Csongrád Megyei Iparszövetség

202. Munkaügyi Levelek

 • Nyugdíjazás és a pálya folytatása
 • Csomag jogellenes átkutatása és a sérelemdíjra való jogosultság
 • Besoroláshoz elfogadható iratok
 • Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő – ami beszámít
 • Védőnői pótlék közalkalmazotti jogviszonyban
 • Nyugdíjas vezetők – közalkalmazotti helyett munkajogviszonyban
 • Szabadság elszámolása rövidebb nyitvatartás alatt
 • Kórházi segédasszisztens közalkalmazotti besorolása
 • Párhuzamos jogviszonyok – a szabadságra való jogosultság
 • Gyermekgondozási, fizetés nélküli szabadságon
 • Foglalkoztatási kötelezettség – ha a hozzátartozó karanténban van
 • Munkaruhával kapcsolatos munkaadói szabályozás
 • Cafeteria szabadság idejére
 • Alpolgármester – a munkáltatói jogkör határai

201. Munkaügyi Levelek

 • Nyugdíjba vonulás és a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulása
 • Közművelődés közalkalmazottja – végkielégítésre való jogosultság a munkaviszony elutasításakor
 • Köztisztviselő nyugdíjazása és a jubileumi jutalomra jogosultság
 • Vezető nyugdíjazása és a közalkalmazottiból a munkajogviszonyba lépés
 • Munkavállaló halála és a munkaviszony-megszűnés eljárási részletei
 • Munkaviszonyok jogfolytonossága és az esetleges hátrányok
 • Több ügyvezetői munkakör ellátása
 • Munkaszerződésbe foglalt versenytilalmi megállapodás megszűnése
 • Vezetői megbízás – a meghosszabbíthatóság feltétele
 • Óvodatitkár besorolása és múltbeli jogviszonyai
 • Ápoló szakképesítés és a fizetési osztály meghatározása
 • Ágazati pótlékra való jogosultság bölcsődevezető esetében
 • Helyettesítési díj betöltetlen álláshely vezetői ellátásáért
 • Megőrzési idő a munkaidő-nyilvántartás esetében
 • Véradás miatti távollét – a munkaadói korlátozhatóság kérdése
 • Vezető állású munkavállaló szabadságának megválthatósága
 • Foglalkozási megbetegedésből eredő kár – a felelős munkaadó meghatározása

200. Munkaügyi Levelek

 • Szabadság – kiadás vagy megváltás
 • Szabadságkiadás a munkába lépés napjától
 • Pihenőnap-beosztás – törvényi minimumok
 • Napi és heti pihenőidő-beosztás – egy AB határozat következményei
 • Munkaidő-beosztás – a közlés kérdései
 • Munkaidőkeret tartama és a veszélyhelyzet megszűnése
 • Vírusveszély – keresőképtelenség, munkamegtagadás
 • Osztályvezető az egészségügyben – megbízási feltételek
 • Alacsonyabb alapbér a próbaidőre – az egyenlő bánásmód kérdése
 • Home office – jogi megoldás a veszélyhelyzet után
 • Vasárnapi pótlék – nem jogosultak a játszóház dolgozói
 • Képzettségi pótlék – jogosultság a felülvizsgálat után
 • Közalkalmazotti besorolás – a jogviszonyban töltött idő számítása
 • Csökkentett munkaidős bértámogatás és a korábbi álláskeresői státusz
 • Pótlékarányosítás részmunkaidős közalkalmazott esetében
 • Jogosítvány mint középfokú szakképesítés
 • Munkáltatói jogkör – az átruházhatóság végrehajtóknál
 • Vezetői pályázat és a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulása

199. Munkaügyi Levelek

 • Felmondási szabályok a járványügyi veszélyhelyzetben
 • Szakképző intézmény pedagógusának végkielégítése a munkaviszonyban történő foglalkoztatás elutasításakor
 • Felmondás a szakképzésben – végkielégítésre való jogosultság és a felmondási idő tartama
 • Köztisztviselői kinevezés munkaviszony mellett
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság és a Kjt. életbelépése előtti jogviszonyok beszámítása
 • Munkáltatói kárfelelősség a perben felülvizsgált szakvélemény alapján
 • Munkaidőkeret elrendelése a veszélyhelyzettel összefüggésben
 • Sugárártalomnak kitett munkahely – a munkaidő és az expozíciós idő
 • Munkaidő és szabadság – az elszámolás lehetőségei
 • Munkáltató megőrzési kötelezettsége a letiltás dokumentumaira
 • Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása munkaviszony-megszűnés esetén
 • Közszolgálati jogviszony létesítésével kapcsolatos kérdések

198. Munkaügyi Levelek

 • Munkaidőkeret alkalmazása és a veszélyhelyzet alatti bértámogatás
 • Szabadság és betegszabadság elszámolása órákban
 • Csökkentett munkaidő és a társadalombiztosítás ellátásai
 • Készenlét megszervezése – az időkorlátok
 • Készenlét – a szabadság alatti elrendelhetőség kérdése
 • Rendkívüli munkavégzés elszámolása kötetlen munkarendben
 • Utazás a munkavégzés helyére – idő- és költségelszámolás
 • Köztisztviselői illetménycsökkenés – az utólagos kifizetés
 • Óvodavezető-helyettesi pótlék megvonása a veszélyhelyzet okán
 • Végrehajtói letiltás – foganatosítás a veszélyhelyzet alatt
 • Munkabért terhelő tartozás – az igazolás hiánya
 • Távollétidíj-számítás és a teljesítménybér
 • Köznevelési ágazati pótlék és garantált bérminimum
 • Munkáltatói kártérítési felelősség – a károsulti elháríthatatlan magatartás értelmezése
 • Munkáltatónál jogviszonyban töltött idő – az áthelyezés következménye
 • Munkavállalói lopás – a lehetséges következmények
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás az otthoni munkavégzés helyett
 • Nyelvvizsga nélküli diplomaszerzés hatása a pedagógusi gyakornoki időre
 • Figyelmeztető sztrájk – a tárgyalás végétől
 • Visszatérő munkavállaló – a korábbi munkaviszony elismerése
 • Munkaértékelés a munkaviszony megszűnte után

197. Munkaügyi Levelek

 • Könyvtáros és pedagógiai asszisztens – végzettségek a besoroláshoz
 • Dajkák átsorolása – a végzettség megszerzése folytán
 • Intézményvezetői pótlék – amivel számolni kell
 • Készenléti jellegű munkakör – az alapbér meghatározása órabérben
 • Minimálbér a veszélyhelyzet idején
 • Megállapodás minimálbérnél alacsonyabb alapbérben
 • Fizetési moratórium és a bérből való levonás
 • Felmentés megelőzése – az állásfelajánlás lebonyolítása
 • Felmondás kijárási korlátozás idején
 • Végkielégítés összege – részmunkaidőre módosított munkaszerződés esetén
 • Munkaviszony-megszüntetés utasítás megtagadása miatt
 • Munkaviszony létesítése korábbi munkavállalóval
 • Felmentési idő fizetés nélküli szabadság alatt
 • Munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó tájékoztató pótlása
 • Képernyő előtti munkavégzés – időkorlátok, kivételek, problémák
 • Munkaidőkeret – heti négy munkanapos munkarendben
 • Munkaidő-beosztás megváltoztatása – a kijárási korlátozás enyhítése után
 • Elszámolási kérdések – kötetlen munkarendben

196. Munkaügyi Levelek

 • Naptári napon átnyúló munkanap és munkaszüneti nap
 • Kötetlen munkarend – alkalmazási feltételek
 • Munkaidő-beosztás módosítása megállapodással
 • Szabadságolási tilalom bevezetése
 • Tanítási szünet és szabadság
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság és a nyugdíjba vonulás
 • Szociális gondozói díj
 • Kinevezés a közszférában – a nyugdíj szüneteltetésével
 • Nyugdíjas közalkalmazott – a felmentés “időzítése”
 • Pótlékkülönbözet megfizetése – ha megszűnt a közalkalmazotti jogviszony
 • Vasárnapi pótlék és alkalmi munka
 • Kiegyenlítő nap és díjazása
 • Jogellenes munkavállalói munkaviszony-megszüntetés – a lehetséges jogkövetkezmények
 • Azonnali hatályú felmondás – a munkáltató felmondása után
 • Munkakörtől eltérő feladat ellátása – utasításra vagy szerződés/kinevezés módosítással
 • Munkaadói mentesülés a kárfelelősség alól – a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartása
 • Adminisztratív teendők – kiküldött munkavállalók fogadása esetén

195. Munkaügyi Levelek

 • Munkavállalói egészségi állapot – az ellenőrzés lehetősége
 • Otthoni munkavégzés – egyoldalú elrendeléssel
 • Munkaidő-átütemezés – segíthet a munkaidőkeret
 • Szabadság a járványveszély idejére – fizetett és fizetés nélküli
 • Iskolabezárás – szülői mentesülés vagy részmunkaidő-kikötés
 • Szülő – munka helyett gyermekfelügyelet
 • Állásidő a járvány idején
 • Állásidő – kikölcsönzés hiányában, járvány idején
 • Hazaküldött egészségügyi dolgozó díjazása
 • Felmondás a járványügyi helyzettel összefüggésben
 • Munkavállalói felmondás – az indokolás indokolatlansága
 • Felmondás az óraadóknak
 • Eltérések megállapodással a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályoktól
 • Kárfelelősség el nem adott árukért
 • Alkalmi munka a fizetés nélküli szabadság tartama alatt
 • Munkáltató és a munkahely – megjelölése kinevezésben, munkaszerződésben
 • Szakszervezeti kollektívszerződés-kötési képesség és igazolása
 • Tanulmányi szerződés – munkavállalói megszegés

194. Munkaügyi Levelek

 • Elhelyezkedés korlátozása – megegyezés után, munkaviszony megszűnése előtt
 • Nyugellátás szüneteltetése – a jogviszonytól függ
 • Együttalkalmazási tilalom – kivételek az egészségügyben
 • Vezető ápoló – vezetői megbízás
 • Többes munkaviszony helyett kettős munkakör
 • Határozott idejű kinevezés – a meghatározott feladat
 • Határozott idejű munkaviszony munkavállalói felmondása – az indokok
 • Szabadság kiadása vagy megváltása határozott idejű munkaviszonyban
 • Szabadságmegváltás – az irányadó Mt.-rendelkezés
 • Szabadságcsökkentés késések miatt
 • Hozzátartozó halála – mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól
 • Munkaidő-elszámolás betegszabadság esetén
 • Vasárnap és munkaszüneti nap díjazása a szállodában
 • Vasárnapi pótlék munkaidőkeretben
 • Készenlét díjazása – a kollektív szerződés szabályozásának korlátja
 • Készenléti jellegű munkakör – minősítési kritériumok
 • Jubileumi jutalom – a vállalkozóként létesített jogviszony nem jogszerző
 • Pedagógus II. fokozat megszerzése nyugdíj előtt

193. Munkaügyi Levelek

 • Jogviszonyváltás – a fogászati alapellátásban
 • Nyugdíjas – közalkalmazotti jogviszonyban, részmunkaidőben
 • Kjt. hatálya – az óraadói feladatok ellátása
 • Intézményvezető – másik kerületben szakmai tanácsadóként
 • Munkabérfizetési határidő – a közfoglalkoztatási jogviszony felmondásakor
 • Órabérben – az elszámolás szaldója
 • Köztisztviselői cafeteriajuttatás – a megemelt illetményalap függvényében
 • Készenlét elrendelése – díjazás nélkül
 • Pótlékok hétvégére – alkalmi munka esetén
 • Minimálbér-emelés – munkaszerződés módosítás nélkül
 • Gyermektartásdíj – levonása álláskeresők ellátásából
 • Rendkívüli munkaidő és állásidő – értelmezése munkaidőkeretben
 • Fizetett szabadság – két fizetés nélküli szabadság között
 • Munkaidő-nyilvántartás – munkavállalói aláírással
 • Igazolatlan hiányzás – a "kimaradt" munkáltatói buszjárat
 • Munkaidő-beosztás megváltoztatása – munkaszerződés-módosítás nélkül
 • Önkormányzati képviselő és karbantartó – nem feltétlenül összeférhetetlen
 • Nagyszülői GYED – korlátozott munkalehetőséggel