Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaadói levelek 2008

Szövetségünknél betekintésre rendelkezésre áll a Munkaadói Levelek 2008. évi évfolyama.  A cikkek megtekintését, stb. kérjük Cserényi Ágnes irodavezetővel előzetesen egyeztetni.

Tartalomjegyzék az eddig megjelent számokból (2008. 1-11):

 • Ágazati kollektív szerződés hatálya
 • Alkalmatlan a keresőképtelen beteg munkavállaló?
 • Alkoholkontroll- a jogszerűség határa
 • Álláskereső foglalkoztatása a járadék folyósítása alatt
 • Álláskereső képzési támogatása
 • Alvállalkozó munkáltató felelőssége
 • Áthelyezés – a tavalyról megmaradt szabadság sorsa
 • Átlagjövedelem vagy átlagkerese!?
 • Átöltözés – munkaidőn belül vagy kívül!
 • Baleset – utasítással ellentétes magatartás miatt
 • Baleset az iroda lépcsőházában – fennáll-e a munkáltató kárfelelőssége!
 • Bércsökkentés – mint szankció!
 • Béren kívüli juttatások és a felmentési idő!
 • Bérkifizetés – a bankszámlára utalás két kérdése
 • Bérleti szerződés – munkavállalói kárfelelősség a jogosulatlan felmondásért
 • Betegség kezeltetése munkaidőben – kötelező orvosi vizsgála!?
 • Betegszabadság – a tárgyévi elszámolás
 • Betegszabadság arányosítása munkaviszony-megszűnéskor
 • Bírság levonása a munkabérből
 • Borravaló -levonható a munkabérből
 • Diákmunka – az alkalmazás meghatározó feltételei
 • Dijazási szabályok megszakítás nélküli munkarend esetén
 • Egészségkárosodott munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése
 • Egészségkárosodott munkavállaló továbbfoglalkoztatása
 • Egyenlő bánásmód sérelme – jogorvoslati lehetőségek
 • Elhallgatás – mint az együttműködési kötelezettség megsértése a felmondási tilalom kérdésében
 • Előrehozott öregségi nyugdij – a megszüntetés jogcíme és a jubileumi jutalomra való jogosultság közalkalmazotti jogviszonyban
 • Előrehozott öregségi nyugdij – jogosultsági feltételek és a munkáltatói rendes felmondás
 • Előrehozott öregségi nyugdijra jogosult köztisztviselő végkielégítése
 • Előzetesen befizetett utazás – adnak-e rá szabadságot!!
 • Előrehozott öregségi nyugdijra való jogosultság
 • Első fizetés
 • Elszámolható-e a túlóra a munkaidőkeret terhére!
 • Eltűnt étkezési jegyek – a munkáltatónak vissza kell fizetni az önkéntes hiánypótlást!
 • Emelt összegű végkielégítésre való jogosultság
 • Eredeti munkakörbe történő visszahelyezés – ha már betöltötték
 • Érik a meggy – munkacsúcsok és heti pihenőnapok
 • Fegyelmi szabályzat – büntetésként alapbércsökkentés
 • Felmentés – forma, tartalom, közlés
 • Felmentés alatti munkavégzés – a végkielégítés szabályai
 • Felmentési idő alatti elhelyezkedés – jár-e végkielégítés!
 • Felmondási idő – a szabadság kiadása
 • Felmondási járandóságok – ha nem fizet a munkáltató
 • Felmondási tilalom – ikrek szülei esetén
 • Fiatal munkavállalók pótszabadsága
 • Fizetés nélküli szabadság – magánerőből építkező részére
 • Fizetés nélküli szabadság után – a GYES melletti foglalkoztatás nehézségei
 • Foglalkoztatás osztott munkakörben
 • Foglalkoztatási kötelezettség – gazdaságilag nehéz helyzetben lévő munkáltatónál
 • Föld alatti munkavégzés – milyen munkahely esetén jár a pótszabadság?
 • Futballozó munkavállalók – ki fizeti a kárt?
 • GYES után – kell-e módosítani a munkaszerződés!?
 • GYES utáni munkába állás
 • GYES-es kismama foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás
 • GYES-ről visszatérő munkavállaló esete a munkaszerződés módosításával
 • Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás – kölcsönözhető-e Magyarországra a román állampolgárságú munkavállaló!
 • Határozott idejű munkaviszony – hatósági engedély alapján
 • Határozott idő lejárta és a terhesség
 • Hogyan befolyásolja a munkából való távollét a munkaidőkeret alatt ledolgozható munkaórák számát!
 • Idegen kollektív szerződés alkalmazhatósága
 • Idénymunka – helyettesítésre!
 • Idénymunka – szerződés és munkaszervezés
 • Idénymunka vagy megszakítás nélküli munkarend!
 • Jogorvoslatról való tájékoztatás elmaradásának következménye 6. szám
 • Jogszerző idők a közalkalmazotti jubileumi jutalom és a fizetési fokozat megállapításakor
 • Jubileumi jutalom – a jogszerző idő számítása
 • Jutalékelőleg – visszakövetelhető-e a munkaviszony megszűnése után!
 • Jutalom – a kifizetési feltételek megítélése
 • Károkozás megállapítása büntetőítéletben
 • Kényszerű távollét a munkahelyről sztrájk miatt
 • Keresőképtelenséget okozó betegség az első munkanapon -létrejön-e a munkaviszony!
 • Keresőképtelenség – a munkaerő-kölcsönzés meghiúsulása!
 • Keresőképtelenséget okozó betegség – táppénz vagy betegszabadság!
 • Készenlét megszakítása
 • Készenléti jellegű munkakör – minősítő jegyek
 • Kiegészítő pénztári befizetés prémiumévesek javára
 • Kisgyermekes munkavállaló visszatérése a munkába
 • Kiszervezés – a jogviszonyváltásról szóló tájékoztatás kérdései
 • Kollégiumi nevelőtanár – a besorolás kérdései
 • Kollektívszerződés-kötés – üzemitanács.választás nélkül!
 • Kollektívszerződés-módosítás – ha új szakszervezet válik reprezentatívvá
 • Költségkompenzációs támogatásra való jogosultság
 • Költségtérítés – hétvégi hazautazás esetén
 • Kötelező nyelvi képzés – előírható-e a munkavállalóknak!
 • Közalkalmazotti igazolás – a kiadás elmulasztásának következménye
 • Közalkalmazotti vezetői megbízás – a visszavonás indokolására nyitva álló határidő
 • Köztisztviselő részmunkaidőben – az idegennyelv.tudási pótlék mértéke
 • Köztisztviselői illetmény eltérítése
 • Köztisztviselők jutalmazása – a teljesítményértékelés keretei között
 • Közszolgálati jogviszony vagy megbízási szerződés!
 • Külföldi kiküldetés munkaszüneti napon
 • Külföldi munkavégzés külföldi munkavállalóval
 • Külföldi telephely – mi az alkalmazandó jog
 • Külföldre szolgáltató munkáltató – foglalkoztatás munkaszüneti napon
 • Leltárfelelősség – a „kései” megállapodás és a hiány
 • Létszámleépítés – a felmentés jogellenességének kérdése
 • Megbízás vagy munkaviszony?
 • Mezőgazdasági idénymunka – ukrán alkalmi munkavállalók
 • Mi számít munkaidőnek, túlléphető-e a napi 12 órás felső határ?
 • Működési bizonyítvány kiadása és annak tartalma
 • Munkába járási költség – ki fizet?
 • Munkabér euróban?
 • Munkabér vagy versenytilalmi ellenérték?
 • Munkahelyi dohányzás – eltiltható-e a munkavállaló?
 • Munkahelyi KRESZ – felelős-e a munkáltató a targoncabalesetért?
 • Munkaidőkeret – számítása munkaszüneti napi munkavégzés esetén
 • Munkaidőkeret-számítás
 • Munkaidő-kedvezmény – a közalkalmazotti tanács tagjának
 • Munkakör-felajánlás – a rendes felmondás előtt?
 • Munkakörhöz előírt jogosítvány – a meghosszabbítás költségei
 • Munkaköri leírás – egyoldalú módosítás a munkáltató részéről
 • Munkakör-módosítás vagy munkaviszony-megszüntetés – dilemma az egészségkárosodotl munkavállaló körül
 • Munkaközi szünet – utólag nem dolgoztatható le
 • Munkáltatói jogkör – a munkaviszony megszüntetésére jogosultak
 • Munkáltatói jogos gazdasági érdek sérelme -lehetséges jogkövetkezmények
 • Munkáltatói kárfelelősség – a mentesülési feltételek hiánya
 • Munkáltatói kölcsön lakás- korszerűsítéshez
 • Munkanap-áthelyezés szabályai megszakítás nélküli munkarend esetén
 • Munkaórák meghatározása – kéthavi munkaidőkeret esetén
 • Munkaszerződés módosítása – írásba foglalás nélkül?
 • Munkaszerződés-módosítás – határozott idő kikötése a felmondás elkerüléséért
 • Munkaszüneti nap – elszámolása részmunkaidő esetén
 • Munkaszüneti nap körüli munkarendváltozás
 • Munkaszüneti nap miatti munkaidőbeosztás-változás – értékel hetetlen szombati munkanapok?
 • Munkaügyi perek – mikortói szűnt meg a tárgyi költségmentesség?
 • Munkavállalási engedély – kiadható-e munkaerő-kölcsönzés esetén a külföldit foglalkoztató kölcsönbevevőnek?
 • Munkavállalási engedély – megbízási jogviszony esetén
 • Munkavállalói felmondás – munkavégzés egy másik cégnél a felmondási idő latt
 • Munkavédelmi célú pihenőidő – a munkaidő része?
 • Munkavégzés otthon – hogyan számolják a túlórákat?
 • Munkaviszony-megszüntetés egészségügyi alkalmatlanság miatt
 • Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel
 • Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel
 • Napi pihenőidő – a kiadás szabályai
 • Női szakasz – hátrányos megkülönböztetés vagy szükséges kivétel
 • Nyelwizsga és besorolás
 • Nyitva tartás munkaszüneti napon – hol vásárolhatunk ünnepnapokon?
 • Nyoma veszett munkaszerződés – hogyan pótolható?
 • Osztott munkaidő-beosztás – a munkaidő kérdéses megszakítása
 • Összeférhetetlenség – oktatás munkaidőben
 • Pályakezdő foglalkoztatása – meddig „Start”-olhat?
 • Pótlékszámítás – több műszakos munkarendben
 • Prémium – a kifizetés esedékessége és a joglemondás
 • Prémium évesek szabadságának megválthatósága
 • Próbaidő – az elkésett azonnali hatályú megszüntetés
 • Próbaidő „utólagos” kikötése
 • Próbaidő kikötése határozott idejű munkaviszonymeghosszabbításakor
 • Próbamunka – egy hét fizetség nélkül?
 • Rablás, mint elháríthatatlan káresemény?
 • Rendes felmondás – a felmondási tilalom lejártát követően
 • Rendes felmondás – a keresőképtelenség időtartama alatt 1.
 • Rendes felmondás – a keresőképtelen betegség időtartama alatt II.
 • Rendes felmondás – a munkavállaló meghallgatása
 • Rendes felmondás – minőségi cserére alapozva
 • Rendes felmondás közlése a felmondási tilalmat követően
 • Rendes szabadság – a kiadás megszakítása keresőképtelen betegség miatt
 • Rendes szabadság – számítása további munkaviszonyban
 • Rendezetl munkaügyi kapcsolatok
 • Rendkívüli felmondás – a felmondási idő alatt
 • Rendkívüli felmondás – a nyitva álló határidő
 • Rendkívüli felmondás – az álláskeresési járadékból hátralévő összeg kifizethetősége
 • Rendkívüli felmondás – jogszabályi hivatkozás nélkül
 • Rendkívüli munkavégzés – a munkaszerződésben előre elrendelten?
 • Rendkívüli munkavégzés – munkaidőkeret alkalmazásakor is jár az ellenérték
 • Rendkívüli munkavégzés megtagadásáért rendkívüli felmondás
 • Rendkívüli munkavégzés – munkáltatói elrendelés hiányában
 • Rendkívüli munkavégzés vagy jelenlét
 • Részmunkaidős munkavállaló – csökkenthető-e a szabadsága?
 • Rokkantsági nyugdij igénybevétele – meg kell-e szüntetni a munkaviszonyt?
 • Rövidebb munkaidő – június 30.án hatályát veszti az Mt. alapján kiadott jogszabályi rendelkezés
 • Rugalmas munkaidő-beosztás
 • Start Extra kártya – járulékkedvezmény
 • Szabadság – igénybevétel azonnali bejelentéssei
 • Szabadság – jogosultság és kiadás a munkaerő-kölcsönzés alatt
 • Szabadság kiadása – elhalaszthatja-e a munkáltató?
 • Szabadság kiadása a felmentési idő alatt?
 • Szabadság pénzbeli megváltása
 • Szabadságkiadás – a munkavállalói igény figyelembevétele
 • Szakképzettséget igénylő munkakör megállapítása
 • Szakmunkástanuló – juttatások a gyakorlati képzés keretében
 • Szakmunkástanulók foglalkoztatása gyakorlati képzés keretében
 • Szakszervezeti jelöltállítás az üt.-választáson -a munkáltatói jogsértés következményei
 • Szakszervezeti propaganda az intraneten
 • Szakszervezeti tagdij levonása iránt indított sztrájk
 • Szakszervezeti tisztségviselő – a munkaidő-kedvezmény elszámolása
 • Szociális juttatás – a visszavonás tudomásulvétele
 • Szombati munkavégzés
 • Szövetkezet választott küldötteinek tiszteletdija
 • Sztrájk – bérfejlesztési elvekkel szemben
 • Tandij-finanszírozás – a szakképzési hozzájárulás terhére?
 • Tanulmányi munkaidő-kedvezmény – a munkavállaló átcsoportosíthatja?
 • Tanulmányi szerződés – a munkakörhöz szükséges képesítés megszerzésére
 • Tanulmányi szerződés – a végzettségnek megfelelő munkakörbe helyezés
 • Tanulmányi szerződés vagy tanulmányi munkaidő-kedvezmény
 • Távolléti dij, ha a munkaszüneti nap egybeesik a munkavállaló pihenőnapjával
 • Teljesítménykiigazítás – a szükséges együttes feltételek
 • Téves közalkalmazotti besorolás – csökkenthető.e az illetmény!
 • Több műszakos munkarend – ölelkező műszakok
 • Utazási idő – jár-e tartamára dijazás külföldi kiküldetés esetén?
 • Ügyelet – beszámít a heti munkaidőbe
 • Ügyelet elrendelése köztisztviselőknél
 • Változó munkahely – ha az új telephely”elérhetetlen”
 • Várakozásiidő-csökkentés – a következmények
 • Vasárnapi munkavégzés – a vasárnapi és a műszakpótlék fizetésének feltételei
 • Vasárnapi pótlék – három műszakos munkarendben
 • Végkielégítés – felezés közszolgálati jogviszonyban
 • Végkielégítésre való jogosultság – a jogszerző idő kezdete Visszamenőleges nyugdíj igénylés – visszakövetelhető-e a korábban kifizetett végkielégítés?
 • 13. havi illetmény – időarányos kifizetés
 • 13. havi illetmény – jogszerző-e a szülési szabadság és GYED ideje?