Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 169. sz.

 • Munkaidő-elszámolás rövidebb teljes munkaidő esetén
 • Szabadságát töltő munkavállaló munkába állása az új munkaviszonyban
 • Közszolgálati tisztviselő előző évi ki nem adott szabadságának megváltása
 • Továbbfoglalkoztatási kérelem visszavonása
 • Helyettesítési díj és 10 perces “képernyős” szünet
 • 100 000 forintos cafeteriajuttatás időarányosan
 • Munkaszüneti napi rendkívüli munkavégzés elszámolása
 • Pótlékok az idősek otthonában
 • Rendkívüli munkavégzés – pótlék nélkül a nyugdíjas-szövetkezet tagjaként
 • Hétvégi rendkívüli munkaidő és a távolléti díj számítása
 • Kölcsön folyósítása munkavállalónak
 • Munkaviszony fennállása – nem szükséges a gazdasági társaságnál
 • Külföldi munkaszerződés, magyarországi munkavégzés, munkaköri alkalmasság
 • Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása
 • Munkakör betöltésére jogosító képesítés
 • Felmondás a kisgyermekes munkavállaló fizetés nélküli szabadságát követően
 • “Problémás” munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése
 • Közalkalmazott nyugdíjazással összefüggő felmentése
 • Bíróság megnevezése a jogorvoslati kioktatásban

Munkaügyi Levelek 168. sz.

 • Megbízás közfoglalkoztatás mellett
 • Segédkönyvtáros besorolása
 • Tartozás levonása képviselő tiszteletdíjából
 • Egy órára eső alapbér kiszámítása munkaszüneti nap esetén
 • Állásidő elszámolása munkaidőkeretben
 • Munkaszüneti nap – a beosztható munkaidő és az egy órára járó alapbér meghatározásánál
 • Munkabérelemek téves megjelölése a bérjegyzékben
 • Munkabér kifizetéséről adott igazolás tartalma
 • Besoroláshoz szükséges tájékoztatási kötelezettség közalkalmazotti elmulasztása
 • Elévült jubileumi jutalom
 • Belső ellenőr továbbképzése és besorolása
 • Elévült követelés letilthatósága
 • Gyakorlati képzés a munkáltatónál
 • Szabadság kiadása túlóraként
 • Pihenőnapok: elmaradt kiadás és késedelmes bérfizetés
 • Nevelő- és oktatómunkát végzőket megillető pótszabadság
 • Védettség az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés alatt
 • Képernyő előtti munka – az üzemorvosi vizsgálat elmaradásának következménye
 • Elvágyódó munkaerő – munkavállalói felmondás külföldi munkavégzés reményében

Munkaügyi Levelek 167. sz.

 • Munkaerő-kölcsönzés – nem kizárt tulajdonosi kapcsolatban álló kölcsönvevők esetén
 • Munkavégzési kötelezettség alól mentesített szakszervezeti tisztviselő munkaviszonya
 • Nyugdíj-szüneteltetés: az éves keretösszeg alapjául szolgáló jogviszonyok meghatározása
 • Versenytilalmi megállapodás – az ellenérték fizetése
 • Munkaerőhiány elleni jogi megoldások: tanuló- és tanulmányi szerződés
 • Munkaköri alkalmassági vizsgálat egyszerűsített foglalkoztatás esetén
 • Azonnali hatályú felmondás igazolatlan távolléttel indokolva
 • Felmondási idő mértéke – a korábbi munkaviszony beszámíthatósága
 • Szabadság a felmondási idő alatt
 • Szabadság megváltása iránti igény érvényesítése
 • Óvodavezető által jegyzett felmentés érvényessége
 • Munkaközi szünet: az egybefüggő húsz perc kiadása
 • Keresetindítás munkáltatói szóbeli azonnali hatályú felmondás esetén
 • Föld alatt dolgozók pótszabadsága
 • Várandós munkavállaló – nem kötelező a részmunkaidő
 • Szabadságkiadás időpontja megváltoztatása munkaerő-kölcsönzés esetén
 • Munkaszüneti nap és a heti munkaidő
 • Vezető állású munkavállaló szülési szabadsága
 • Szabadidő a rendkívüli munkavégzésért közalkalmazotti jogviszony esetén
 • Napidíj az építőiparban
 • Jógaoktató díjazása
 • Havidíjas munkavállaló munkabére munkaszüneti napi keresőképtelenség esetén
 • Cafeteriajuttatásra való eltérő jogosultság – csoportképzési szempontok

Munkaügyi Levelek 166. sz.

 • Pedagógus óraszámának csökkentése kérelemre
 • Munkaidő-beosztás határideje kollektív szerződésben
 • Munkaidőkeret bevezetése
 • Munkaközi szünetek későbbi ledolgoztatása
 • Rendkívüli munkaidő éves mértéke
 • Hozzátartozó halála esetén járó fizetett távollét
 • Heti pihenőnapok beosztása
 • Ki nem fizetett jutalék követelése
 • Bérgarancia Alapból történő kifizetés nem vagyoni kártérítés esetén
 • Illetményrész megvonása felmentési idő alatt
 • Fizetés nélküli távollét határozott idejű munkaviszonyban
 • Visszatérés a munkába a keresőképtelenség után
 • Bölcsődei dajka munkakörhöz szükséges végzettsége
 • Pedagógus – minősítés alóli mentessége
 • Hét évvel nyugdíj előtt álló pedagógusok besorolása
 • Munkaviszony megszüntetése a munkavállaló részéről
 • Munkaviszony megszűnése a munkavállaló pihenőnapján
 • Határozott idejű munkaviszony munkavállalói megszüntetése
 • Hagyatéki tárgyaláson történő részvétel
 • Keresőképtelenség kezelése a táppénzjogosultság megszűnése után
 • Felmondás rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalónak

Munkaügyi Levelek 165. sz.

 • Parkoló bérlése
 • Munkanap kezdetétől függő bérpótlékfizetés
 • Garantált bérminimumhoz szükséges szakképesítések
 • Jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése – a tavalyi bónuszok
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság – a hivatásos szolgálati idő kérdése
 • Egyenlő bér elve a munkaerő-kölcsönzés során
 • Rendkívüli munkaidő díjazása havibér esetén
 • Átsorolás mellőzése szociális szakvizsgával
 • Egyoldalú munkáltatói juttatás (bónusz) felülvizsgálata
 • Munkaidő ledolgozásának ellenőrzése kötetlen munkarend esetén
 • Elszámolási kötelezettség folytatódó munkaviszony esetén
 • Felmondás a törvényesnél hosszabb felmondási idővel
 • Munkaszerződés módosítása szakmai gyakorlat teljesítése érdekében
 • Vállalkozási jogviszony létesítése az intézmény saját közalkalmazottjával
 • Testvérek az óvodában
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló
 • Munkavédelmi szemüveg megtérítésének kötelezettsége
 • Pedagógus – a minősítésben való részvétel elutasítása
 • Ittasan a munkahelyen
 • Közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv meghatározása
 • Szakszervezeti tagság nyugdíjas-szövetkezet tagjaként

Munkaügyi Levelek 164. sz.

 • Versenytilalom kölcsönzött munkavállalónál
 • Kikölcsönzés – ha átmenetileg bezár a kölcsönvevő
 • Munkavégzés áthelyezett munkanapon
 • Szabadság kiadása és állásidő egyenlőtlen munkaidő-beosztásban
 • Életkoron alapuló diszkrimináció és a fiataloknak járó pótszabadság
 • Átirányítás – képesítési akadályokkal
 • Beosztástól eltérő munkavégzés díjazása
 • Havibéres munkavállaló "fizetett ünnepének" számfejtése
 • Alapbéremelés elutasítása
 • Munkaszüneti napon végzett munka díjazása
 • Tanú részére fizetett munkabér költségének viselése
 • Munkanap kezdetétől függő bérpótlékfizetés
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság és az egyházi iskolákban töltött munkaviszony
 • Köztisztviselői illetményalap és alapilletmény – a változásuk közti különbség
 • Iskolai kézbesítő munkaköre
 • Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő újraszámolása
 • Másodfokú munkaköri alkalmassági vélemény közlése
 • Munkavállalói felmondás – fizetés nélküli szabadság alatt
 • Keresőképtelenség a munkaviszony végéig

Munkaügyi Levelek 163. sz.

 • Felmentési idő meghatározása a közalkalmazotti jogviszonyban
 • Áthelyezés – köztisztviselőből közalkalmazott
 • Uniós állampolgár alkalmazásával kapcsolatos teendők
 • Bejelentési kötelezettség utólagos teljesítése
 • Kölcsönzött munkavállaló ellenőrzése
 • Rehabilitált munkavállaló jogai
 • Várandós munkavállaló rendkívüli munkavégzése
 • Portás munkakör – műszakpótlékra való jogosultság és készenléti jellegűvé minősítés
 • Pótszabadság a jegyzőnek
 • Könyvtáros besorolása
 • Sürgősségi vérszállító besorolása
 • Bérkompenzáció egyházi munkavállalónak
 • Elmaradt műszak elszámolása munkaidőkeretben
 • Műszakpótlékra való jogosultság megszakítás nélküli tevékenység esetén
 • Munkaidő mértéke miatti rendkívüli munkavégzés
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelhetősége

Munkaügyi Levelek 162. sz.

 • Egészségügyi alkalmatlanság kérdései
 • Munkavállaló felelőssége az eltűnt küldeményekért
 • Szabadság kiadása részmunkaidő esetén
 • Munkaidő felső határa az egészségügyben, több jogviszony esetén
 • Éves szabadság mértékének megállapítása részmunkaidő esetén
 • Jubileumi jutalom – nem csak közalkalmazotti jogviszonyban
 • Jubileumi jutalomra jogosító idő
 • Alapbér időarányos számítása
 • Bérpótlék fizetése egyszerűsített foglalkoztatásban
 • Készenléti pótlék – nem jár készenlét alatti munkavégzéskor
 • Bérfejlesztésből történő kimaradás
 • Bérpótlék beépítése az alapbérbe
 • Gazdasági ügyintéző besorolása
 • Munkavállalónak címzett levél munkáltatói lemásolása
 • Krónikus betegségről való tájékoztatás
 • Jegyző és aljegyző – a kinevezés képesítési feltételei
 • Azonnali hatályú megszüntetés keresőképtelenség idején
 • Munkaruha kézbesítőnek
 • Önkormányzati munkaügyi pervesztés költsége – áthárítható-e a polgármesterre?

Munkaügyi Levelek 161. sz.

 • Fizetés nélküli szabadság megszakításának elodázása
 • Öt munkanap szabadság áthúzódása 2018-ra
 • Tizenkét havi munkaidőkeret kölcsönzött munkavállalóknak
 • Szakszervezeti egyeztetés munkaidőkeret elrendelése esetén
 • Nevelőszülő éjszakai foglalkoztatása
 • Nevelést-oktatást segítők illetménye 2018-tól
 • Pedagógus II. fokozatba sorolás
 • Illetménykülönbözet-fizetés AB határozatra tekintettel
 • Távolléti díj számítása az apák pótszabadságánál
 • Garantált bérminimum fizetése anyagmozgatónak és minőségellenőrnek
 • Pótlékalap rövidebb teljes munkaidőben
 • Munkaviszony megszüntetése telefonon
 • Felmondás átvételének megtagadása
 • Kárenyhítési kötelezettség bizonyítása a munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatos perben
 • Munkaviszony helyreállítása – jogellenes munkáltatói munkaviszony-megszüntetés esetén
 • Munkaviszony megszüntetése a munkába állítást megelőzően
 • Helyettesítésre létesített munkaszerződés meghosszabbodása
 • Munkavállalói lehetőségek szervezeti átalakítás esetén
 • Nyugdíjas munkavállaló igazolatlan távolléte
 • Összeférhetetlenségi szabályok a tankerületi központ intézményeinél

Munkaügyi Levelek 160. sz.

 • Óradíj pedagógusnak
 • Szakszervezet által magánszemélynek adott juttatás adómentessége
 • Kiküldetésre járó díjazás
 • Dohányzással töltött idő
 • Munkaszüneti napi rendkívüli munkaidő elszámolása
 • Vegyesbolt nyitvatartása karácsonykor
 • Munkabér elszámolása munkaidőkeretben
 • Helyettesítési díj
 • Elmaradt jövedelem iránti igény érvényesítése jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetén
 • Jogérvényesítés munkabér kifizetésének késedelme esetén
 • Munkaviszony-megszüntetés keresőképtelenség ideje alatt
 • Munkaköri feladatok bővülésének hatása a munka díjazására
 • Hideg munkahely
 • Munkavállalói kárfelelősség autóbuszban okozott kárért
 • Írásbeli figyelmeztetés következményei
 • Közfoglalkoztatási jogviszony beszámítása besoroláskor
 • Végrehajtás foganatosítása akadályának bejelentése
 • Gumikesztyű mint egyéni védőeszköz
 • Elfogultsági kifogás elbírálása
 • Tanulmányi költségek köre
 • Munkavállaló hazaszállítása