Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 166. sz.

 • Pedagógus óraszámának csökkentése kérelemre
 • Munkaidő-beosztás határideje kollektív szerződésben
 • Munkaidőkeret bevezetése
 • Munkaközi szünetek későbbi ledolgoztatása
 • Rendkívüli munkaidő éves mértéke
 • Hozzátartozó halála esetén járó fizetett távollét
 • Heti pihenőnapok beosztása
 • Ki nem fizetett jutalék követelése
 • Bérgarancia Alapból történő kifizetés nem vagyoni kártérítés esetén
 • Illetményrész megvonása felmentési idő alatt
 • Fizetés nélküli távollét határozott idejű munkaviszonyban
 • Visszatérés a munkába a keresőképtelenség után
 • Bölcsődei dajka munkakörhöz szükséges végzettsége
 • Pedagógus – minősítés alóli mentessége
 • Hét évvel nyugdíj előtt álló pedagógusok besorolása
 • Munkaviszony megszüntetése a munkavállaló részéről
 • Munkaviszony megszűnése a munkavállaló pihenőnapján
 • Határozott idejű munkaviszony munkavállalói megszüntetése
 • Hagyatéki tárgyaláson történő részvétel
 • Keresőképtelenség kezelése a táppénzjogosultság megszűnése után
 • Felmondás rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalónak

Munkaügyi Levelek 165. sz.

 • Parkoló bérlése
 • Munkanap kezdetétől függő bérpótlékfizetés
 • Garantált bérminimumhoz szükséges szakképesítések
 • Jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése – a tavalyi bónuszok
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság – a hivatásos szolgálati idő kérdése
 • Egyenlő bér elve a munkaerő-kölcsönzés során
 • Rendkívüli munkaidő díjazása havibér esetén
 • Átsorolás mellőzése szociális szakvizsgával
 • Egyoldalú munkáltatói juttatás (bónusz) felülvizsgálata
 • Munkaidő ledolgozásának ellenőrzése kötetlen munkarend esetén
 • Elszámolási kötelezettség folytatódó munkaviszony esetén
 • Felmondás a törvényesnél hosszabb felmondási idővel
 • Munkaszerződés módosítása szakmai gyakorlat teljesítése érdekében
 • Vállalkozási jogviszony létesítése az intézmény saját közalkalmazottjával
 • Testvérek az óvodában
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló
 • Munkavédelmi szemüveg megtérítésének kötelezettsége
 • Pedagógus – a minősítésben való részvétel elutasítása
 • Ittasan a munkahelyen
 • Közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv meghatározása
 • Szakszervezeti tagság nyugdíjas-szövetkezet tagjaként

Munkaügyi Levelek 164. sz.

 • Versenytilalom kölcsönzött munkavállalónál
 • Kikölcsönzés – ha átmenetileg bezár a kölcsönvevő
 • Munkavégzés áthelyezett munkanapon
 • Szabadság kiadása és állásidő egyenlőtlen munkaidő-beosztásban
 • Életkoron alapuló diszkrimináció és a fiataloknak járó pótszabadság
 • Átirányítás – képesítési akadályokkal
 • Beosztástól eltérő munkavégzés díjazása
 • Havibéres munkavállaló "fizetett ünnepének" számfejtése
 • Alapbéremelés elutasítása
 • Munkaszüneti napon végzett munka díjazása
 • Tanú részére fizetett munkabér költségének viselése
 • Munkanap kezdetétől függő bérpótlékfizetés
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság és az egyházi iskolákban töltött munkaviszony
 • Köztisztviselői illetményalap és alapilletmény – a változásuk közti különbség
 • Iskolai kézbesítő munkaköre
 • Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő újraszámolása
 • Másodfokú munkaköri alkalmassági vélemény közlése
 • Munkavállalói felmondás – fizetés nélküli szabadság alatt
 • Keresőképtelenség a munkaviszony végéig

Munkaügyi Levelek 163. sz.

 • Felmentési idő meghatározása a közalkalmazotti jogviszonyban
 • Áthelyezés – köztisztviselőből közalkalmazott
 • Uniós állampolgár alkalmazásával kapcsolatos teendők
 • Bejelentési kötelezettség utólagos teljesítése
 • Kölcsönzött munkavállaló ellenőrzése
 • Rehabilitált munkavállaló jogai
 • Várandós munkavállaló rendkívüli munkavégzése
 • Portás munkakör – műszakpótlékra való jogosultság és készenléti jellegűvé minősítés
 • Pótszabadság a jegyzőnek
 • Könyvtáros besorolása
 • Sürgősségi vérszállító besorolása
 • Bérkompenzáció egyházi munkavállalónak
 • Elmaradt műszak elszámolása munkaidőkeretben
 • Műszakpótlékra való jogosultság megszakítás nélküli tevékenység esetén
 • Munkaidő mértéke miatti rendkívüli munkavégzés
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelhetősége

Munkaügyi Levelek 162. sz.

 • Egészségügyi alkalmatlanság kérdései
 • Munkavállaló felelőssége az eltűnt küldeményekért
 • Szabadság kiadása részmunkaidő esetén
 • Munkaidő felső határa az egészségügyben, több jogviszony esetén
 • Éves szabadság mértékének megállapítása részmunkaidő esetén
 • Jubileumi jutalom – nem csak közalkalmazotti jogviszonyban
 • Jubileumi jutalomra jogosító idő
 • Alapbér időarányos számítása
 • Bérpótlék fizetése egyszerűsített foglalkoztatásban
 • Készenléti pótlék – nem jár készenlét alatti munkavégzéskor
 • Bérfejlesztésből történő kimaradás
 • Bérpótlék beépítése az alapbérbe
 • Gazdasági ügyintéző besorolása
 • Munkavállalónak címzett levél munkáltatói lemásolása
 • Krónikus betegségről való tájékoztatás
 • Jegyző és aljegyző – a kinevezés képesítési feltételei
 • Azonnali hatályú megszüntetés keresőképtelenség idején
 • Munkaruha kézbesítőnek
 • Önkormányzati munkaügyi pervesztés költsége – áthárítható-e a polgármesterre?

Munkaügyi Levelek 161. sz.

 • Fizetés nélküli szabadság megszakításának elodázása
 • Öt munkanap szabadság áthúzódása 2018-ra
 • Tizenkét havi munkaidőkeret kölcsönzött munkavállalóknak
 • Szakszervezeti egyeztetés munkaidőkeret elrendelése esetén
 • Nevelőszülő éjszakai foglalkoztatása
 • Nevelést-oktatást segítők illetménye 2018-tól
 • Pedagógus II. fokozatba sorolás
 • Illetménykülönbözet-fizetés AB határozatra tekintettel
 • Távolléti díj számítása az apák pótszabadságánál
 • Garantált bérminimum fizetése anyagmozgatónak és minőségellenőrnek
 • Pótlékalap rövidebb teljes munkaidőben
 • Munkaviszony megszüntetése telefonon
 • Felmondás átvételének megtagadása
 • Kárenyhítési kötelezettség bizonyítása a munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatos perben
 • Munkaviszony helyreállítása – jogellenes munkáltatói munkaviszony-megszüntetés esetén
 • Munkaviszony megszüntetése a munkába állítást megelőzően
 • Helyettesítésre létesített munkaszerződés meghosszabbodása
 • Munkavállalói lehetőségek szervezeti átalakítás esetén
 • Nyugdíjas munkavállaló igazolatlan távolléte
 • Összeférhetetlenségi szabályok a tankerületi központ intézményeinél

Munkaügyi Levelek 160. sz.

 • Óradíj pedagógusnak
 • Szakszervezet által magánszemélynek adott juttatás adómentessége
 • Kiküldetésre járó díjazás
 • Dohányzással töltött idő
 • Munkaszüneti napi rendkívüli munkaidő elszámolása
 • Vegyesbolt nyitvatartása karácsonykor
 • Munkabér elszámolása munkaidőkeretben
 • Helyettesítési díj
 • Elmaradt jövedelem iránti igény érvényesítése jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetén
 • Jogérvényesítés munkabér kifizetésének késedelme esetén
 • Munkaviszony-megszüntetés keresőképtelenség ideje alatt
 • Munkaköri feladatok bővülésének hatása a munka díjazására
 • Hideg munkahely
 • Munkavállalói kárfelelősség autóbuszban okozott kárért
 • Írásbeli figyelmeztetés következményei
 • Közfoglalkoztatási jogviszony beszámítása besoroláskor
 • Végrehajtás foganatosítása akadályának bejelentése
 • Gumikesztyű mint egyéni védőeszköz
 • Elfogultsági kifogás elbírálása
 • Tanulmányi költségek köre
 • Munkavállaló hazaszállítása

Munkaügyi Levelek 159. sz.

 • Közalkalmazotti kötelezettségszegés következményei
 • Munkáltatói jogkör hiányában közölt felmentés
 • Munkaviszony munkavállaló általi megszüntetése egészségi okok miatt
 • Közös megegyezés – a foglalkoztató nyomására
 • Foglalkoztatás közérdekű nyugdíjas-szövetkezetben
 • Munkaszerződés módosítása kollektív szerződés felmondása esetén
 • Munkakör-felajánlási kötelezettség várandósság esetén
 • Munkaviszony létesítése a munkavállalási engedélytől eltérő másik munkáltatónál
 • Kölcsönvevői feladatok munkaerő-kölcsönzésnél
 • Munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony megszüntetése
 • Közterület-felügyelő – képesítési feltételek a kinevezéshez
 • Munkaszüneti nap megjelenítése a bérlapon
 • Személyi illetmény összegének emelése
 • Köztisztviselői garantált bérminimumra való jogosultság
 • Dajka nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékának alapja
 • Közalkalmazott pótszabadsága téves besorolás esetén
 • Garantált bérminimum fizetése közalkalmazottaknak
 • Előadó-művészeti ágazati pótlék kollektív szerződésben

Munkaügyi Levelek 158. sz.

 • Megszakítás nélküli munkarend fogalma és bevezetése
 • Munkaszüneti napra járó díjazás mértéke készenléti jellegű munkakörben
 • Betegszabadság és munkaidő-beosztás
 • Eltérés a készenléti jellegű munkakör fogalmától kollektív szerződésben
 • Munkaközi szünet időtartama
 • Szabadság kiadása részmunkaidőben
 • “Fizetett ünnepre” járó díjazás és a keresőképtelenség
 • Munkáltatói mulasztások: szabadság, táppénz, bérjegyzék
 • Közalkalmazott rendkívüli munkaidejének ellentételezése
 • Munkabérből letiltás mellett az inkasszó alkalmazhatósága
 • 13. havi fizetés sorsa felmondás esetén
 • Nemzetközi gépjárművezetőt megillető bér külföldi munkavégzés esetén
 • Jubileumi jutalom egyházi óvodánál
 • Alkalmassági vizsgálat felülvéleményezése
 • Felmondás jogszabályi hivatkozás nélkül
 • Egyéni vállalkozó foglalkoztatása alkalmi munkában
 • Munkavédelmi cipő
 • Közalkalmazott mezőgazdasági vállalkozása

Munkaügyi Levelek 157. sz.

 • Adóhatósági letiltással szembeni kifogás
 • Munkaszüneti napi munkavégzés ellentételezése
 • Munkába járás költségtérítése nem saját gépjármű esetén
 • Napidíj külföldi keresőképtelenség esetén
 • Besorolás házi szociális gondozó szolgálatnál
 • Köztisztviselői fizetési fokozat megállapítása
 • Bentlakásos intézmény gondozói besorolása
 • Szociális ágazati összevont pótlék
 • Munkarend megállapítása és szabadság elszámolása
 • Gyermekfelügyelő besorolása
 • Heti pihenőnapok egyenlőtlen beosztása
 • Besorolás társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítéssel
 • Leltározás ideje is munkaidő
 • Munkaközi szünet eltérő meghatározása
 • Rendkívüli munkaidő egyszerűsített foglalkoztatásban
 • Második munkaviszony létesítése azonos felek között
 • Volt közalkalmazott munkavállalása
 • Vezetői megbízás visszavonása
 • Nők kedvezményes nyugdíjba vonulásával összefüggő felmentés
 • Közalkalmazott rendkívüli lemondása
 • Közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés várandósság idején
 • Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás közlésének időpontja