Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 170. sz.

 • Raktáros felelőssége a kiadott áruért
 • Kollektív szerződés módosítására jogosult szakszervezet
 • Nyelvvizsga nélküli óvónő besorolása
 • Vezetővé minősített munkavállaló alapbére
 • Vezető állású munkavállaló további munkaviszonya
 • Rendkívüli munkavégzés pótléka a távolléti díjban
 • Bérelőleg kifizetésének igazolása
 • Foglalkoztatási támogatások igénybevételének lehetősége
 • Szabadság kiadása napban vagy órábanAutómentő munkaideje
 • Autómentő munkaideje
 • Autóhasználat a munkaviszony megszüntetéséről szóló megállapodás megkötése után
 • Diszpécserek munkaideje
 • Munkaközi szünet "kivétele" a munkaidőből
 • Fizetés nélküli szabadság mérlegelés alapján
 • Engedélyezett távollét engedély nélküli meghosszabbítása
 • Munkavégzés alóli mentesítés munkavállalói felmondás esetén
 • Kölcsönzött munkavállaló próbanapja
 • Erkölcsi bizonyítvány kérése a munkavállalótól a GDPR alapján
 • Titkos hangfelvétel perbeli felhasználása

Egyenlő munkabér a helyi és külföldi munkavállalóknak

A kiküldetés szabályai
Online képzés 2018. október 25-től 3 héten át (heti 1 db lecke)

Elfogadták a kiküldött munkavállalókra vonatkozó uniós szabályozásmódosítását, amely rögzíti, hogy ugyanazok a szabályok vonatkozzanak a kiküldetésben lévő munkavállalókra, mint a helyiekre. A munkáltatók a jelenlegi szabályok értelmében nem kötelesek a fogadó országban érvényes minimálbérnél többet fizetni kiküldött dolgozóiknak, akik így ugyanazért a munkáért gyakran kevesebb fizetést kapnak, mint a helyiek. A módosítás azt a célt szolgálja, hogy a külföldön dolgozó munkavállalók ugyanazokra a bérre, illetve juttatásokra legyenek jogosultak, mint a helyiek. Fontos tudni azonban, hogy ezek a módosítások legkorábban egy év múlva épülhetnek be magyar jogrendbe.

A kiküldetés egy rendkívül komplex témakör, hiszen mást jelent az uniós jogban, a munkajogban, a társadalombiztosítási szabályokban és az adójogban.

Ismerje meg online képzésünkön a külföldiek foglalkoztatására és a belföldi és külföldi kiküldetésre vonatkozó legfontosabb szabályokat, a költségek adózási-munkajogi vonzatát.

További részletek…

Munkaügyi Levelek 169. sz.

 • Munkaidő-elszámolás rövidebb teljes munkaidő esetén
 • Szabadságát töltő munkavállaló munkába állása az új munkaviszonyban
 • Közszolgálati tisztviselő előző évi ki nem adott szabadságának megváltása
 • Továbbfoglalkoztatási kérelem visszavonása
 • Helyettesítési díj és 10 perces “képernyős” szünet
 • 100 000 forintos cafeteriajuttatás időarányosan
 • Munkaszüneti napi rendkívüli munkavégzés elszámolása
 • Pótlékok az idősek otthonában
 • Rendkívüli munkavégzés – pótlék nélkül a nyugdíjas-szövetkezet tagjaként
 • Hétvégi rendkívüli munkaidő és a távolléti díj számítása
 • Kölcsön folyósítása munkavállalónak
 • Munkaviszony fennállása – nem szükséges a gazdasági társaságnál
 • Külföldi munkaszerződés, magyarországi munkavégzés, munkaköri alkalmasság
 • Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása
 • Munkakör betöltésére jogosító képesítés
 • Felmondás a kisgyermekes munkavállaló fizetés nélküli szabadságát követően
 • “Problémás” munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése
 • Közalkalmazott nyugdíjazással összefüggő felmentése
 • Bíróság megnevezése a jogorvoslati kioktatásban

Munkaügyi Levelek 168. sz.

 • Megbízás közfoglalkoztatás mellett
 • Segédkönyvtáros besorolása
 • Tartozás levonása képviselő tiszteletdíjából
 • Egy órára eső alapbér kiszámítása munkaszüneti nap esetén
 • Állásidő elszámolása munkaidőkeretben
 • Munkaszüneti nap – a beosztható munkaidő és az egy órára járó alapbér meghatározásánál
 • Munkabérelemek téves megjelölése a bérjegyzékben
 • Munkabér kifizetéséről adott igazolás tartalma
 • Besoroláshoz szükséges tájékoztatási kötelezettség közalkalmazotti elmulasztása
 • Elévült jubileumi jutalom
 • Belső ellenőr továbbképzése és besorolása
 • Elévült követelés letilthatósága
 • Gyakorlati képzés a munkáltatónál
 • Szabadság kiadása túlóraként
 • Pihenőnapok: elmaradt kiadás és késedelmes bérfizetés
 • Nevelő- és oktatómunkát végzőket megillető pótszabadság
 • Védettség az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés alatt
 • Képernyő előtti munka – az üzemorvosi vizsgálat elmaradásának következménye
 • Elvágyódó munkaerő – munkavállalói felmondás külföldi munkavégzés reményében

Munkaügyi Levelek 167. sz.

 • Munkaerő-kölcsönzés – nem kizárt tulajdonosi kapcsolatban álló kölcsönvevők esetén
 • Munkavégzési kötelezettség alól mentesített szakszervezeti tisztviselő munkaviszonya
 • Nyugdíj-szüneteltetés: az éves keretösszeg alapjául szolgáló jogviszonyok meghatározása
 • Versenytilalmi megállapodás – az ellenérték fizetése
 • Munkaerőhiány elleni jogi megoldások: tanuló- és tanulmányi szerződés
 • Munkaköri alkalmassági vizsgálat egyszerűsített foglalkoztatás esetén
 • Azonnali hatályú felmondás igazolatlan távolléttel indokolva
 • Felmondási idő mértéke – a korábbi munkaviszony beszámíthatósága
 • Szabadság a felmondási idő alatt
 • Szabadság megváltása iránti igény érvényesítése
 • Óvodavezető által jegyzett felmentés érvényessége
 • Munkaközi szünet: az egybefüggő húsz perc kiadása
 • Keresetindítás munkáltatói szóbeli azonnali hatályú felmondás esetén
 • Föld alatt dolgozók pótszabadsága
 • Várandós munkavállaló – nem kötelező a részmunkaidő
 • Szabadságkiadás időpontja megváltoztatása munkaerő-kölcsönzés esetén
 • Munkaszüneti nap és a heti munkaidő
 • Vezető állású munkavállaló szülési szabadsága
 • Szabadidő a rendkívüli munkavégzésért közalkalmazotti jogviszony esetén
 • Napidíj az építőiparban
 • Jógaoktató díjazása
 • Havidíjas munkavállaló munkabére munkaszüneti napi keresőképtelenség esetén
 • Cafeteriajuttatásra való eltérő jogosultság – csoportképzési szempontok

Munkaügyi Levelek 166. sz.

 • Pedagógus óraszámának csökkentése kérelemre
 • Munkaidő-beosztás határideje kollektív szerződésben
 • Munkaidőkeret bevezetése
 • Munkaközi szünetek későbbi ledolgoztatása
 • Rendkívüli munkaidő éves mértéke
 • Hozzátartozó halála esetén járó fizetett távollét
 • Heti pihenőnapok beosztása
 • Ki nem fizetett jutalék követelése
 • Bérgarancia Alapból történő kifizetés nem vagyoni kártérítés esetén
 • Illetményrész megvonása felmentési idő alatt
 • Fizetés nélküli távollét határozott idejű munkaviszonyban
 • Visszatérés a munkába a keresőképtelenség után
 • Bölcsődei dajka munkakörhöz szükséges végzettsége
 • Pedagógus – minősítés alóli mentessége
 • Hét évvel nyugdíj előtt álló pedagógusok besorolása
 • Munkaviszony megszüntetése a munkavállaló részéről
 • Munkaviszony megszűnése a munkavállaló pihenőnapján
 • Határozott idejű munkaviszony munkavállalói megszüntetése
 • Hagyatéki tárgyaláson történő részvétel
 • Keresőképtelenség kezelése a táppénzjogosultság megszűnése után
 • Felmondás rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalónak

Munkaügyi Levelek 165. sz.

 • Parkoló bérlése
 • Munkanap kezdetétől függő bérpótlékfizetés
 • Garantált bérminimumhoz szükséges szakképesítések
 • Jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése – a tavalyi bónuszok
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság – a hivatásos szolgálati idő kérdése
 • Egyenlő bér elve a munkaerő-kölcsönzés során
 • Rendkívüli munkaidő díjazása havibér esetén
 • Átsorolás mellőzése szociális szakvizsgával
 • Egyoldalú munkáltatói juttatás (bónusz) felülvizsgálata
 • Munkaidő ledolgozásának ellenőrzése kötetlen munkarend esetén
 • Elszámolási kötelezettség folytatódó munkaviszony esetén
 • Felmondás a törvényesnél hosszabb felmondási idővel
 • Munkaszerződés módosítása szakmai gyakorlat teljesítése érdekében
 • Vállalkozási jogviszony létesítése az intézmény saját közalkalmazottjával
 • Testvérek az óvodában
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló
 • Munkavédelmi szemüveg megtérítésének kötelezettsége
 • Pedagógus – a minősítésben való részvétel elutasítása
 • Ittasan a munkahelyen
 • Közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv meghatározása
 • Szakszervezeti tagság nyugdíjas-szövetkezet tagjaként

Munkaügyi Levelek 164. sz.

 • Versenytilalom kölcsönzött munkavállalónál
 • Kikölcsönzés – ha átmenetileg bezár a kölcsönvevő
 • Munkavégzés áthelyezett munkanapon
 • Szabadság kiadása és állásidő egyenlőtlen munkaidő-beosztásban
 • Életkoron alapuló diszkrimináció és a fiataloknak járó pótszabadság
 • Átirányítás – képesítési akadályokkal
 • Beosztástól eltérő munkavégzés díjazása
 • Havibéres munkavállaló "fizetett ünnepének" számfejtése
 • Alapbéremelés elutasítása
 • Munkaszüneti napon végzett munka díjazása
 • Tanú részére fizetett munkabér költségének viselése
 • Munkanap kezdetétől függő bérpótlékfizetés
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság és az egyházi iskolákban töltött munkaviszony
 • Köztisztviselői illetményalap és alapilletmény – a változásuk közti különbség
 • Iskolai kézbesítő munkaköre
 • Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő újraszámolása
 • Másodfokú munkaköri alkalmassági vélemény közlése
 • Munkavállalói felmondás – fizetés nélküli szabadság alatt
 • Keresőképtelenség a munkaviszony végéig

Munkaügyi Levelek 163. sz.

 • Felmentési idő meghatározása a közalkalmazotti jogviszonyban
 • Áthelyezés – köztisztviselőből közalkalmazott
 • Uniós állampolgár alkalmazásával kapcsolatos teendők
 • Bejelentési kötelezettség utólagos teljesítése
 • Kölcsönzött munkavállaló ellenőrzése
 • Rehabilitált munkavállaló jogai
 • Várandós munkavállaló rendkívüli munkavégzése
 • Portás munkakör – műszakpótlékra való jogosultság és készenléti jellegűvé minősítés
 • Pótszabadság a jegyzőnek
 • Könyvtáros besorolása
 • Sürgősségi vérszállító besorolása
 • Bérkompenzáció egyházi munkavállalónak
 • Elmaradt műszak elszámolása munkaidőkeretben
 • Műszakpótlékra való jogosultság megszakítás nélküli tevékenység esetén
 • Munkaidő mértéke miatti rendkívüli munkavégzés
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelhetősége

Munkaügyi Levelek 162. sz.

 • Egészségügyi alkalmatlanság kérdései
 • Munkavállaló felelőssége az eltűnt küldeményekért
 • Szabadság kiadása részmunkaidő esetén
 • Munkaidő felső határa az egészségügyben, több jogviszony esetén
 • Éves szabadság mértékének megállapítása részmunkaidő esetén
 • Jubileumi jutalom – nem csak közalkalmazotti jogviszonyban
 • Jubileumi jutalomra jogosító idő
 • Alapbér időarányos számítása
 • Bérpótlék fizetése egyszerűsített foglalkoztatásban
 • Készenléti pótlék – nem jár készenlét alatti munkavégzéskor
 • Bérfejlesztésből történő kimaradás
 • Bérpótlék beépítése az alapbérbe
 • Gazdasági ügyintéző besorolása
 • Munkavállalónak címzett levél munkáltatói lemásolása
 • Krónikus betegségről való tájékoztatás
 • Jegyző és aljegyző – a kinevezés képesítési feltételei
 • Azonnali hatályú megszüntetés keresőképtelenség idején
 • Munkaruha kézbesítőnek
 • Önkormányzati munkaügyi pervesztés költsége – áthárítható-e a polgármesterre?