Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 177. sz.

 • Szabadságkiadás és egyszeri megváltás a közigazgatásban
 • Rendkívüli munkaidő rugalmas munkarendben
 • Önként vállalt túlmunka elrendelése és nyilvántartása
 • Munkaidő nyilvántartása és beléptetőrendszer
 • Műszakok fogalmának értelmezése
 • Munkaidő-beosztás mint jelenléti ív
 • Szakképesítés és besorolás a közigazgatásban
 • Nyugdíjasnak minősülő munkavállaló fogalmának értelmezése
 • Próbaidő egyoldalú “törlése” a munkáltató által
 • Felmondási jog kizárásának érvényessége
 • Felmondás kézbesítése “elköltözött” munkavállalónak
 • Munkaszerződés-módosítás az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését követően
 • Foglalkoztatási lehetőségek rövid időtartamra
 • Tévesen megállapított jubileumi jutalomra jogosító idő
 • Betéti társaság munkaviszonya saját kültagjával
 • Jubileumi jutalomra jogosító idő számítása
 • Honvédelmi alkalmazottak 35 éves jubileumi jutalma
 • Különböző mértékű költségtérítés
 • Munkáltató dolgainak elvitele bértartozás fejében
 • Bérpótlék számítási alapjának meghatározása
 • Munkáltató és szakszervezet összefonódása
 • Eljárás szakszervezeti tagdíj levonásánál

Munkaügyi Levelek 176. sz.

 • Szakszervezeti tisztviselő munkaidő-kedvezménye
 • Kollektív szerződés megszűnése reprezentativitás hiánya miatt
 • Keresőképtelenség oka – titokban maradhat
 • Közszolgálati jogviszony közalkalmazotti jogviszonnyá történő átalakulása
 • Minimálbér felsőfokú végzettség mellett
 • Műszakpótlékra jogosultság feltételei
 • Munkabér számítása szabadság alatt
 • Órabéres munkavállaló távolléti díja munkaszüneti nap esetén
 • Osztályfőnöki pótlék mértéke
 • Eseti helyettesítés tervezése az órarendben
 • Felmentési időre járó szabadság
 • Azonnali hatályú felmondás telefonszám megadásának megtagadása miatt
 • Azonnali hatályú felmondás jóváhagyása
 • Távolléti díj követelése határozott idejű munkaviszony felmondása esetén
 • Táppénz-hozzájárulás fizetése a munkáltató megszűnése esetén
 • Segédeszközök listája
 • Tévedésből kiküldött e-mail jogkövetkezményei
 • Egy évnél hosszabb munkaidőkeret és az önkéntes túlmunka

Munkaügyi Levelek 175. sz.

 • Határozott időre szóló közalkalmazotti illetményeltérítés
 • Jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyban töltött idő
 • Jubileumi jutalomra jogosító idő – a fizetés nélküli szabadság tartama
 • Kármegosztás kárenyhítési kötelezettség megsértése esetén
 • Végkielégítés összegének mérséklése
 • Kárfelelősség – kizárólagos és elháríthatatlan munkavállalói magatartás
 • Munkaviszony megszűnésének időpontja
 • Szóbeli munkaviszony-megszüntetés próbaidő alatt
 • Konkurencia a munkahely falai között
 • Heti leghosszabb munkaidő munkaidőkeretben
 • Munkanap-áthelyezés elszámolása
 • Éjszakai munka és készenlét elszámolása munkaidőkeretben
 • Áttérés több műszakos munkarendre
 • Vezetőhelyettesi feladatokkal történő megbízás
 • Részmunkaidős munkavállaló "figyelmetlenségből"
 • Üzemi tanács tagjainak munkaidő-kedvezménye
 • Betegség, baleset sztrájk idején
 • Egyenlő bánásmód alóli kivétel a munkaerő-kölcsönzésben
 • Nyelvvizsga nélküli óvodapedagógus továbbfoglalkoztatása

Munkaügyi Levelek 174. sz.

 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
 • Köztisztviselői végkielégítésre való jogosultság
 • Közalkalmazott felmentési idejének számítása
 • Felmondási idő számítása keresőképtelenség idején
 • Kinevezésmódosítás elutasítása miatti rendkívüli felmentés jogellenessége
 • Munkaviszony tartamának módosítása
 • Munkavállalói felmondás munkaadói nyomás hatására
 • Munkarend megváltozásának feltüntetése a munkaköri leírásban
 • Elkésett azonnali hatályú felmondás próbaidő alatt
 • Felmondási idő és szabadság
 • Munkaidőkeret bevezetése
 • Fizetett ünnep mértékének kiszámítása
 • Szabálytalan ünnepnapi munkavégzés szankciója
 • Zenetanár gyakornok munkaideje
 • Munkaidő-nyilvántartás naprakészsége
 • Szakképzettség és újbóli munkába állás
 • Béradatok bizalmas kezelése
 • Munkaügyi dokumentumok megőrzési ideje
 • Nyugdíj előtt álló pedagógusok besorolása
 • Gazdasági vezető – magasabb vezetői vagy vezetői közalkalmazotti beosztásban
 • Levonási sorrend a munkabérből több tartozásnál

Munkaügyi Levelek 173. sz.

 • Műkörmös tanulmányi szerződése
 • Kegyeleti jog megsértése miatti sérelemdíj
 • Céges gépjármű használatával kapcsolatos adatközlés
 • Osztályfőnök foglalkoztatása csökkentett munkaidőben
 • Magáncélú távollétek munkaidőben
 • Szabadságmegváltást mellőző megállapodás érvényessége
 • Ügyelet és szabadság áthelyezett munkanapon
 • “Túlvett” szabadság visszakövetelése
 • Munkaszüneti napi munkaidő-beosztás munkaidőkeret hiányában
 • Átszervezéssel indokolt felmentés
 • Gépjárművezetői pótlék
 • Pedagógus fizetési kategóriájának megállapítása
 • Munkavállalói felmondás és a ki nem fizetett bér
 • Felmentési időre járó távolléti díj kiszámítása
 • Rendkívüli munkavégzés alapbér-osztószámának számítása
 • Többletmunkabér külföldi rendszámú gépjármű vezetéséért
 • Próbaidő kikötése határozott idejű közalkalmazotti jogviszonynál
 • Bírság levonása a munkabérből
 • Munkavállalói bérlevonást elismerő nyilatkozat a bérlapon
 • Járóbeteg együttműködési kötelezettsége
 • Megrendelésektől függő munkavégzés

Munkaügyi Levelek 172. sz.

 • Rendszeres jövedelem családi pótlékra jogosultság esetén
 • Versenytilalmi megállapodásban foglalt tájékoztatási kötelezettség megszegése
 • Kölcsönvevő által órában kiadott szabadságok
 • Egyéni vállalkozónak nem jár betegszabadság
 • Mentesülés a munkavégzés alól a hozzátartozó halála miatt
 • Munkaidő változó munkavégzési hely esetén
 • Rendkívüli munkaidő kerekíthetősége
 • Utazás az ügyfelek között – munkaidő és költségtérítés
 • Utazási költségtérítés elszámolása
 • Közalkalmazott jubileumi jutalomra való kedvezményes jogosultsága
 • Óvodapedagógus besorolása – ha végzős hallgató
 • Kötelező előresorolás időpontja
 • Vöröskeresztnél munkaviszonyban töltött idő és a jubileumi jutalomra való jogosultság
 • Munkavállalói felmondás fizetés nélküli szabadság alatt
 • Határozott idejű, munkaerő-kölcsönzésre szóló munkaviszony megszüntetése
 • Áthelyezés közalkalmazotti jogviszonyban
 • Vezető állású munkavállaló azonnali hatályú visszahívása
 • Munkavállalói azonnali hatályú felmondás egyoldalú munkaszerződés-módosítás miatt
 • Zongoratanárok foglalkoztatása
 • Próbaidő nyugdíj előtt
 • Távozó munkavállaló helyettesítése

Munkaügyi Levelek 171. sz.

 • Szabadság másodállásban
 • Fiatal munkavállaló heti pihenőnapjai
 • Szabadság kiszámítása fizetés nélküli szabadságok esetén
 • Áttérés részmunkaidőre nyugdíj előtt
 • Munkarend munkáltatói megváltoztatása
 • Munkaidő kezdete: telephelyre való belépés “kontra” tényleges munkavégzési helyre való megérkezés
 • Részmunkaidős pedagógus által tartandó órák
 • Alpolgármester megbízási díja
 • Vezető munkavállaló munkaviszonyának azonnali hatályú felmondása
 • Közfoglalkoztatási jogviszony azonnali hatályú megszüntetése
 • Felmondás munkavállalói kérdés miatt
 • Pedagógusok nyugdíjazása
 • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok díjai
 • Hétvégi munkavégzés díjazása munkaidőkeretben
 • “Fizetett ünnep” díjazása munkaidőkeretben
 • Órabéres munkavállaló munkaszüneti napi keresőképtelensége
 • Jubileumi jutalomra jogosító munkaviszonyok
 • Ápolási díj folyósításának ideje
 • Bölcsődei dajka besorolása
 • Bírság ingyenes munkavégzésért

Munkaügyi Levelek 170. sz.

 • Raktáros felelőssége a kiadott áruért
 • Kollektív szerződés módosítására jogosult szakszervezet
 • Nyelvvizsga nélküli óvónő besorolása
 • Vezetővé minősített munkavállaló alapbére
 • Vezető állású munkavállaló további munkaviszonya
 • Rendkívüli munkavégzés pótléka a távolléti díjban
 • Bérelőleg kifizetésének igazolása
 • Foglalkoztatási támogatások igénybevételének lehetősége
 • Szabadság kiadása napban vagy órábanAutómentő munkaideje
 • Autómentő munkaideje
 • Autóhasználat a munkaviszony megszüntetéséről szóló megállapodás megkötése után
 • Diszpécserek munkaideje
 • Munkaközi szünet "kivétele" a munkaidőből
 • Fizetés nélküli szabadság mérlegelés alapján
 • Engedélyezett távollét engedély nélküli meghosszabbítása
 • Munkavégzés alóli mentesítés munkavállalói felmondás esetén
 • Kölcsönzött munkavállaló próbanapja
 • Erkölcsi bizonyítvány kérése a munkavállalótól a GDPR alapján
 • Titkos hangfelvétel perbeli felhasználása

Egyenlő munkabér a helyi és külföldi munkavállalóknak

A kiküldetés szabályai
Online képzés 2018. október 25-től 3 héten át (heti 1 db lecke)

Elfogadták a kiküldött munkavállalókra vonatkozó uniós szabályozásmódosítását, amely rögzíti, hogy ugyanazok a szabályok vonatkozzanak a kiküldetésben lévő munkavállalókra, mint a helyiekre. A munkáltatók a jelenlegi szabályok értelmében nem kötelesek a fogadó országban érvényes minimálbérnél többet fizetni kiküldött dolgozóiknak, akik így ugyanazért a munkáért gyakran kevesebb fizetést kapnak, mint a helyiek. A módosítás azt a célt szolgálja, hogy a külföldön dolgozó munkavállalók ugyanazokra a bérre, illetve juttatásokra legyenek jogosultak, mint a helyiek. Fontos tudni azonban, hogy ezek a módosítások legkorábban egy év múlva épülhetnek be magyar jogrendbe.

A kiküldetés egy rendkívül komplex témakör, hiszen mást jelent az uniós jogban, a munkajogban, a társadalombiztosítási szabályokban és az adójogban.

Ismerje meg online képzésünkön a külföldiek foglalkoztatására és a belföldi és külföldi kiküldetésre vonatkozó legfontosabb szabályokat, a költségek adózási-munkajogi vonzatát.

További részletek…

Munkaügyi Levelek 169. sz.

 • Munkaidő-elszámolás rövidebb teljes munkaidő esetén
 • Szabadságát töltő munkavállaló munkába állása az új munkaviszonyban
 • Közszolgálati tisztviselő előző évi ki nem adott szabadságának megváltása
 • Továbbfoglalkoztatási kérelem visszavonása
 • Helyettesítési díj és 10 perces “képernyős” szünet
 • 100 000 forintos cafeteriajuttatás időarányosan
 • Munkaszüneti napi rendkívüli munkavégzés elszámolása
 • Pótlékok az idősek otthonában
 • Rendkívüli munkavégzés – pótlék nélkül a nyugdíjas-szövetkezet tagjaként
 • Hétvégi rendkívüli munkaidő és a távolléti díj számítása
 • Kölcsön folyósítása munkavállalónak
 • Munkaviszony fennállása – nem szükséges a gazdasági társaságnál
 • Külföldi munkaszerződés, magyarországi munkavégzés, munkaköri alkalmasság
 • Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása
 • Munkakör betöltésére jogosító képesítés
 • Felmondás a kisgyermekes munkavállaló fizetés nélküli szabadságát követően
 • “Problémás” munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése
 • Közalkalmazott nyugdíjazással összefüggő felmentése
 • Bíróság megnevezése a jogorvoslati kioktatásban