Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Aktualizálva lett a számviteli szabályzata?

Mert több százezres bírságot kockáztat azzal, ha nincs elkészítve!

Egy társaságnál a szabályzatkészítés és annak aktualizálása folyamatos feladatot jelent. A Számviteli törvény 14.§. szerint a törvényben rögzített alapelvek alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát.

Ennek keretében el kell készíteni legalább az alábbi szabályzatokat:

  • az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát;
  • az eszközök és a források értékelési szabályzatát;
  • az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot (éves beszámolót készítők csak);
  • a pénzkezelési szabályzatot.

A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a pénzforgalom lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól. A készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről. A napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról is.
A napi készpénz záró állomány maximális mértékét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az előző üzleti év – éves szintre számított – összes bevételének 1,2%-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 1,2%-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot.

A jogelőd nélkül alapított gazdálkodónál az alapítás üzleti évében a napi átlag maximális mértékének meghatározásakor az összes bevételt a tárgyévi várható adatok alapján kell figyelembe venni.

Az újonnan alakuló gazdálkodó a számviteli politikát és az elkészítendő szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni. Törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni.

A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős, s ezek hiányosságáért az alábbi bírságok szabhatók ki:

  • 200 – 500 eFt-ig terjedő mulasztási bírság szabható ki az Art. 172.§-sa alapján, s ez mindaddig duplázódhat, amíg el nem készül, pótlásra nem kerül.
  • Három évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés a Sztv. 170.§-sa és a Btk. 289.§-sa szerint.

Ezzel a cikkel a szabályzatok aktualizálására hívjuk fel a figyelmet, hogy elkerülje az ezekre kiszabható bírságokat.

Forrás: adószabászat.hu