Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 179. sz.

 • Óvodavezető második ciklusra szóló megbízása
 • Vezető megbízású közalkalmazottak rendkívüli munkájának díjazása
 • Késedelmes bérfizetés és a rendezett munkaügyi kapcsolatok
 • Jubileumi jutalom helyett szolgálati elismerés
 • Idő- és teljesítménybér összekapcsolása
 • Szabadság kiadása részmunkaidőben, egyenlőtlen munkaidő-beosztásban
 • Nevelő-oktató munkáért járó pótszabadság – nem vonható vissza
 • Pótszabadság csökkenése átsorolás miatt
 • Hosszabb munkaközi szünet alkalmazása
 • Heti pihenőnap/pihenőidő beosztása egyenlőtlen munkaidő-beosztásban
 • Munkavégzés alóli mentesítés időtartama véradás esetén
 • Kalóriapótlás és pihenési idő véradás esetén
 • Rendkívüli munkaidő heti maximuma
 • Véradással összefüggő munkavégzés alóli mentesítés
 • Általános munkarend és egyenlőtlen munkaidő-beosztás
 • Kormánytisztviselői végkielégítés – a jogszerző idő megállapítása
 • Éjszakai munka tilalmának feloldása – nem lehetséges munkaszerződésben
 • Munkaszüneti napi munkavégzés – munkaidőkeret nélkül
 • Közös megegyezés megtámadása várandósság miatt
 • Óvodai munkakör betöltése és besorolása

Munkaügyi Levelek 178. sz.

 • Munkáltatói kárfelelősség "sorsszerű" megbetegedésért
 • Baleseti táppénz alapja külföldi kiküldetés esetén
 • Késlekedés biztosítási intézkedés elrendelésével és végrehajtás foganatosításával kapcsolatban
 • Bíróság perelhetősége eljárása miatt
 • Nagyszülői pótszabadság kormánytisztviselőknek
 • Szabadság iránti igény elévülése
 • Gyermek után járó pótszabadság és a családi adókedvezmény
 • Személyi illetmény megállapítása és megváltoztathatósága
 • Vezető szabadságának megváltása
 • Rendkívüli munkaidő éves mértéke munkaidőkeretben
 • Munkaidőkeret alkalmazása egyetlen munkavállalónál
 • Kisgyermekes munkavállaló rendkívüli munkavégzése
 • Munkáltatói kölcsön visszafizetése
 • Tanuló alkalmassági vizsgálatának díja
 • Kifizetett mozgóbér visszavonása
 • Munkáltatói jogutódlás és a jogviszonyok folytonossága
 • Közalkalmazotti besorolás C vagy D fizetési osztályba
 • Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása behívásos munkaviszonyban
 • Munkaszerződés módosítása határozott időre
 • Azonnali hatályú felmondás a munkavállaló által

Munkaügyi Levelek 177. sz.

 • Szabadságkiadás és egyszeri megváltás a közigazgatásban
 • Rendkívüli munkaidő rugalmas munkarendben
 • Önként vállalt túlmunka elrendelése és nyilvántartása
 • Munkaidő nyilvántartása és beléptetőrendszer
 • Műszakok fogalmának értelmezése
 • Munkaidő-beosztás mint jelenléti ív
 • Szakképesítés és besorolás a közigazgatásban
 • Nyugdíjasnak minősülő munkavállaló fogalmának értelmezése
 • Próbaidő egyoldalú “törlése” a munkáltató által
 • Felmondási jog kizárásának érvényessége
 • Felmondás kézbesítése “elköltözött” munkavállalónak
 • Munkaszerződés-módosítás az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését követően
 • Foglalkoztatási lehetőségek rövid időtartamra
 • Tévesen megállapított jubileumi jutalomra jogosító idő
 • Betéti társaság munkaviszonya saját kültagjával
 • Jubileumi jutalomra jogosító idő számítása
 • Honvédelmi alkalmazottak 35 éves jubileumi jutalma
 • Különböző mértékű költségtérítés
 • Munkáltató dolgainak elvitele bértartozás fejében
 • Bérpótlék számítási alapjának meghatározása
 • Munkáltató és szakszervezet összefonódása
 • Eljárás szakszervezeti tagdíj levonásánál

Munkaügyi Levelek 176. sz.

 • Szakszervezeti tisztviselő munkaidő-kedvezménye
 • Kollektív szerződés megszűnése reprezentativitás hiánya miatt
 • Keresőképtelenség oka – titokban maradhat
 • Közszolgálati jogviszony közalkalmazotti jogviszonnyá történő átalakulása
 • Minimálbér felsőfokú végzettség mellett
 • Műszakpótlékra jogosultság feltételei
 • Munkabér számítása szabadság alatt
 • Órabéres munkavállaló távolléti díja munkaszüneti nap esetén
 • Osztályfőnöki pótlék mértéke
 • Eseti helyettesítés tervezése az órarendben
 • Felmentési időre járó szabadság
 • Azonnali hatályú felmondás telefonszám megadásának megtagadása miatt
 • Azonnali hatályú felmondás jóváhagyása
 • Távolléti díj követelése határozott idejű munkaviszony felmondása esetén
 • Táppénz-hozzájárulás fizetése a munkáltató megszűnése esetén
 • Segédeszközök listája
 • Tévedésből kiküldött e-mail jogkövetkezményei
 • Egy évnél hosszabb munkaidőkeret és az önkéntes túlmunka

Munkaügyi Levelek 175. sz.

 • Határozott időre szóló közalkalmazotti illetményeltérítés
 • Jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyban töltött idő
 • Jubileumi jutalomra jogosító idő – a fizetés nélküli szabadság tartama
 • Kármegosztás kárenyhítési kötelezettség megsértése esetén
 • Végkielégítés összegének mérséklése
 • Kárfelelősség – kizárólagos és elháríthatatlan munkavállalói magatartás
 • Munkaviszony megszűnésének időpontja
 • Szóbeli munkaviszony-megszüntetés próbaidő alatt
 • Konkurencia a munkahely falai között
 • Heti leghosszabb munkaidő munkaidőkeretben
 • Munkanap-áthelyezés elszámolása
 • Éjszakai munka és készenlét elszámolása munkaidőkeretben
 • Áttérés több műszakos munkarendre
 • Vezetőhelyettesi feladatokkal történő megbízás
 • Részmunkaidős munkavállaló "figyelmetlenségből"
 • Üzemi tanács tagjainak munkaidő-kedvezménye
 • Betegség, baleset sztrájk idején
 • Egyenlő bánásmód alóli kivétel a munkaerő-kölcsönzésben
 • Nyelvvizsga nélküli óvodapedagógus továbbfoglalkoztatása

Munkaügyi Levelek 174. sz.

 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
 • Köztisztviselői végkielégítésre való jogosultság
 • Közalkalmazott felmentési idejének számítása
 • Felmondási idő számítása keresőképtelenség idején
 • Kinevezésmódosítás elutasítása miatti rendkívüli felmentés jogellenessége
 • Munkaviszony tartamának módosítása
 • Munkavállalói felmondás munkaadói nyomás hatására
 • Munkarend megváltozásának feltüntetése a munkaköri leírásban
 • Elkésett azonnali hatályú felmondás próbaidő alatt
 • Felmondási idő és szabadság
 • Munkaidőkeret bevezetése
 • Fizetett ünnep mértékének kiszámítása
 • Szabálytalan ünnepnapi munkavégzés szankciója
 • Zenetanár gyakornok munkaideje
 • Munkaidő-nyilvántartás naprakészsége
 • Szakképzettség és újbóli munkába állás
 • Béradatok bizalmas kezelése
 • Munkaügyi dokumentumok megőrzési ideje
 • Nyugdíj előtt álló pedagógusok besorolása
 • Gazdasági vezető – magasabb vezetői vagy vezetői közalkalmazotti beosztásban
 • Levonási sorrend a munkabérből több tartozásnál

Munkaügyi Levelek 173. sz.

 • Műkörmös tanulmányi szerződése
 • Kegyeleti jog megsértése miatti sérelemdíj
 • Céges gépjármű használatával kapcsolatos adatközlés
 • Osztályfőnök foglalkoztatása csökkentett munkaidőben
 • Magáncélú távollétek munkaidőben
 • Szabadságmegváltást mellőző megállapodás érvényessége
 • Ügyelet és szabadság áthelyezett munkanapon
 • “Túlvett” szabadság visszakövetelése
 • Munkaszüneti napi munkaidő-beosztás munkaidőkeret hiányában
 • Átszervezéssel indokolt felmentés
 • Gépjárművezetői pótlék
 • Pedagógus fizetési kategóriájának megállapítása
 • Munkavállalói felmondás és a ki nem fizetett bér
 • Felmentési időre járó távolléti díj kiszámítása
 • Rendkívüli munkavégzés alapbér-osztószámának számítása
 • Többletmunkabér külföldi rendszámú gépjármű vezetéséért
 • Próbaidő kikötése határozott idejű közalkalmazotti jogviszonynál
 • Bírság levonása a munkabérből
 • Munkavállalói bérlevonást elismerő nyilatkozat a bérlapon
 • Járóbeteg együttműködési kötelezettsége
 • Megrendelésektől függő munkavégzés

Munkaügyi Levelek 172. sz.

 • Rendszeres jövedelem családi pótlékra jogosultság esetén
 • Versenytilalmi megállapodásban foglalt tájékoztatási kötelezettség megszegése
 • Kölcsönvevő által órában kiadott szabadságok
 • Egyéni vállalkozónak nem jár betegszabadság
 • Mentesülés a munkavégzés alól a hozzátartozó halála miatt
 • Munkaidő változó munkavégzési hely esetén
 • Rendkívüli munkaidő kerekíthetősége
 • Utazás az ügyfelek között – munkaidő és költségtérítés
 • Utazási költségtérítés elszámolása
 • Közalkalmazott jubileumi jutalomra való kedvezményes jogosultsága
 • Óvodapedagógus besorolása – ha végzős hallgató
 • Kötelező előresorolás időpontja
 • Vöröskeresztnél munkaviszonyban töltött idő és a jubileumi jutalomra való jogosultság
 • Munkavállalói felmondás fizetés nélküli szabadság alatt
 • Határozott idejű, munkaerő-kölcsönzésre szóló munkaviszony megszüntetése
 • Áthelyezés közalkalmazotti jogviszonyban
 • Vezető állású munkavállaló azonnali hatályú visszahívása
 • Munkavállalói azonnali hatályú felmondás egyoldalú munkaszerződés-módosítás miatt
 • Zongoratanárok foglalkoztatása
 • Próbaidő nyugdíj előtt
 • Távozó munkavállaló helyettesítése

Munkaügyi Levelek 171. sz.

 • Szabadság másodállásban
 • Fiatal munkavállaló heti pihenőnapjai
 • Szabadság kiszámítása fizetés nélküli szabadságok esetén
 • Áttérés részmunkaidőre nyugdíj előtt
 • Munkarend munkáltatói megváltoztatása
 • Munkaidő kezdete: telephelyre való belépés “kontra” tényleges munkavégzési helyre való megérkezés
 • Részmunkaidős pedagógus által tartandó órák
 • Alpolgármester megbízási díja
 • Vezető munkavállaló munkaviszonyának azonnali hatályú felmondása
 • Közfoglalkoztatási jogviszony azonnali hatályú megszüntetése
 • Felmondás munkavállalói kérdés miatt
 • Pedagógusok nyugdíjazása
 • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok díjai
 • Hétvégi munkavégzés díjazása munkaidőkeretben
 • “Fizetett ünnep” díjazása munkaidőkeretben
 • Órabéres munkavállaló munkaszüneti napi keresőképtelensége
 • Jubileumi jutalomra jogosító munkaviszonyok
 • Ápolási díj folyósításának ideje
 • Bölcsődei dajka besorolása
 • Bírság ingyenes munkavégzésért

Munkaügyi Levelek 170. sz.

 • Raktáros felelőssége a kiadott áruért
 • Kollektív szerződés módosítására jogosult szakszervezet
 • Nyelvvizsga nélküli óvónő besorolása
 • Vezetővé minősített munkavállaló alapbére
 • Vezető állású munkavállaló további munkaviszonya
 • Rendkívüli munkavégzés pótléka a távolléti díjban
 • Bérelőleg kifizetésének igazolása
 • Foglalkoztatási támogatások igénybevételének lehetősége
 • Szabadság kiadása napban vagy órábanAutómentő munkaideje
 • Autómentő munkaideje
 • Autóhasználat a munkaviszony megszüntetéséről szóló megállapodás megkötése után
 • Diszpécserek munkaideje
 • Munkaközi szünet "kivétele" a munkaidőből
 • Fizetés nélküli szabadság mérlegelés alapján
 • Engedélyezett távollét engedély nélküli meghosszabbítása
 • Munkavégzés alóli mentesítés munkavállalói felmondás esetén
 • Kölcsönzött munkavállaló próbanapja
 • Erkölcsi bizonyítvány kérése a munkavállalótól a GDPR alapján
 • Titkos hangfelvétel perbeli felhasználása