Csongrád Megyei Iparszövetség

196. Munkaügyi Levelek

 • Naptári napon átnyúló munkanap és munkaszüneti nap
 • Kötetlen munkarend – alkalmazási feltételek
 • Munkaidő-beosztás módosítása megállapodással
 • Szabadságolási tilalom bevezetése
 • Tanítási szünet és szabadság
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság és a nyugdíjba vonulás
 • Szociális gondozói díj
 • Kinevezés a közszférában – a nyugdíj szüneteltetésével
 • Nyugdíjas közalkalmazott – a felmentés “időzítése”
 • Pótlékkülönbözet megfizetése – ha megszűnt a közalkalmazotti jogviszony
 • Vasárnapi pótlék és alkalmi munka
 • Kiegyenlítő nap és díjazása
 • Jogellenes munkavállalói munkaviszony-megszüntetés – a lehetséges jogkövetkezmények
 • Azonnali hatályú felmondás – a munkáltató felmondása után
 • Munkakörtől eltérő feladat ellátása – utasításra vagy szerződés/kinevezés módosítással
 • Munkaadói mentesülés a kárfelelősség alól – a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartása
 • Adminisztratív teendők – kiküldött munkavállalók fogadása esetén

195. Munkaügyi Levelek

 • Munkavállalói egészségi állapot – az ellenőrzés lehetősége
 • Otthoni munkavégzés – egyoldalú elrendeléssel
 • Munkaidő-átütemezés – segíthet a munkaidőkeret
 • Szabadság a járványveszély idejére – fizetett és fizetés nélküli
 • Iskolabezárás – szülői mentesülés vagy részmunkaidő-kikötés
 • Szülő – munka helyett gyermekfelügyelet
 • Állásidő a járvány idején
 • Állásidő – kikölcsönzés hiányában, járvány idején
 • Hazaküldött egészségügyi dolgozó díjazása
 • Felmondás a járványügyi helyzettel összefüggésben
 • Munkavállalói felmondás – az indokolás indokolatlansága
 • Felmondás az óraadóknak
 • Eltérések megállapodással a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályoktól
 • Kárfelelősség el nem adott árukért
 • Alkalmi munka a fizetés nélküli szabadság tartama alatt
 • Munkáltató és a munkahely – megjelölése kinevezésben, munkaszerződésben
 • Szakszervezeti kollektívszerződés-kötési képesség és igazolása
 • Tanulmányi szerződés – munkavállalói megszegés

194. Munkaügyi Levelek

 • Elhelyezkedés korlátozása – megegyezés után, munkaviszony megszűnése előtt
 • Nyugellátás szüneteltetése – a jogviszonytól függ
 • Együttalkalmazási tilalom – kivételek az egészségügyben
 • Vezető ápoló – vezetői megbízás
 • Többes munkaviszony helyett kettős munkakör
 • Határozott idejű kinevezés – a meghatározott feladat
 • Határozott idejű munkaviszony munkavállalói felmondása – az indokok
 • Szabadság kiadása vagy megváltása határozott idejű munkaviszonyban
 • Szabadságmegváltás – az irányadó Mt.-rendelkezés
 • Szabadságcsökkentés késések miatt
 • Hozzátartozó halála – mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól
 • Munkaidő-elszámolás betegszabadság esetén
 • Vasárnap és munkaszüneti nap díjazása a szállodában
 • Vasárnapi pótlék munkaidőkeretben
 • Készenlét díjazása – a kollektív szerződés szabályozásának korlátja
 • Készenléti jellegű munkakör – minősítési kritériumok
 • Jubileumi jutalom – a vállalkozóként létesített jogviszony nem jogszerző
 • Pedagógus II. fokozat megszerzése nyugdíj előtt

193. Munkaügyi Levelek

 • Jogviszonyváltás – a fogászati alapellátásban
 • Nyugdíjas – közalkalmazotti jogviszonyban, részmunkaidőben
 • Kjt. hatálya – az óraadói feladatok ellátása
 • Intézményvezető – másik kerületben szakmai tanácsadóként
 • Munkabérfizetési határidő – a közfoglalkoztatási jogviszony felmondásakor
 • Órabérben – az elszámolás szaldója
 • Köztisztviselői cafeteriajuttatás – a megemelt illetményalap függvényében
 • Készenlét elrendelése – díjazás nélkül
 • Pótlékok hétvégére – alkalmi munka esetén
 • Minimálbér-emelés – munkaszerződés módosítás nélkül
 • Gyermektartásdíj – levonása álláskeresők ellátásából
 • Rendkívüli munkaidő és állásidő – értelmezése munkaidőkeretben
 • Fizetett szabadság – két fizetés nélküli szabadság között
 • Munkaidő-nyilvántartás – munkavállalói aláírással
 • Igazolatlan hiányzás – a "kimaradt" munkáltatói buszjárat
 • Munkaidő-beosztás megváltoztatása – munkaszerződés-módosítás nélkül
 • Önkormányzati képviselő és karbantartó – nem feltétlenül összeférhetetlen
 • Nagyszülői GYED – korlátozott munkalehetőséggel

192. Munkaügyi Levelek

 • Vezetőváltás az óvodában
 • Munkaviszony-megszüntetés – alternatívák a próbaidő alatt
 • Tanársegédi állás a pedagógusi státusz mellett
 • Közalkalmazotti jogviszony helyett megbízás
 • Adatszolgáltatás – az előző munkáltatótól a felvételi eljárás során
 • Lakcímadat közlése a munkáltatóval
 • Elhunyt munkavállaló – a bér kifizetése
 • Közalkalmazotti besorolás – az emelt szintű szakképesítések figyelembevétele 2020-tól
 • Elmaradt munkabér és igazolások követelése
 • Minimálbér – jogosultság és kifizetés
 • Pénzkezelők – a megőrzési felelősség feltételei
 • Home office és a kötetlen munkarend összefüggései
 • Szabadság kiadása – a tárgyév után, megállapodás szerint
 • Munkaidő mértéke rehabilitációs ellátás mellett
 • Pótszabadság föld alatti munkavégzés esetén
 • Munkaközi szünet díjazása és engedély nélküli tevékenység
 • Kötelező részmunkaidő férfiaknak
 • Támogatás visszakövetelése tanulmányi szerződés megszegése esetén
 • Bizalomvesztésre alapított felmentés vagy hivatalvesztés

191. Munkaügyi Levelek

 • Szabadságra való jogosultság és a kiadás – ha felmondtak
 • Szabadságmegszakítás – a visszarendelés következményei
 • Heti pihenőidő – egyenlőtlenül beosztva
 • Munkavégzés munkaszüneti napon – külföldre szolgáltatnak
 • Készenlét és napi pihenőidő – rendkívüli munkavégzéssel megszakítva
 • Pedagógus csökkentett munkaideje – bércsökkentési kérdések
 • Vendéglátás – az idénymunka kritériumai
 • 13. havi munkabér – a jogosultság feltételei
 • Munkabérszámítás munkaidőkeretben és kötetlen munkarendben
 • Étkezési térítés – nem számítandó be a távolléti díjba
 • Munkabér – eltérő munkaidők, eltérő díjazás
 • Havibér – a munkaszüneti napra járó rész számítása
 • Várandósan betegállományban – a keresőképtelenség felülvizsgálata
 • Keresőképtelenség okának közlése – kódszámokkal
 • Keresőképtelenség felmondási idő alatt – mintha “mi sem” történt volna
 • Nyugdíjas pedagógus óraadóként – akár megbízási szerződéssel is
 • Közalkalmazotti jogviszony – határozottból esetleg határozatlan időre
 • Munkáltatói jogállásváltozás – közalkalmazottiból munkajogviszonyba

190. Munkaügyi Levelek

 • Visszatérés a munkába – a szülő munkaideje és szabadsága
 • Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő – a csökkentés esélyei
 • Készenléti jellegű munkakör – a munkavégzés és a rendelkezésre állás ideje
 • Nyelvvizsga nélkül nem lehetséges az óraadói foglalkoztatás
 • Gyakornok pedagógus – munkahelyváltás
 • Statisztikai állományi létszám – akik számítanak
 • Bérfizetés esedékessége utalásnál – az összeg megérkezése számít
 • Vasárnapi pótlék – ugyanaz a nap, eltérő díjazással
 • Távolléti díj – beszámítandó tételek
 • Jutalék – nem járhat részteljesítés esetén
 • Szakszervezeti tagok – az elmaradt béremelés sérelme
 • Keresőképtelenség – az orvosi igazolás bemutatása
 • Közös megegyezés – korlátok a tévedés miatti megtámadáshoz
 • Munkakörátadás elmaradása – nem köthető ki kötbér
 • Azonnali hatályú felmondás – elmulasztott jogvesztő határidő
 • Írásbeli figyelmeztetés – ha kizárja az azonnali hatályú felmondást
 • Vezető visszahívása – a munkaviszony “sorsa”
 • Szabadság kiadása – a naptári naptól eltérő munkanapra
 • Naptári nap – ha eltér a munkanap
 • Elszámolás munkaidőkeretben közös megegyezés esetén

189. Munkaügyi Levelek

 • Álláskeresési járadék – a jogosultság “feléledése”
 • Közalkalmazotti jogviszonyban – időszámítás
 • Közfoglalkoztatási jogviszony – nem vehető figyelembe a besorolásnál
 • Hallgatói munkaszerződés tartama – nem jogosít jubileumi jutalomra
 • Készenlét díjazása átalányként
 • Illetménykülönbözet kifizetése – a tájékoztatás kérdése
 • Vezető kötetlen munkarendben – a túlóra díjazása
 • Pihenőidőre elrendelt túlóra munkaidőkeretben
 • Munkaviszony-létesítés – kizárt a költségvetési szervvel
 • Nyugdíjas – megbízási szerződéssel a Kjt. hatálya alatt
 • Azonos felek között – a második munkajogviszony kérdése
 • Intézményvezető-helyettes – a megbízás egy képesítési feltételéről
 • Óraadó pedagógus alkalmazása – nyelvvizsga nélkül
 • Munkavállalók átvétele – ha az átvevő más célra használja a boltot
 • Alpolgármester újraválasztása – a végkielégítés időarányos visszafizetése
 • Nemzetközi gépjárművezetői engedély – a megújítás költségei
 • Balesetet követő orvosi vizsgálat – a hétvége után
 • Összeférhetetlenség – ha a férj a felesége főnöke
 • Végkielégítés kikötése a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodásban
 • Írásbeli figyelmeztetés közlése harmadik személlyel
 • Várandósság – ha a munkáltató “rákérdez”
 • Szabadságelszámolás – nem változtatható meg év közben
 • Bérprogram tévedése – “elszámolták” a szabadságot

188. Munkaügyi Levelek

 • Döntőbizottságról a bíróságra – eljárási szabályok
 • Vezetői versenytilalmi megállapodás – nem mellőzhető az ellenérték
 • Közös megegyezés – és az ezt követő igényérvényesítés
 • Munkaköri alkalmassági vizsgálat – munkaidőben vagy azon kívül
 • Munkaköri alkalmatlanság – felmondás vagy másik munkakör
 • Közalkalmazott munkakörének módosítása – nem áthelyezés
 • Gyermek személyes gondozása és a munkaadói munkaviszony-megszüntetés
 • Külföldi baleset – a kivizsgálására illetékes hatóság
 • Üzemi tanács elnöke – az el nem fogadott lemondás
 • Hozzátartozók kinevezése alá-fölé rendeltségi pozíciókba
 • Készenlét – beosztása és elszámolása
 • Gondozó munkakörben dolgozók – besorolási alternatívák
 • Rendkívüli munkavégzés – elszámolás munkaidőkeretben
 • 1985-ös ápolói szakképesítés figyelembevétele a besorolásnál

187. Munkaügyi Levelek

 • Munkavállalói találmány – szolgálati vagy alkalmazotti
 • Büntetlen előélet – az igazolás hiányának következményei
 • Elutasított pályázat – a jogorvoslat lehetősége
 • Gyermekorvos üzemorvosi vizsgálata
 • Keresőképtelenség – a foglalkoztatási kötelezettség hiánya
 • Ciklus végén – a főállású polgármester szabadsága
 • Szabadság- és pótlékalap-számítás – heti 24 órás részmunkaidőnél
 • Részmunkaidő – a beosztás szerinti munkaidő nem arányosítandó
 • Kisgyermekes orvos – ügyelhet hétvégén
 • Fiatalok és kismamák – az egyenlőtlen munkaidő-beosztás korlátai
 • Osztott munkaidő – kollektív szerződés alapján a közlekedési ágazatban
 • Pihenőnapi túlóra ellenértéke – pótlék és másik pihenőnap
 • Munkaidőkeret kihasználatlan órái – a bérlevonás tilalma
 • Rendkívüli munkaidő – másik pihenőnap a túlóra előtt
 • Csökkentett munkaidő – kevésbé csökkenő illetménnyel
 • Félnapos betegség elszámolása
 • Határozott idejű munkaviszony – munkavállalói felmondási lehetőségek
 • Közalkalmazotti lemondás – nem alkalmazható a felmentési idő
 • “Elfogyasztott” árukészlet – negatív jogkövetkezménnyel
 • Felmondás a határozott idő letelte előtt – semmis a kötbérkikötés