehetősége
 • Szabadság kiadása napban vagy órábanAutómentő munkaideje
 • Autómentő munkaideje
 • Autóhasználat a munkaviszony megszüntetéséről szóló megállapodás megkötése után
 • Diszpécserek munkaideje
 • Munkaközi szünet "kivétele" a munkaidőből
 • Fizetés nélküli szabadság mérlegelés alapján
 • Engedélyezett távollét engedély nélküli meghosszabbítása
 • Munkavégzés alóli mentesítés munkavállalói felmondás esetén
 • Kölcsönzött munkavállaló próbanapja
 • Erkölcsi bizonyítvány kérése a munkavállalótól a GDPR alapján
 • Titkos hangfelvétel perbeli felhasználása

Egyenlő munkabér a helyi és külföldi munkavállalóknak

A kiküldetés szabályai
Online képzés 2018. október 25-től 3 héten át (heti 1 db lecke)

Elfogadták a kiküldött munkavállalókra vonatkozó uniós szabályozásmódosítását, amely rögzíti, hogy ugyanazok a szabályok vonatkozzanak a kiküldetésben lévő munkavállalókra, mint a helyiekre. A munkáltatók a jelenlegi szabályok értelmében nem kötelesek a fogadó országban érvényes minimálbérnél többet fizetni kiküldött dolgozóiknak, akik így ugyanazért a munkáért gyakran kevesebb fizetést kapnak, mint a helyiek. A módosítás azt a célt szolgálja, hogy a külföldön dolgozó munkavállalók ugyanazokra a bérre, illetve juttatásokra legyenek jogosultak, mint a helyiek. Fontos tudni azonban, hogy ezek a módosítások legkorábban egy év múlva épülhetnek be magyar jogrendbe.

A kiküldetés egy rendkívül komplex témakör, hiszen mást jelent az uniós jogban, a munkajogban, a társadalombiztosítási szabályokban és az adójogban.

Ismerje meg online képzésünkön a külföldiek foglalkoztatására és a belföldi és külföldi kiküldetésre vonatkozó legfontosabb szabályokat, a költségek adózási-munkajogi vonzatát.

További részletek…

Munkaügyi Levelek 169. sz.

 • Munkaidő-elszámolás rövidebb teljes munkaidő esetén
 • Szabadságát töltő munkavállaló munkába állása az új munkaviszonyban
 • Közszolgálati tisztviselő előző évi ki nem adott szabadságának megváltása
 • Továbbfoglalkoztatási kérelem visszavonása
 • Helyettesítési díj és 10 perces “képernyős” szünet
 • 100 000 forintos cafeteriajuttatás időarányosan
 • Munkaszüneti napi rendkívüli munkavégzés elszámolása
 • Pótlékok az idősek otthonában
 • Rendkívüli munkavégzés – pótlék nélkül a nyugdíjas-szövetkezet tagjaként
 • Hétvégi rendkívüli munkaidő és a távolléti díj számítása
 • Kölcsön folyósítása munkavállalónak
 • Munkaviszony fennállása – nem szükséges a gazdasági társaságnál
 • Külföldi munkaszerződés, magyarországi munkavégzés, munkaköri alkalmasság
 • Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása
 • Munkakör betöltésére jogosító képesítés
 • Felmondás a kisgyermekes munkavállaló fizetés nélküli szabadságát követően
 • “Problémás” munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése
 • Közalkalmazott nyugdíjazással összefüggő felmentése
 • Bíróság megnevezése a jogorvoslati kioktatásban

Munkaügyi Levelek 168. sz.

 • Megbízás közfoglalkoztatás mellett
 • Segédkönyvtáros besorolása
 • Tartozás levonása képviselő tiszteletdíjából
 • Egy órára eső alapbér kiszámítása munkaszüneti nap esetén
 • Állásidő elszámolása munkaidőkeretben
 • Munkaszüneti nap – a beosztható munkaidő és az egy órára járó alapbér meghatározásánál
 • Munkabérelemek téves megjelölése a bérjegyzékben
 • Munkabér kifizetéséről adott igazolás tartalma
 • Besoroláshoz szükséges tájékoztatási kötelezettség közalkalmazotti elmulasztása
 • Elévült jubileumi jutalom
 • Belső ellenőr továbbképzése és besorolása
 • Elévült követelés letilthatósága
 • Gyakorlati képzés a munkáltatónál
 • Szabadság kiadása túlóraként
 • Pihenőnapok: elmaradt kiadás és késedelmes bérfizetés
 • Nevelő- és oktatómunkát végzőket megillető pótszabadság
 • Védettség az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés alatt
 • Képernyő előtti munka – az üzemorvosi vizsgálat elmaradásának következménye
 • Elvágyódó munkaerő – munkavállalói felmondás külföldi munkavégzés reményében

Munkaügyi Levelek 167. sz.

 • Munkaerő-kölcsönzés – nem kizárt tulajdonosi kapcsolatban álló kölcsönvevők esetén
 • Munkavégzési kötelezettség alól mentesített szakszervezeti tisztviselő munkaviszonya
 • Nyugdíj-szüneteltetés: az éves keretösszeg alapjául szolgáló jogviszonyok meghatározása
 • Versenytilalmi megállapodás – az ellenérték fizetése
 • Munkaerőhiány elleni jogi megoldások: tanuló- és tanulmányi szerződés
 • Munkaköri alkalmassági vizsgálat egyszerűsített foglalkoztatás esetén
 • Azonnali hatályú felmondás igazolatlan távolléttel indokolva
 • Felmondási idő mértéke – a korábbi munkaviszony beszámíthatósága
 • Szabadság a felmondási idő alatt
 • Szabadság megváltása iránti igény érvényesítése
 • Óvodavezető által jegyzett felmentés érvényessége
 • Munkaközi szünet: az egybefüggő húsz perc kiadása
 • Keresetindítás munkáltatói szóbeli azonnali hatályú felmondás esetén
 • Föld alatt dolgozók pótszabadsága
 • Várandós munkavállaló – nem kötelező a részmunkaidő
 • Szabadságkiadás időpontja megváltoztatása munkaerő-kölcsönzés esetén
 • Munkaszüneti nap és a heti munkaidő
 • Vezető állású munkavállaló szülési szabadsága
 • Szabadidő a rendkívüli munkavégzésért közalkalmazotti jogviszony esetén
 • Napidíj az építőiparban
 • Jógaoktató díjazása
 • Havidíjas munkavállaló munkabére munkaszüneti napi keresőképtelenség esetén
 • Cafeteriajuttatásra való eltérő jogosultság – csoportképzési szempontok